Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DVI SUKAKTYS — DVI PREMIJOS PDF Spausdinti El. paštas
Du žinomi Amerikos lietuvių laikraščiai, "Draugas" ir "Darbininkas", dabar gyvena 40 m. sukakties nuotaikomis. Pirmasis mini savo tapimą dienraščiu, antrasis gi — ėjimo pradžią. Abu laikraščiai beveik tuo pačiu laiku — sausio mėnesį— suteikė svarias premijas už literatūrą, parodydami, jog sielojasi lietuvišku kūrybiniu žodžiu. Ta proga apsimoka mesti žvilgsnį į jų praeitį, taip reikšmingą mūsų išeivijos gyvenime.

"Draugo" nueitas kelias yra ilgesnis, kaip "Darbininko". Pirmasis jo numeris pasirodė 1909 m. liepos 12 d. Wilkes-Barre mieste, Pennsylvanijoje. Redaktorius buvo kun. K. Urbonavičius. Laikraštis po 3 metų persikėlė į Čikagą, čia jisai stiprėjo ir 1916 m. kovo 31 d. tapo dienraščiu. Leido lietuvių kunigų sambūris. Pirmuoju dienraščio "Draugo" redaktoriumi buvo kun. dr. A. Maliauskis. Jieškant stipresnės atramos, "Draugą" 1920 m. teko perleisti marijonams, kurių rankose tebėra iki šiol. Redaktoriais buvo visa eilė žymių plunksnos darbininkų bei visuomenės veikėjų. Tarp jų labiausiai minėtinas L. šimutis, einąs vyr. redaktoriaus pareigas nuo 1927 m.

Šiuo laiku "Draugas" stovi tvirtai. Jo redakcinį kolektyvą sudaro L. šimutis, kun. V. Bagdanavičius, M.I.C., kun. dr. J. Prunskis, dr. O. Labanauskaitė, kun. K. Barauskas ir Ig. Sakalas. Tarp daugelio įvairių dienraščio skyrių žymiausia vieta tenka kultūriniam priedui, išeinančiam kiekvieną šeštadienį, kurį redaguoja kun. dr. J. Prunskis. Ten atsispindi visas mūsų literatūrinis ir meninis judėjimas.

Paskutinį penkmetį "Draugas" užsipelnė pagarbos ir savo tūkstantinėmis premijomis už romaną. Nuolatinės premijos idėją pirmasis iškėlė kun. dr. A. Juška, tapęs "Draugo" Bendradarbių Klubo pirmininku. Ir iki šiol premija tebeduodama šio klubo vardu. Tai labai gražus paskatinimas rašyti, ypač jaunesnėms jėgoms. Kaip patirtis parodė, premijas nusinešė naujesni vardai. Per 5 metus buvo įteikta 45 romanai. Išrinktųjų eilėse atsistojo J. Gliaudą (2 kartus), Algirdas Landsbergis, Alė Nakaitė-Arbačiauskienė ir Birutė Pūkelevičiūtė, 1955 m. laureatė. Jų atėjimas visuomenei buvo savotiška staigmena. Ir šių metų "Draugo" premijos laureatė nebuvo nujausta iš anksto. Birutę Pūkelevičiūtę, jaunosios kartos atžalą, linkusią į literatūrą ir teatrą, visuomenė jau pažino iš poezijos rinkinio "Metūgės". Dabar ji atėjo su romanu "Aštuoni lapai",   kuriam   medžiagą   sutelkė   iš praėjusio karo metų. Kun. dr. J. Prunskis savo 25 m. žurnalistinio darbo proga yra šios premijos mecenatas, paaukojęs 1000 dol. Įteikimo iškilmės įvyko sausio 15 d. Čikagoje, kur literatūrinę programą išpildė Bern. Brazdžionis, A. Gustaitis, H. Kačinskas ir Alg. Dikinis.

"Darbininkui" 40 m. ėjimo sukaktis sutapo su 1955 m. Šis laikraštis pasirodė Bostone 1915 m. ir pradžioje ėjo 3 kartus per savaitę 4 pusi. leidiniu. Iniciatorius ir pirmasis redaktorius buvo kan. P. Kemėšis. "Darbininkas" yra susijęs su Lietuvių Katalikų Darbininkų šv. Juozapo Draugija, kurios visą laiką yra organas. Laikraštyje nuo pat pradžios akcentuojami socialiniai klausimai, kuriais ta draugija sielojasi. Vienok šis laikraštis yra skiriamas visiems lietuviams ir jų mielai skaitomas. Bėgant metams, "Darbininkas" augo, tapdamas vienu iš labiausiai įtakingų laikraščių mūsų išeivijoje. 1925 m. jis pradedamas leisti 8 pusi. ir du kartus savaitėje. Tuo keliu žygiuoja ir šiandien. Iš dirbusių žmonių redakcijoje dėmesio užsipelnė prel. K. Urbonavičius, iki mirties buvęs vyr. redaktorius ir daug rašęs. Antanas Kneižys ilgai išbuvo "Darbininko" atsakinguoju redaktoriumi. Administracinėje srityje didžiai minėtinas yra prel. Pr. Juras, ilgametis Šv. Juozapo Draugijos pirmininkas, ant kurio pečių gulėjo "Darbininko" leidimas, ir A. Peldžius, apie 20 m. ėjęs administratoriaus ir spaustuvės vedėjo pareigas. Jų pastangomis šis laikraštis galėjo išsilaikyti, kol 1951 m. buvo perleistas pranciškonams, ir iš Bostono perkeltas į Brooklyną.

Dabar "Darbininkas" yra vienas iš labiausiai skaitomų lietuvių laikraščių. Jį nuo 1950 m. redaguoja prof. S. Sužiedėlis. Be to, šiuo metu redaktoriais yra prof. J. Brazaitis, Paulius Jurkus ir Tėv. Barnabas Mikalauskas, O.F.M. Moterų skyrių redaguoja Magdalena Galdikienė. Jų dėka "Darbininkas" pažengė pirmyn turiniu.

Leidėjai, norėdami prasmingiau paminėti 40 sukaktį, pernai paskelbė 500 dol. konkursinę premiją už dramos veikalą. Susidomėjimas buvo didelis. Atėjo 22 dramos veikalai. Iš jų vienbalsiai buvo išrinkta Kupiškiečio slapyvardžiu pasirašyta 3 v. drama "žvakidė". Atplėšus voką, pasirodė, kad jos autorius yra Antanas Škėma, rašytojas ir aktorius. Veikalas turi simbolinio pobūdžio ir liečia komunistų pirmosios okupacijos metus. Sprendėjų komisiją sudarė: P. Naujokaitis, pirm., J. Aistis, sekr., ir nariai; L. Andriekus, dr. P. Bagdanavičius ir H. Kačinskas. Premija buvo įteikta sausio 29 d. Brooklyne. Ta proga Bostono Liet. Teatro Sambūris, režisuojant A. Gustai-tienei, suvaidino V. Karklinio komediją "Raudonasis vynas".

"Draugo" ir "Darbininko" spaudos darbuotė, kuri nūn atžymima sukaktimis, apima ilgą ir svarbų laikotarpį mūsų tautos gyvenime. Tų 40 metų sruvenime Lietuva įgijo, džiaugėsi ir neteko savo nepriklausomybės. Tai sunkių kovų, didžių laimėjimų ir skaudžių bandymų metas, kuriame spaudos uždaviniai buvo dideli ir lemtingi. "Draugas" ir "Darbininkas", ugdydami visuomenėje krikščionišką pasaulėžiūrą ir meilę savo tautai, juos rūpestingai atliko ir šiandien tuo pačiu ryžtingumu atlieka.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai