Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
J. Vaišnora, M.I.C. — Pastor angelicus ................................................................................... 97
Eugenijus Gruodis — Dovana, Poezija, Ordinas, Sfinksas, Regėjimas, Tikėjimas (eil.) ....... 105
V. Čižiūnas — Vaikų bei jaunimo literatūros klausimu ........................................................... 106
Dr. Kazys Pakštas — Gudijos santykis su Lietuva ................................................................. 114
Aloyzas Baronas — Plakatas ................................................................................................... 125
Liūnė Sutema — Žydi (eil.) ....................................................................................................... 127
Pr. Skardžius — Tarybinės kalbotyros teorija ir praktika ...................................................... 128

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
LRD — H. Radauskas — 1955 m. premijos laimėtojas ......................................................... 134
J. Grinius — A. Barono "Sodas už horizonto" ........................................................................ 134

MOKSLAS
L. D - as — Baltų Instituto metraščio antras tomas ................................................................ 138

MENAS
V. Vizgirda — Petro Kiaulėno kūryba ..................................................................................... 139

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Gendrutis — Vasario 16 — vienybės ir vilties šventė ........................................................ 141

ĮVYKIAI

ILIUSTRACIJOS
Pijaus XII atvaizdas ...................................................................... viršelių 1 psl.
Pijus XII savo darbo kambaryje .................................................................. 99
Pijus XII  gamtoje ..................................................................................... 103
K. Žoromskis — Natiurmortas .................................................................. 107
P. Puzinas — Žvejys ................................................................................. 111
V. Petravičius — Vinjetė ........................................................................... 113
Gudijos ribų žemėlapis ............................................................................... 116
A. Vitkauskaitė -  Merker — Kristus ......................................................... 118
V. Kašuba — Marija, Lietuvos karalienė ................................................... 120
V. Kašuba — Šv. Pranciškus .................................................................... 121
Dagys — Mano tėviškės žmogus ............................................................... 124
Petras Kiaulėnas — A. Varno portretas ..................................................... 130
Petro Kiaulėno nuotrauka .......................................................................... 140
Vyriausiojo Lietuvių Išlaisvinimo Komiteto vadovybės nuotrauka ................ 142

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI VISIEMS LEIDĖJAI, REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA

March, 1956

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai