Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
H. RADAUSKAS — 1955 M. PREMIJOS LAIMĖTOJAS PDF Spausdinti El. paštas


LRD 1955 metų grožines literatūros premija teko Henrikui Radauskui už poezijos knygą "žiemo; daina". Balsų tikrinimo komisija (J. Augustaityte -Vaičiūnienė, Gražina Tu lauskaitė ir Alb. Valentinas) gavo 57 balsavimo vokus, kuriuos patikrinus slaptojo balsavimo tvarka, pasirodė šie duomenys: Henriko Radausko "žiemos daina" gavo 31 balsą, Leonardo Andriekaus "Atviros marios" — 20 balsų, 6 kortelės tuščios. Tuo būdu LRD 1955 metų $500 premija, kurios mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis, pačių rašytojų pripažinta Henrikui Radauskui.

Radauskas gimė 1910 m. Krokuvoje, kur tuo metu motina iš Lietuvos buvo nuvykusi pas savo seserį. 1929 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1930-35 m. Vytauto Didžiojo u-te humanitarinių m. f-te išėjo lituanistikos mokslus. 1937 m. buvo Klaipėdos radiofono redaktorius, vėliau dirbo švietimo M-jos Knygų Leidimo Komisijoje, karo metais buvo Valstybės leidyklos vyr. redaktorius, nuo 1950 m. gyvena Chicagoje.

Eilėraščius pradėjo spausdinti 1929 m. Bendradarbiavo Gaisuose, N. Romuvoje, Vaire, Židinyje, Dienovidyje ir tremties periodikoje bei almanachuose, spausdindamas originalią poeziją, pateikdamas rusų, lenkų, vokiečių ar prancūzų poetų ir beletristų vertimų, taip pat literatūrinių straipsnių ar recenzijų. Autorius gausumu nepasižymi, užtai jo žodis dailus ir tikslus. Iki šiol pasirodė Henriko Radausko poezijos 3 rinkiniai: Fontanas 1935, Strėlė danguje 1950 ir žiemos daina 1955. Meistriška eilėraščių forma, minčių žaismingumas, originali tematika, savita poeto spalva išskiria Radauską iš kitų mūsų poetų. Premija bus įteikta metinėje literatūros šventėje, kurią Rašytojų Dr-ja rengia kovo 25 d. 4 val. Lietuvių auditorijoje. Laureato poezija bus interpretuojama dviejų aktorių, vakaro programoje dalyvaus ir kiti rašytojai.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai