Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Mykolas Vaitkus: NUOŠALIU TAKU. Poezija. Išleido Terra, Chicago, 98 p.

A. Merkelis: JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS. I tomas. Išleido J. Karvelis, Chicago, 1955, 398 p.

Mykolas Biržiška: SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Išleido Nida, Londonas, 1955 m. Autoriaus leidimas., 178 p.

Prof. Vaclovui Biržiškai atminti. Rašo: Pr. Čepėnas, J. Jonikas, M. Krikščiūnas, St. Santvaras, Stasys Pilka, B. Brazdžionis. Išleido Komitetas prof. Vaclovui Biržiškai laidoti, Chicago, 1956, 24 p.

Stasys Džiugas: KETURI VALDOVAI. Išleido lietuviai saleziečiai, Castelnuovo Don Bosco, Italija. 1955 m., 28 p. Iliustravo VI. Stančikaitė. Iliustracijos spalvotos. Kieti viršeliai. Leidinys skirtas vaikams.

Jos. Schrijvers, C.S.S.R.: MEILĖS PRAKTIKA. Išvertė O. Labanauskaitė. Išleido Immaculata. 1955. 248 pusi.

Tėvynės Sargas. Kultūros, visuomenės, politikoj ir socialinių mokslų žurnalas. 1955 m., 2 (12) nr. Prel. M. Krupavičiaus septyniasdešimt metų sukakčiai paminėti.

LITERATŪROS LANKAI. Neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos žodis. Numeris šeštas, 1955, 32 p. Redakcinis kolektyvas: Kazys Bradūnas, Juozas Girnius, Juozas Kėkštas, Henrikas Nagys ir Alf. Nyka-Niliūnas.

LITU AN US. Lithuanian Collegiate Quarterly. 1956 m., nr. 1, 32 p. Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga. Redakcinis kolektyvas; L. Sabaliūnas, I. Čepėnaitė, T. Remeikis, D. J. Valančiūtė, P. V. Vygantas. Visas leidinys anglų kalba.

Jaunimo žygiai. Nr. 1 (6), 1956 m. Visuomeninio auklėjimo ir krikščioniškosios - demokratiškosios politikos jaunimo laikraštis. Redaguoja: A. J. Kaulaitis, A. Vedeekas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai