Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Dainų šventės garsas jau pasiekė kiekvieną lietuvį. Susidomėjimas yra toks didelis, kad visoje lietuviškoje spaudoje jau pilna įvairiausių žinių, aprašančių Dainų šventės reikalus. Komitetas vėl praneša chorų ir visuomenės žiniai, kad:

1.    JAV ir Kanados lietuvių Dainų šventė šio krašto vyriausybės yra atleista nuo privalomų mokesčių, šiuo faktu visi lietuviai džiaugiasi.

2.    Iš vyriausios susisiekimo įstaigos yra gautas 25% papiginimas visų chorų kelionėms, kurie vyks į Dainų šventę Chicagoje. Papiginimu galės pasinaudoti visi choristai, vykstą autobusais, geležinkeliais ir lėktuvais. Apie tai, kokiu būdu visa bus vykdoma, komitetas informuos tada, kai bus visiškai išsiaiškinta dėl techninės procedūros.

3.    Visi chorai yra prašomi savo keliones suplanuoti taip, kad šeštadienį, birželio 30 d., jau anksti rytą galėtų būti Chicagoje.

4.    Atvykę Chicagon, chorai atlieka savo registraciją nustatytoje vietoje. Registracijos metu kiekvienas choristas gaus Dainų Šventės ženklelį nemokamai.

5.    Atlikę registraciją, visi choristai bus išskirstomi į nakvynių vietas. Kas turi savo gimines bei pažįstamus Chicagoje, galės, jei panorės, pas juos apsistoti. Komitetas vis tik prašo tuos, kurie gyvena ne Chicagoje, iš anksto susirašinėti su saviškiais ir išdrįsti paprašyti nakvynés, nes tai žymiai palengvins nakvynėmis aprūpinimo darbą.

6.    Dainų šventes dieną — liepos 1 — yra organizuojamos pamaldos centrinėje Chicagos bažnyčioje už pavergtą Lietuvą. Pamaldose dalyvauja visi suvažiavę chorai ir visa visuomene.

7.    Užsiregistravę chorai bus aplankomi pačių šventes dirigentų arba įgaliotų muzikų, kurie suvienodins choro dainas, kad geriau pasiruoštume. Chorų vizitavimas bus netrukus pradėtas.

8.    Komitetas primena, kad chorai paskubėtų siųsti reikalingą istorinę medžiagą apie savo veiklą Dainų šventes leidiniui. Kartu prašome skubiai atsiųsti chorų nuotraukas ir dirigentų atvaizdus, nes jau dabar yra reikalinga pagaminti klišes. Vėliau atsiuntę reikalingas žinias, gali nepatekti į Dainų šventes leidinį. Visą medžiagą prašome siųsti adresu: Mr. J. Kreivėnas, JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventes Komitetas, 1602 So. 48 Ct., Cicero 50, 111.

9.    Primename Kanados lietuvių chorams nepavėluoti sutvarkyti įvažiavimo į JAV dokumentus artimiausiuose konsulatuose.

10.    Kadangi Dainų švente nėra eilinis koncertas, todėl jos reikalams yra būtina sutelkti atitinkamas sumas pinigų. Pinigų telkime turi prisidėti ne vien tik Chicagos lietuviai, bet ir kiekviena lietuviška apylinke, nes Dainų šventė yra visų lietuvių švente. Juk Dainų švente bus visų mūsų patriotiškumo pareiškimas vieša forma ir tuo pačiu tautines ištikimybės akivaizdus įrodymas. Todėl komitetas kreipiasi į visas lietuvių organizacijas bei jų vadovybes ir pavienius lietuvius, prašydamas vieningai ateiti į pagalbą savo aukomis mūsų svarbiausiam tautiniam reikalui. Aukas prašome siųsti: JAV ir Kanados Lietuvių Dainų Šventes Komitetas, Chicago Savings and Loan Association, Acc. No. 15043, 6234 So. Wester Ave., Chicago, 111. Nors ir mažiausia pinigine auka, tačiau ji bus didžiai vertinga Lietuvos vardo garbei.

Dainų šventes komitetas visus lietuvius nuoširdžiai prašo žiūrėti į Dainų šventę su didžiausiu dėmesiu bei pareiga.

Lietuviais esame gimę, tad mylėkime ir lietuvišką dainą!
JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventes Komitetas

ATITAISYMAI
Reikia pataisyti rinkinyje "Dainų Kraitis iš Tėvynės" ("Aidai", 1956, Nr. 1) šias spaudos klaidas:

(1) Dainos Nr. 26 prie posmo 7 turi būti žvaigždutė, nes šį posmą dainuotoja praleido.

(2)    Dainos Nr. 27 sumaišytos paskutinio posmo eilutės; turi būti:

3. Paleiski žirgelius,
Kad pasiganytų;
Ateiki pas mani,
Kad nieks nematytų.

(3)    Dainos Nr. 33 posmas 3 turi būti:

O šitas trečias
Mūsų brolelis
Lankelėj šieną pjovė.
(4) Dainos Nr. 32 paskutinė eilutė turi būti:

Sunkan darbelin išsiųstyte.

*

"Aidų" nr. 1 J. Rugio straipsnyje "Masės-energijos lygtis" turi būti:

E=mc2 (žr. p. 36, aštunta eilutė iš viršaus).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai