Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Kovo 11 paminėta popiežiaus Pijaus XII 17 metų vainikavimo sukaktis. Tą dieną į šv. Petro baziliką susirinko apie 40.000 žmonių. Popiežiaus pasveikinti buvo atvykę 51 valstybės atstovai. JAV prez. Eisenhoweris atsiuntė į iškilmes John Mc-Cone, kuris jį ten atstovavo. Dėl blogo oro nebuvo galima suteikti palaiminimo iš šv. Petro bazilikos balkono. Pijus XII jį suteikė iš savo rūmų. Vainikavimo iškilmių išvakarėse 42 valstybių diplomatams, akredituotiems prie šv. Sosto, popiežius pasakė kalbą, kurioje iškėlė komunistų veidmainystę vadinamoje taikos akcijoje.

•    Religinio meno paroda iškilmingai atidaryta kovo 11 d. Čikagoje šv. Kryžiaus parapijos salėje. Paroda jungiama su Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 30 m. sukaktimi. Garbės komitetas sudarytas iš didelio būrio žymių asmenų, kurių viršūnėje stovi Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Oragnizaciniam komitetui vadovauja dail. A. Valeška.

•    New Yorko LB Kultūros Taryba kovo 17 d. Carnegie Recital salėje paminėjo Lietuvos teatro 35 metų sukaktį. Meninę programą išpildė buvę teatro nariai; Vincė Jonuškaitė, Juzė Augaitytė, Rožė Mainelytė, Aldona šlepetytė ir Henrikas Kačinskas. Apie Lietuvos teatrą kalbėjo prof. Juozas Brazaitis.

•    Lietuviai jėzuitai pasiryžo Čikagoje statyti namus, kurie bus naudojami lietuvių religiniams ir kultūriniams reikalams. Tuo tarpu vyksta paruošiamieji darbai. Sudarytas garbės komitetas iš Čikagoje gyvenančių augštų dvasininkų ir pasauliečių. Statybos fondui aukos siunčiamos šiuo adresu: Jesuit Fathers, 5541 So. Paulina St., Chicago 36, Illinois.

•    Einąs Balfo pirm. pareigas Amerikoje prel. Jonas Balkūnas Velykų proga kviečia prisiminti Europoje likusius lietuvius ir jiems pask'rti auką. Visos aukos siunčiamos šiuo adresu: 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

•    Kanados Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondas paskelbė dramos (500 dol.), jaunimo apysakos-legendos (300 dol.) ir vaikų — nuo 8 iki 14 m. — literatūros (300 dol.) konkursus. Rankraščiai, mašinėle rašyti ir slapyvardžiu pasirašyti, pridėjus voke tikrą autoriaus pavardę bei adresą, siunčiami iki 1957 m. sausio 1 d. šiuo adresu: KLB Kultūros Fondo Konkursui, 315 Beck Ave., Toronto, Canada.

•    Dienraštis "Draugas" paskelbė šeštą romano konkursą, skirdamas 1000 dol. premiją. Paskutinė data įteikti slapyvardžiu pasirašytiems rankraščiams — 1956 m. lapkričio 1 d. Adresas: Romano Konkurso Komisija, "Draugas", 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111.

•    šiemet Vasario 16 minėjime Romoje pamaldas atlaikė ir pamokslą pasakė kard. Juozapas Pizzardo.

•    Kovo pradžioje prenumeratoriai gavo "Lietuvių Enciklopedijos" septintą tomą, kuris apima raidę G nuo "Gardino kalykla" iki "Gružiai didieji". Veikalas turi 544 pusi. Jį redagavo Jonas Puzinas ir Pranas Čepėnas.

•    Baltų Institutas, kuriam dabar pirmininkauja prof. Z. Ivinskis, steigia baltistikos biblioteką. Lietuvių leidyklos bei autoriai prašomi aukoti knygas šiuo adresu: Baltiches Forschungs-Institut, Universitaet, Zimmer 376, (22c) Bonn, Germany.

•    Sekti rusų kontroliuojamą pavergtų kraštų spaudą ir apie ją informuoti pasaulį Miunchene veikia antibolševikinis tautų frontas (The Antibolshevick Block of Nations), kuriame dirba 20 asmenų. Jie registruoja politinius, socialinius ir ekonominius įvykius rusų užimtose valstybėse.

•    Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija nupirko 230 akerių ūkį. Vieta yra netoli Detroito. Ji daugiausia bus naudojama vasarojimui, duodant pirmenybę jaunimui. Sodybos administravimas pavestas N. Pr. Seserims iš Putnamo.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai