Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LENKŲ ENCIKLOPEDIJA PDF Spausdinti El. paštas
PODRĘCZNA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA, Paris 1954, 1070 p.

Šią naują trumpą, viename tome telpančią, lenkų enciklopediją redagavo Dr. Stanislaw Lam, o ją išleido Księgarnia Polska w Paryžu. Joje bendradarbiavo 47 įvairių sričių specialistai, jų tarpe ir prof. M. Biržiška. Jis paruošė lietuanistiką, dėl to mes čia ir randame aprašytus mūsų veikėjus, politikus, diplomatus, mokslininkus, istorikus, kalbininkus, folkloristus, filosofus, pedagogus, rašytojus, poetus ir kitus. Šioje enciklopedijoje tokių aprašytų lietuvių priskaičiau netoli šimto. Aprašant asmenis nurodyta jų gimimo vieta ir metai, išeitas mokslas ir išvardinti jų parašytieji veikalai. Vienas tik dalykas nemaloniai krenta į akis, tai lietuviškų raidžių č ir š pakeitimas lenkiškomis cz ir sz, nes tuo būdu sudarkomos lietuviškos pavardės: pv.  Biržiszka, Baltruszaitis, Kirsza.

Lietuva šioje enciklopedijoje aprašyta 27 eilutėse. Istorinės žinios teisingos, nutylėtas tik Vilniaus užgrobimas ir nedraugiški lenkų santykiai su lietuviais. Tačiau paminėta, kad Nepriklausomos Lietuvos sostinė iki 1940 m. buvęs Kaunas, o paskui Vilnius. Lietuvių kalbai skirta net 38 eilutės, kur aprašoma ne tiek pati kalba, kiek jos vartojimas, tarmės, paminimas Mažvydo katekizmas ir "Aušra" ir pagaliau pabrėžiama, kad lenkų kilmės (polskiego pochodzenia — ?! V. G.) Jablonskis iš visų tarmių paruošęs naujosios bendrinės l'etuvių kalbos taisykles. Vilniaus aprašyme jau aiškiai pasakoma, kad Vilnius yra buvęs Lietuvos sostinė ir kad jį generolas Želigovskis, Pilsudskio įsakymu, užgrobęs, kuris paskui su visu užgrobtuoju kraštu buvęs prijungtas prie Lenkijos.

Skaitant šiuos ir kitus Lietuvą vienokiu ar kitokiu būdu liečiančius straipsnelius, aiškiai pastebime, kad prof. M. Biržiškos bendradarbiavimas šioje enciklopedijoje daugiariopai buvo naudingas. Pirmiausiai jis lenkus supažindino su žymesniaisiais lietuvių asmenimis. Toliau pati enciklopedija buvo apsaugota nuo galimų lenkiškojo šovinizmo klaidų. Tiesa, joje nebuvo įmanoma pasakyti lietuviams padarytų skriaudų, bet užtat ten nebėra ir iškraipytų istorinių faktų, nors daugelis skaudžių Lietuvos praeitį liečiančių dalykų ir buvo praeita sub silentio.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai