Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PREMIJOS BEI KONKURSAI PDF Spausdinti El. paštas
"Draugo"   romano  konkursas

1.    Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendradarbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Paskutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 1956 m. lapkričio 1 diena.

2.    Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dolerių.

3.    Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus. Ji pramatoma sudaryti Clevelande.

4.    Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano formato puslapių.

5.    Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, "Draugas", 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111.

6.    Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasirašyti s'apy-vardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pasirinktą slapyvardį.

7.    Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo literatūros konkursas
Mūsų išeivijoje viena labiausiai apleistų sričių yra jaunimui tinkama lektūra bei jaunimo teatras. Metai iš metų vis labiau sunkėja rasti dramos veikalų, tinkamų jaunimo scenai vaidinti. Be to, jaunimas alksta ir be tinkamos jo amžiui lektūros, kuri padėtų formuoti idealų lietuvį, gyvenantį išeivijoje įvairių kraštų, kultūros veikiamą.

Todėl KLB Kultūros Fondas, norėdamas paskatinti mūsų rašytojus labiau susidomėti lietuviu moksleiviu ir apskritai mūsų jaunimo literatūriniu auklėjimu, skelbia jaunimo dramos ($500 premija), jaunimo apysakos - legendos ($300) ir vaikų (8-14 m.) literatūros ($300) konkursus.

1.    Rankraščius mašinėle rašytus ir slapyvardžiu pasirašytus, pridėjus voke autoriaus tikrą pavardę ir adresą, siųsti iki 1957 m. sausio 1 d. šiuo adresu: KLB Kultūros Fondo Konkursui, 315 Brock Ave., Toronto, Ont., Canada.

2.    Konkursui siunčiamieji veikalai savo turiniu turi būti lietuviškos dvasios, tinką tautiniam auklėjimui.

3.    Konkursuose gali dalyvauti lietuviai rašytojai gyveną įvairiuose pasaulio kraštuose.

4.    Jury komisijos ir jų sudėtis bus paskelbta vėliau.

5.    Autoriai, laimėję premijas, dėl veikalų išspausdinimo tariasi su KLB Kultūros Fondu.

6.    Premijų įteikimo iškilmes nustato ir jas organizuoja KLB Kultūros Fondas.

7.    Vaikų ir jaunimo konkursui veikalai gali būti rašomi ir poetine —eiliuota forma.

KLB Kultūros Fondas

DR. VYDŪNO PREMIJA
Mažosios Lietuvos Bičulių Draugijos Kanados centro valdyba, norėdama suaktualinti Mažosios Lietuvos idėją mūsuose ir sudominti Mažąja Lietuva mūsų rašto žmones skelbia:

1.    Dr. Vydūno vardo 1000 dol. vertės premiją už geriausią 1956 m. parašytą (neišspausdintą arba išspausdintą, bet dar nepremijuotą) Mažąją Lietuvą liečiantį veikalą.

2.    Veikalas turi būti iš Mažosios Lietuvos gyvenimo, dabarties ar praeities, parašytas grožinės literatūros ar mokslo veikalo pobūdžio, netrumpesnis kaip 250 puslapių spausdintos knygos normalaus formato ir tinkamas versti į svetimas kalbas.

3.    Premijai galima siųsti ir mašinėle parašytus veikalus (3 egz.).

4.    Premijuotini veikalai atsiunčiami iki 1956 m. gruodžio 15 dienos Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Kanados centro valdybos adresu: V. Peteraitis, 5155 Bourbonniere, Apt. 6, Montreal, Que., Canada.

5.    Neatsiųsti veikalai nebus svarstomi.

6.    Skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų  autorių.

7.    Pinigų premijai sutelkimu rūpinasi MLBD Kanados centro valdyba, talkinama visų MLBD skyrių.

9. Premija bus įteikta 1957 m. sausio 15 dienos minėjimo metu Montrealy.

MLBD Kanados Centro Valdyba

*

• Sovietų generolo Michailovo Berlyne leidžiamas lapelis "Už grįžimą į tėvynę" vis bando įtikinėti, kad Rusijoje esanti religijos laisvė. Paskutiniame numeryje kalbama ir apie Lietuvą, pažymint, jog naujieji vyskupai P. Maželis ir J. Steponavičius laikę Vilniuje ir Telšiuose iškilmingas pamaldas, kuriose dalyvavusios minios žmonių. Michailovas tais lapeliais vilioja tremtinius į Lietuvą.

*

PATIKSLINIMAS
Kleofas Jurgelionis gimė Kupiškyje, ne Skapiškyje, kaip kad buvo "Aidų" Nr. 2 rašyta. Taip pat nepaminėta ten poeto sesuo Bronė, gyvenusi Petrapilyje. Tatai patikslina Elena Jurgelionytė-Jankauskienė, gyvenanti Paryžiuje. Ta proga 53 psl. antrojoje pastraipoje pataisytina spaudos klaida: vietoje "kalbėtojas" ir autorius" turi būti "kalbėtojas ir aktorius".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai