Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Kovo 25 d. Čikagoje įteikta Rašytojų Draugijos premija (500 dol.) Henrikui Radauskui už eilių rinkinį "žiemos daina". Apie laureatą kalbėjo Benediktas Babrauskas. Jo kūrybos skaitė teatro aktoriai. Apie poezijos esmę įdomų žodį tarė laureatas.

•    Balandžio 8 d. kultūros žurnalo "Aidų" premija 500 dol. paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos knygą "Devynios baladės". Premijos komisijoje buvo Leonardas Andriekus, Algirdas Landsbergis, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Antanas Vaičiulaitis, Stepas Zobarskas. Premijos įteikimas įvyko balandžio 15 d. "Aidų" muzikos-literatūros vakare Toronte. Apie laureatą ir premijos įteikimo iškilmes bus ateinančiame numeryje.

•    Kovo 9-18 d. Romoje lankėsi Vliko pirm. J. Matulionis ir Vykd. Tarybos pirm. E. Devenienė. Jie ten atvyko kalbėtis su diplomatijos šefu min. St. Lozoraičiu Vliką ir diplomatus liečiančiais klausimais. Pasikalbėjimuose dalyvavo St. Girdvainis, Lietuvos ministeris prie Šv. Sosto, ir dr. A. Gerutis, pasiuntinybės patarėjas. Vliko pirm. J. Matulionis savo pranešime spaudai apie tuos pasikalbėjimus rašo: "Diplomatijos šefas pateikė 8 punktus, kurie turi būti Vliko sutvarkyti, norint bendradarbiavimo siekti. Vliko atstovų buvo pasiūlyta deklaruoti bendradarbiavimo principą ir sudaryti komisiją, kuri aiškintų konkretų bendradarbiavimą ir padarytų abiem pusėm priimtinus pasiūlymus. Diplomatijos šefui atmetus Vliko atstovų pasiūlymą, jo pateikti aštuoni punktai bus Vliko organų apsvarstyti ir priimtas nusistatymas praneštas". Lankydamosi Romoje, Vliko vadovybė dalyvavo ir popiežiaus vainikavimo 17 m. sukakties iškilmėje. Po to turėjo specialią audienciją.

•    Kovo mėn. Caracase Venecueloje "Tėvų kelio" redakcijos patalpose katalikų veikėjų iniciatyva įsteigtas "Venecuelos Liet. Katalikų Centras". Jis jungs katalikus į religinę ir kultūrinę veiklą. Į valdybą įeina: V. Kazavinis, Šulcas, J. Kukanau-za, J. Zavadskas ir dr. Zubiniene.

•    Jau suėjo 15 metų, kai New Yorke skamba Jokūbo Stuko vedama radijo valanda. Ta sukaktis bus paminėta koncertu, rengiamu Webster salėje New Yorke balandžio 22 d. Jo programą išpildys Alice Stephens mergaičių dainininkių ansamblis iš Chicagos. Jokūbo Stuko radijo programos, girdimos New Yorko apylinkėje, yra labai reikšmingos šios srities lietuvių kultūriniam gyvenimui. Radijo vedėjas ir išlaikytojas yra čia gimęs lietuvis. Jo programos labai sumaniai tvarkomos. Kitų radijo transliacijų lietuvių kalba čia nėra.

•    Gauta žinia, kad 1954 m. sausio 21 d. Sibire mirė prof. kan. F. Kemėšis. Jis yra gyvenęs bei veikęs ir tarp Amerikos lietuvių, daugiausia spaudos dirvoje, čia jis įsteigė laikraštį "Darbininką", einantį dabar du kartu savaitėje. Lietuvoje velionis buvo žemės Ūkio Akademijos profesorius ir aktyviai dalyvavo kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje.

•    Dainų šventės konkursui jau atsiųsta 18 dainų. Jury komisiją sudaro šie muzikai: Aleksandras Kučiūnas, Alfonsas Mikulskis, Vytautas Marijošius, Izidorius Vasiliūnas ir Kazys Steponavičius. Premija — 100 dol. Dainų šventė įvyks Čikagoje birželio 30—liepos 1 d. Su šia iškilme jungiamas ir Kultūros kongresas.

•    "Aidų" meninės dalies prižiūrėtojas Telesforas Valius balandžio 24 d. grįžo iš Prancūzijos. Dailininkas beveik 4 mėnesius išgyveno Europoje, daugiausia sustodamas Paryžiuje. Visą tą laiką skyrė menui — kūrybai ir studijoms. Parsivežė naujų darbų.

•    Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos centro valdyba Kanadoje kreipiasi į lietuvišką visuomenę, prašydama paramos literatūros premijos fondui už geriausią veikalą apie Mažąją Lietuvą. Vydūno vardo premija yra 1000 dol. Mažosios Lietuvos Bičiulių centro valdyba pasiryžo pirmiausia premijai duoti savo įnašą, tačiau jis nėra pakankamas. Iniciatoriai, norėdami išleisti premijos keliu atėjusį veikalą, siekia duoti teisingą informaciją, nes apie Mažosios Lietuvos sritis vėl pradedama skleisti klaidos. Vokiečių ir anglų spaudoje tas kraštas laikomas grynai vokišku. Premijos fondui aukojusiųjų pavardės bus skelbiamos spaudoje. Didesnieji rėmėjai, aukoję daugiau kaip 25 dol., bus ypatingai atžymimi. Aukos siunčiamos šiuo adresu: V. Peteraitis, 5155 Bourbon -niere, Apt. 6, Montreal, Que, Canada.

•    Čikagoje pasiryžta pastatyti prof. Vaclovui Biržiškai paminklą. Tam tikslui prašoma ir visuomenės aukų. Prof. V. Biržiškos laidojimo komitetas atsišaukime pažymi,  kad jis savo įsipareigojimus laikys baigtus tik tada, "kai iš surinktų aukų atlygins su liga ir laidotuvėmis visas susietas išlaidas ir šiam lietuvių tautos nusipelniusiam mokslininkui pastatydins nors kuklų antkapį. Toliau rašoma: "Komitetas drįsta kreiptis į gausų prof. Vaclovo Biržiškos buvusių mokinių, studentų, gerbėjų, kolegų bei pažįstamų būrį, į jautrios širdies tautiečius ir prašyti prisidėti auka šiam reikalui ne tik Chicagiečius, bet ir kitų kolonijų lietuvius. Visos gautos aukos bus paskelbtos spaudoje, o vėliau visa išlaidų apyskaita bus specialios revizijos komisijos patikrinta ir viešai paskelbta". Aukos siunčiamos šiuo adresu: Prof. Vac. Biržiškai Laidoti Komitetas, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, 111.

•    Prof. Zenonas Ivinskis, baigęs pirmininkauti Baltų Institutui Bonnoje, balandžio mėnesį grįžo į Romą.

•    Min. St. Lozoraitis birželio mėn. atvyksta į Washingtoną.

•    Gauta tikrų žinių, kad Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis tebėra gyvas invalidų namuose Rusijoje, Zubovą Poliana vietovėje, prie Potmos. Ta vietovė yra tarp Maskvos ir Penzos. Rusų revoliucijos laiku jis gyveno Leningrade. 1922 m. buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėti. Komunistai jį kalino Maskvoj, Leningrade ir Solovkų saloje. 1933 m. grįžęs įkaitu Lietuvon, netrukus buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu. Jis lankėsi ir Amerikoje. Dabar yra 83 m. amžiaus. Žymią savo gyvenimo dalį praleido kalėjimuose.

•    Pabaltiečių kultūros dienos buvo pradėtos Stuttgarte, Vokietijoje, kovo 17 d. ir truko visą savaitę. Atidaryta paroda su meno, tautodailės, spaudos, nuotraukų, žemėlapių skyriais. Atidarymo iškilmėje buvo prof. Juozo Ereto paskaita apie pabaltiečių tremtinių literatūrą. Tą pačią dieną įvyko ir koncertas, skirtas pabaltiečių liaudies muzikai. Atliko Stuttgarto radiofonas. Kovo 18 diena skirta pabaltiečių kamerinei muzikai bei lyrikai. Buvo išpildyti V. K. Banaičio ir Tallat-Kelpšos kūriniai. Bern. Brazdžionio ir F. Kiršos eilėraščius, verstus į vokiečių kalbą, skaitė Mannheimo dramos teatro aktorė Aldona Eretaitė. Paskaitos ir paroda buvo vokiečių Instituto santykiams su užsieniu palaikyti patalpose. Tuo pasirodymu bandyta vokiečius supažindinti su Pabaltijo tautomis ir jų kultūra.

•    Mokytojų dienos įvyko Toronte kovo 24-25 d. Viešojoje akademijoje buvo prof. Juozo Brazaičio paskaita.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai