Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ZENONO KOLBOS MENINĖ VEIKLA PDF Spausdinti El. paštas
Jau 20 metų, kai mūsų meno padangėje reiškiasi dail. Zenonas Kolba, dekoratyvinės linkmės atstovas. Jo darbų galima aptikti Lietuvoje, Prancūzijoje ir ypatingai, čia, Amerikoje, kur dailininkas gyvena ir kuria.

Zencnas Kolba yra gimęs 1909 m. Širvintuose. Kauno meno mokyklą baigė 1935 m., specializavęsis mozaikoje ir freskoje. Neilgai trukus, gavo švietimo ministerijos stipendiją meno studijoms gilinti Paryžiuje. Ten jisai 3 metus lankė Conservatoire Nationale des Arts et Metiers pritaikomojo meno studiją pas prof. Magne, kur šalia mozaikos ir freskos specializavosi ir vitražų srityje, čia baigęs studijas, dar vienus metus gilinosi į mozaikos medžiagos gamybą ir majoliką Sevres keramikos mokykloje. Grįžus į Lietuvą, daugelį planų bei užsakymų sutrukdė greit kilęs antrasis pasaulinis karas. Tremtyje gi Zenonas Kolba mokytojavo Detmoldo lietuvių gimnazijoje, kol 1948 m. išvyko į Prancūziją ir dekoravo bažnyčias Normandijoje. Į Ameriką atsikėlė 1951 m. ir Čikagoje dirba dekoratyvinio meno srityje.

Dailininkas per tuos 20 savo veiklos metų yra parodęs nemaža kūrybingumo bei darbštumo. Dar tebebūdamas Kauno meno mokyklos studentu, išdekoravo Jezno bažnyčią ir gusarų pulko ramovę. Paryžiuje Pabaltijo paviliono tarptautinėje parodoje padarė didelę freską ir dalyvavo tame mieste mozaikos parodoje. Grįžęs į Lietuvą, dekoravo gusarų pulko kareivines, papuošdamas jas 2 didelėmis freskomis ir 6 mozaikomis, dalyvavo meno parodoje, mokytojavo Kauno Amatų Mokykloje, o vėliau ir Meno Mokykloje, kur dėstė mozaikos ir freskos kursą, širvintuose įrengė koplyčią. Gyvendamas Čikagoje, taip pat užsiima savo specialybe, darydamas mozaikas ir vitražus. 1952 m. dailininkas parengė 6 vitražinius langus pranciškonų šv. Antano šventovei Kennebunkporte, Maine. Šį pavasarį religinio meno parodoje išstatė 10 savo darbų.

Zenonas Kolba reiškėsi ir raštu, pasisakydamas meno klausimais "Naujojoje Ramuvoje", "Lietuvos Žiniose" ir kitur. Važinėdamasis užsienyje, muziejuose ir bibliotekose rinko medžiagą apie mūsų praeities drabužius, kariuomenės aprangą, manydamas išleisti knygą. Buvo paruošęs knygas "Monumentalioji tapyba", "Braižyba", "Perspektyva", kurių rankraščiai liko Lietuvoje.

Mozaikose Zenonas Kolba stengiasi perteikti vaizdą laisvu ir plačiu traktavimu. Labiausiai pavykusiais laikytini tie darbai, kuriuose vengta detalinių išjieškojimų. Prie tokių ypačiai priklauso mozaika "Angelas". Vitražuose vyrauja lyrinis nusiteikimas. Dailininkas mėgsta jų paviršių išskaidyti nestambiomis niuansuotomis spalvų bei stiklų plokštelėmis, kad laimėtų gyvesnį ir jautresnį šviesų mirgulį. Patys smulkiausieji suskaidymai ("Šv. Kazimiero sapnas") primena mozaikinę faktūrą. Ankstesniuose jo vitražiniuose darbuose jaučiama kiek sunkesnė spalvinė bei kontūrinė išraiška ("Šv. Antanas"!. Vėlesnieji vitražai pasižymi didesniu laisvumu, lengvumu ir grakštesnių spalvinių plėmų suskaldymu ("Marija", "šv. Kazimiero sapnas"). Pagirtinos yra Zenono Kolbos pastangos į savo kūrybą įvesti lietuvių liaudies meno ornamentiką, kurią jis vykusiai geba suderinti su vaizduojamu siužetu, kartais ir ne visai artimu lietuviškai tematikai. Lietuviškumo žymių bei nuotaikos jaučiama ir ten, kur nėra liaudies meno ornamentų. Kristaus veide pastebima lietuviškas nuolankumas, susirūpinimas, liūdesys, taip būdingas mūsų krašto žmogaus prigimčiai.

Šiuo metu dekoratyvinio meno srityje sėkmingai dirba jau nemažas būrys lietuvių dailininkų. Jų gretose matome ir Zenoną Kolbą su mozaikos, vitražo bei freskos specialybe ir dvidešimt metų patirtimi. Tikrai malonu, kad mūsų dailininkams vis plačiau atsiveria durys į lietuvių parapijų bažnyčias, kurias jie išpuošia mūsų širdžiai artimesniais vitražais, mozaikomis, freskomis, statulomis, kaip svetimtaučiai. Kai šiuo la;ku lietuvių parapijos ir vienuolijos dažnai stato ar remontuoja savo bažnyčias, tenka linkėti dar didesnio pasitikėjimo savaisiais dailininkais bei architektais.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai