Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
GEGUŽĖS MĖNUO — MŪSŲ KNYGŲ MĖNUO PDF Spausdinti El. paštas
Į visus JAV lietuvius kreipiamės labai svarbiu lietuvišku reikalu.

Gerai žinome dabartinę lietuvių tautos padėtį: už geležinės uždangos savo brolių tenka jieškoti visų pirma priverčiamųjų darbų stovyklose, o čia kalbasi svetimąja kalba.

Bet ne aimanos, tik ryžtingas veikimas ir nepaliaujamos pastangos turi stiprinti tautines mūsų pozicijas. Lemiamą vaidmenį mūsų tautos likime suvaidino lietuviškas raštas. Daugiausia jo dėka lietuvių tauta išliko tautiškai gyva. Tautinė mūsų literatūra yra tas gyvasis židinys, apie kurį spiečiasi visa tauta. Joje mes išvystame savo gimtąjį kraštą, išgirstame ošiant girias, kvėpuojame tėviškės laukų oru, matome tekant Nemuną, Šešupę ir Dubysą, vaikščiojame savųjų miestų gatvėmis, užsukame lietuviško kaimo šiaudinėn pastogėn, stebime, kaip gyvena Lietuvos žmonės, kuo jie sielojasi ir džiaugiasi, dėl ko juokiasi ir verkia, ko siekia ir dėl ko kovoja. Mūsų rašytojai niekuomet neišleido iš akių savo tautos ir visuomenės reikalų, tad lietuviška knyga visados kėlė, žadino ir gaivino tautinę lietuvio dvasią.

Tačiau dabartinė lietuviškos knygos padėtis nebegali mūsų džiuginti. Lietuviška knyga mūsų visuomenėj permaža teplinta. Lietuviškos knygų leidyklos verčiasi labai sunkiai. Mūsų knygų tiražai maži.

Iš kitos pusės turime nemaža žmonių ir organizacijų labai nuoširdžiai susirūpinusių lietuviškos knygos ateitimi ir likimu. Mūs knygos ir savo turiniu, ir išvaizda neatsilieka nuo kitų tautų leidinių. Atsimindami, kad mūsų tėvai dėl lietuviškos knygos yra daug kovoję ir daug aukų sudėję, negalime leisti savo knygai skursti ir net žlugti.

Todėl gegužės mėnesį skelbiame lietuviškos knygos mėnesiu.

Turėjome knygnešių laikus, lietuvis knygnešys, dažnai paprastas ir mažai težinomas žmogus, mūsų tautos istorijoj įsirašė didvyriu, nes jis skleidė kultūrinę šviesą. Tad ir dabar turime grąžinti knygnešių dvasią. Spaudos mėnesio metu visi lietuviai yra prašomi ir skatinami:

Gyvu ir spausdintu žodžiu palaikykime lietuviškos knygos mintį.

Įsigykime lietuviškų knygų. Jei į kiekvienus lietuviškus namus spaudos mėnesio proga ras kelią bent viena lietuviška knyga — ir tai jau bus didelis laimėjimas.

Turime leidyklų, įsivedusių lietuviškų knygų prenumeratas. Pasinaudokime jomis. Atnaujinkime, kad lietuviškos knygos patektų į savas ir viešąsias amerikoniškas bibliotekas.

Iš lietuvių visuomenės laukiame šio reikalo supratimo ir paramos. Knygos mėnesį organizuoti kviečiami Lietuvių Bendruomenės organai apygardų ir apylinkių valdybos, talkinamos jaunimo (skautų, ateitininkų, vyčių) ir kitų organizacijų. Ko mažiausia išsisukinėjimo kalbų, ko daugiausia darbo ir pastangų!

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!  

JAV Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Kultūros Fondo Valdyba
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai