Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PENKTOSIOS "AIDŲ" PREMIJOS ĮTEIKIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Aidai" šiemet balandžio 15 d. įteikė penktą 500 dol. premiją ir suruošė penktą koncertą-literatūros vakarą. Premija teko Kaziui Bradūnui už poezijos knygą "Devynios baladės", kurią vertino komisija, sudaryta iš Leonardo Andriekaus, Algirdo Landsbergio, Alfonso šešplaukio-Tyruolio, Antano Vaičiulaičio ir Stepo Zobarsko. Įteikimo iškilmės, sujungtos su koncertu-literatūros vakaru, įvyko Toronte.

Negalima sakyti, kad šiuo metu koncertai-literatūros vakarai visur būtų tinkamai įvertinami. Kai kuriose vietose neįmanoma jų net suruošti dėl per menko visuomenės domėjimosi. Publikos niekad netrūksta bazariniuose bei piknikiniuose susibėgimuose, kur programa dažnai užpildoma niekais, bet jos vis ir vis laibau pasigendama meninio lygio koncertuose. Tiesa, pakalbama, kad geriau patinką vaidinimai, tačiau ir juose daugiausia jieškoma lengvo humoristinio pasismaginimo. Koncertai, ypač sujungti su literatūra, daug duoda, bet taip pat ir pareikalauja iš žiūrovo tam tikro nusiteikimo. Jo ne visados bėra fabrikinio gyvenimo skubėjime. Tačiau koncertų bei literatūros vakarų negalima atsižadėti. Priešingai, visomis išgalėmis tenka kelti jų reikšmę ir žadinti visuomenę, kad nenustotų vertinusi dainos bei kūrybos žodžio.

Į šį darbą yra įsijungęs kultūros žurnalas "Aidai". Dabar jo kasmet vis kitoje vietoje ruošiami koncertai su literatūrine dalimi pakreipia visuomenės dėmesį į šias vertybes, šiemet torontiškiai pasirodė ypatingai nuoširdūs tokiems užsimojimams, šio miesto lietuvių didžiai gausus dalyvavimas "Aidų" koncerte ir premijos įteikime paliudijo, kad toji bendruomenė didžiai brangina kultūros žurnalą bei jo puoselėjamą kūrybos žodį.

Koncertas įvyko neseniai įrengtoje erdvioje Prisikėlimo parapijos salėje. "Aidų" leidėjų vardu tarus atidarymo žodį Tėv. L. Andriekui, O. F. M, ir sukvietus į garbės preziriumą vietos kultūriniam gyvenimui vadovaujančius asmenis, buvo įteikta Kaziui Bradūnui premija. Ją įteikė "Aidų" administratorius Tėv. B. Ramanauskas, O. F. M. Laureato kūrybą išsamiai apibūdino Antanas Vaičiulaitis, žodžiu sveikino Kultūros Fondo pirm. I. Matusevičiūtė, raštu — Rašytojų Draugijos pirmininkas Ben. Babrauskas. Visiems padėkojo laureatas.

Koncertinėje vakaro dalyje pasirodė op. sol. Juzė Augaitytė ir pianistė Julija Rajauskaitė. Juzė Augaitytė vis su tuo pačiu įsijautimu, balso skaidrumu, augštųjų ir žemųjų gaidų puikiu apvaldymu trijuose pasirodymuose padainavo lietuvių bei svetimtaučių komponuotus kūrinius ir arijas iš operų "Gražina", "Li Bohema",   "La  Wally"   ir   "Mada Butterfly". Julija Rajauskaitė, Amerikos lietuviams žinoma pianistė, labai savitai ir meniškai interpretavo sunkius Chopino, Debussy, Liszto, Chačaturiano kūrinius, eidama iki virtuoziškumo. Ji skambino ir pirmoje ir antroje koncerto dalyje. Tarp muzikos ir dainų savo kūrybos pateikė rašytojai: Kazys Bradūnas, Jonas Aistis ir Paulius Jurkus. Visus programos dalyvius publika pagerbė atidžių klausymu, ilgais plojimais, gėlėmis. Pabaigoje visiems padėkojo Prisikėlimo parapijos klebonas Tėv. B. Grauslys, O. F. M., daug prisidėjęs prie šio koncerto pasisekimo.

Šiais metais "Aidų" premija skiriama už mokslo veikalą. Su jos įteikimu taip pat jungiamas ir koncertas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai