Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAI PDF Spausdinti El. paštas
(9)
Lietuviškojo pasaulio gyvenime jau įsisiūbavo būsimosios Dainų šventės reikalai. Pati idėja rado visuose tautiečiuose pritarimą. Šventės Komitetas jau turi daug žinių, kad liepos 1 d. į Chicagą žada suplaukti tikrai daug lietuvių iš visos Kanados bei JAV. Dainų Šventės reikalams tvarkyti veikia keliolika komisijų, kurios dirba savo srities darbus.

Prie Dainų šventės Komiteto sudarytoji Meno Reikalų komisija, susidedanti iš šių muzikų: Al. Kučiūno, pirm., ir narių — G. Gudauskienės, Tėvo B. Markaičio, S. J., J. Zdanavičiaus ir Al. Kutkaus, svarstė Dainų Šventės dirigentų parinkimą. Todėl pranešame:

1.    Dainų šventės Komitetas, susitaręs su minėta Meno Reikalų Komisija, skelbia muzikų, chorų ir lietuvių visuomenės žiniai Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių Dainų šventės, įvykstančios 1956 m. liepos mėn. 1 d. Chicagoje, dirigentus. Jais yra;

Bronius  Budriūnas, Los  Angeles;
Stasys Gailevičius, Toronto;
Alfonsas Mikulskis, Cleveland;
Stepas Sodeika, Chicago;
Alice Stephens, Chicago;
Kazys Steponavičius, Chicago;
Juozas Žilevičius, Elizabeth, N. J.

2.    Komitetas taip pat praneša, kad, pradedant balandžio mėnesio 22 d., šie Dainų šventės dirigentai yra įpareigojami vizituoti visus šventėje dalyvaujančius chorus. Jie, patikrinę kiekvieną chorą, nedelsiant praneša Dainų šventės Komitetui apie esamą choro pasiruošimo stovį.

3.    Chorai, dirigentų vizitacijos metu, privalo jiems teikti visokeriopą reikalingą paramą.

4.    Dar kartą ypatingai raginame visus chorus, kurie Dainų šventėje dalyvauja, su didžiausiu atsidėjimu ruošti šventės repertuarą, kad atvažiavę patikrinti dirigentai galėtų tik kai ką subendrinti ir pateikti nurodymus. Balsų partijos jau dabar turi būti paruoštos.

5.    Kai kurie chorai ruošia įvairias pramogas ir visą pelną skiria apmokėti kelionei į Dainų Šventę Chicagoje. Jų pavyzdžiu raginame ir kartu prašome pasekti ir visus kitu-, chorus ir. surengus pramogą, gautą pelną paskirti kelionei į Dainų šventę.

Dainų Šventė yra labai prasmingas kultūrinis mūsų tautos, gyvenančios ne Lietuvoje, žygis. Į tai bus atkreiptas ir kitataučių dideli 3 dėmesys. Tad padarykime viską, kad ši šventė pasisektų ir lietuvio vardą dar labiau iškeltų.

(11)
Esame didžiosios Dainų šventės išvakarėse. Visų chorų vidiniame gyvenime šiuo metu vyksta pats didžiausias darbas — galutinis paruošimas dainų. Dainų šventės dirigentai jau pradėjo chorų vizitacijas. Likęs laikas yra skiriamas atbaigti visiems paruošiamiesiems darbams, kurie būtinai reikalingi šventės pasisekimui.

Šuo pranešame, kad:

1. Sudaryta Finansų Komisija, kuri rūpinasi pinigų telkimu šventės reikalams. Finansų Komisijos pirmininkas yra bankininkas Jonas   Pakel, o nariais A. Gintneris, K. Kasakaitis, A. Krutulis, J. Putrimas, E. Slavinskas ir V. Šimkus.

2.    Dainų šventei įvykdyti reikalinga didžiulė suma pinigų — šešiolika tūkstančio dolerių. Todėl kreipiamės į visus lietuvius, kuriems rūpi lietuviškosios dainos likimas JAV ir Kanadoje, prisidėti su savo aukomis prie šios Šventės įgyvendinimo. Nors ir mažutė auka, bet ji įgalins atlikti sunkius uždavinius. Pinigus galima siųsti Dainų šventės einamojon sąskaiton šiuo adresu; JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventės Komitetas Acc. Nr. 15043, Chicago, m.

3.    Chorų nariai, turį aukų lapus, prašomi paskubinti rinkti aukas. Aukų lapus reikia grąžinti Finansų Komisijos sekretoriaus adresu: M r. K. Kasakaitis, 4719 So. Maplewood Ave.. Chicago 32, III.

Aukų rinkėjai įpareigojami tuojau pranešti Komitetui tų asmenų pavardes, kurie aukojo didesnes sumas šventėg reikalams. Aukotojų vardai bus paskelbti Dainų šventės Leidinyje.

4.    Jau atspausdinti ir platinami Dainų šventės bilietai. Visos vietos yra rezervuotos. Norintieji įsigyti geresnius bilietus prašomi nedelsiant užsisakyti sau patinkamas vietas.

Užsakant bilietus paštu iš anksto, reikia kartu siųsti ir pinigus bilietų tvarkytojos adresu: Mrs. J. Putrimas, 6600 S. Laflin Ave., Chicago

36, III. Pinigus reikia siųsti čekiais, įrašant "JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventės Komitetas".

Bilietų kainos: 4, 3, 2 ir 1,50 dol. parteryje ir 3, 2 ir 1,50 dol. balkone.

Pastaba: Bilietai užsisakiusiems JAV ir Kanadoje bus išsiųsti paštu.

Po Dainų šventės, liepos 1 d. 6:30 vai. vak. yra rengiamas banketas Sharman viešbutyje, pagerbti Dainų šventės ir pirmojo JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongreso dalyvius. Dalyvavimas bankete 6 dol. Užsirašyti galima iš anksto, pranešant apie savo dalyvavimą bankete Komiteto adresu: 1620 S. 48 Court, Cicero, III.

6.    Daugelis chorų jau atsiuntė savo fotografijas ir aprašymus Dainų Šventės Leidiniui, bet yra dar dalis atsilikusių. Juos prašome paskubėti prisiųsti visą reikalingą medžiagą, kuri Komiteto buvo paskelbta penktajame pranešime.

7.    Visą lietuviškąją visuomenę JAV ir Kanadoje prašome gausiai paremti savo chorus, vykstančius į Dainų šventę. Jie tokios paramos tikrai yra užsitarnavę.

Prašome į šias informacijas chorų ir visos lietuviškosios visuomenės atkreipti rimtą dėmesį.

Teskamba dainos už laisvą Lietuvą!

JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventes Komitetas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai