Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VISIEMS STUDENTAMS IR ABITURIENTAMS PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Studentų Sąjungos JAV Centro valdyba, norėdama paskatinti lietuviškąją studentiją dailiojo žodžio kūrybai ir pabrėžti lietuviškumo ugdymo momentą Sąjungos darbo programoje, skelbia literatūros konkursą:

1.    Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvių Studentų Sąjungos JAV nariai ir 1956 mokslo metų abiturientai.

2.    Premijuojama bus bet kurio žanro literatūrinė kūryba, poezija ir proza, rimta ir humoristinė.

3.    Į konkurso jury komisiją sutiko įeiti mūsų jaunosios kartos rašytojai ir literatai Paulius Jurkus, Algirdas Landsbergis, Antanas Škėma ir Stepas Zobarskas. Penktuoju jury komisijos nariu bus pakviestas vienas Lietuvių Studentų Sąjungos JAV narys.

4, Premijuotini kūriniai siunčiami iki 1956 m. rugsėjo mėn. 1 d. šiuo adresu:

Liet. Stud. S-gos Literatūros Konkursas, 680 Bushwick Ave., Brookly 21, N. Y.

5.    Sprendimo bešališkumui užtikrinti autoriai turi pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke nurodyti savo pavardę, adresą, lankomą universitetą, akademinį statusą ir studijų šaką. Abiturientai nurodo kuri vidurinė mokykla baigta ir kada. Ten pat įrašomas kūrinio pavadinimas ir pasirinktas slapyvardis.

6.    Konkurso premijos bus paskelbtos vėliau lietuvių spaudoje. Komisijos sprendimas yra galutinis. Konkursą laimėję ar jame atžymėti kūriniai bus išspausdinti perijodinėje spaudoje.

Kviečiame visą lietuviškąją studentiją ir abiturientus parodyti šiam konkursui reikiamą dėmesį ir jame gausiai dalyvauti.

Liet. Stud. S-gos JAV
Centro Valdyba
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai