Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Liet. Stud. S-ga JAV už nuopelnus akademiniam jaunimui pakėlė į garbės narius J. J. Bachuną, Dr. A. Mačiuikienę ir Oną Talalienę.

•    Gegužės 13 d., kaip ir kiekvienais metais, atšvęsta viso pasaulio lietuvių "Maldos ir atgailos diena", meldžiantis už grįžimą prie Kristaus, Lietuvos laisvę, pasaulio taiką, šventė rengiama "Mėlynosios Armijos Lietuvių Sąjūdžio" iniciatyva. Sąjūdžio tikslas vykdyti Marijos, apsireiškusios Fatimoje, prašymus.

•    Balandžio 21 d. į Clevelandą buvo suvažiavę Liet. Bendruomenės Tarybos nariai. Jų dalyvavo 17. Po sveikinimų padaryta centro valdybos ir Kultūros Fondo valdybos pranešimai. Apie Bendruomenės įstatų projektą kalbėjo komisijos pirm. J. Šlepetys, pareikšdamas, kad laikinieji įstatai padėti projekto pagrindu. Taisyta tik tai, ko reikalavo veikimo patirtis. Naujuose įstatuose atsisakyta nuo organizacijų jungimo į Bendruomenės sudėtį — iškeltas bendradarbiavimas. Apygardų valdybos renkamos 2 metams. Suvažiavime nutarta nesteigti Kultūros Fondo skyrių, vengiant paralelinės veiklos su apylinkių skyriais, kurių paskirtis yra taip pat kultūrinė. Dabar Kultūros Fondas labiau siejamas su Bendruomenės centro valdyba. Dirbantiesiems tautinio solidarumo metinis įnašas pakeliamas iki 2 dol. Įnašo 50% tenka centro valdybai, 50% — apylinkių bei apygardų reikalams. Altui nuo įnašo nuošimčiai nebeduodami. Jų vietoje jam įteikiamos pajamos, gautos rinkliavų metu Vasario 16 ir birželio trėmimų minėjimuose, nors juos rengtų ir Bendruomenė. Nutarta remti Laisvės statuloje New Yorke ruošiamą emigracijos muziejų. Bendruomenei atstovauti centriniame komitete parinktas Tarybos narys inž. A. Rudis. Finansinė Bendruomenės padėtis rasta nepatenkinama.

•    Lietuviai pranciškonai šiemet mini savo atgaivintos ir nepriklausomai pradėjusios veikti provincijos 25 m. sukaktį Ta proga liepos 15 Kennebunkporte, Maine, kur yra lietuvių pranciškonų centras, ruošiama iškilmė. Leidžiama ir provincijos istorija, kurią rašo Tėv. V. Gidžiūnas, O. F. M.

•    Pr. Skardžiaus veikalo "Lietuvių kalbos žodžių daryba" antrąją laidą yra pasižadėjusi išleisti Goettingeno universitetinė knygų leidykla. Veikalas jau baigiamas ruošti spaudai.

•    Balandžio 19 d. Prancūzijos konsulato patalpose New Yorke buvo surengtas literatūros vakaras, skirtas lietuvių kilmės poetui   Oskarui Milašiui, rašiusiam prancūzų kalba. Vakarą surengė prancūzų teatro grupė. Apie poetą pranešimą padarė ir jo kūrybos skaitė artistai prancūzai ir amerikiečiai. Jie pabrėžė Milašiaus veiklą Lietuvos naudai, jo pareigas kaip Lietuvos pasiuntinio Prancūzijoje. Taip pat buvo pabrėžta, kad Oskaro Milašiaus garsas kyla metai iš metų. Tai rodo ir keletas paskesnių įvykių, štai Columbijos universitete New Yorke šiuo metu rašomos net dvi disertacijos apie Milašių. Argentinos poetas Lysandro Galtier, porą metų rinkęs medžiagą, baigia rašyti nuodugnią studiją apie Milašiaus gyvenimą ir kūrybą. Prancūzų kompozitorius Tamosi parašė operą pagal Milašiaus dramą "Miguel Manarą". Šios operos premjeros proga prancūzų ir vokiečių spauda atkreipė dėmesį į lietuviškas Milašiaus poezijos nuotaikas. Primintina, kad premjerą pravedė žinomas prancūzų dirigentas Andrė Cluytens, Paryžiaus operos dirigentas.

•    Adomas Galdikas pakviestas dalyvauti New Yorke Whitney Amerikos Meno Muziejaus metinėje parodoje. Ten iškabintas jo paveikslas "Liepsnojąs ruduo", pieštas tempera. Paroda, atidaryta balandžio 15 d., baigiasi birželio 10 d.

•    Gegužės 14 d.- birželio 6 d. New Yorke Fine Arts Associates Galerijoje atidaryta Arbit Blato grafikos paroda. Dailininkas išstatė 31 darbą.

•    V. K. Jonynas šį pavasarį dalyvauja Amerikos rinktinių akvare-listų parodoje New Yorke.

•    Moderniojo Meno Muziejaus New Yorke piešinių parodoje randame Romą Viesulą ir Albertą Vesčiūną. Jų iškabinta po vieną piešinį.

•    Juozas Pautienius suruošė savo darbų parodą New Yorke (Great Neck) Almaus Galerijoje. Parodos atidarymas įvyko gegužės 5 d., uždarymas — gegužės 19 d. Almaus Galerija, atidaryta pernai A. šalčiaus rūpesčiu, jau suruošė visą eilę lietuvių dailininkų parodų.

•    Š. m. birželio 30 d. Chicagoje įvykstančiame Kultūros Kongrese lietuviai studentai turės savo atskirą sesiją. Tikimasi gausaus studentų būrio iš JAV ir Kanados.

•    Balandžio 12-15 d.d. Strasburge įvyko Pavergtųjų Europos Tautų sesija. Jos tikslas — pagyvinti pavergtųjų šalių laisvinimo bylą Europoje bei Pavergtųjų Europos Tautų santykius su Europos Taryba ir į šią veiklą įjungti Europoje gyvenančius pavergtųjų kraštų politikus ir diplomatus. Strasburgo sesijoje svarstyti šie klausimai: Europos apjungimas ir pavergtosios tautos; pavergtųjų valstybių padėtis paskutiniųjų tarptautinių įvykių šviesoje; tremtinių problema, apimanti komunistų akciją juos gražinti namo, jų teisinį statutą bei medžiaginę padėtį, tremtinių kultūrinę sritį ir jaunimą tremtyje. Sesijoje visais tais klausimais surašytos specialios rezoliucijos. Atstovauta devynios pavergtos tautos. Lietuvos delegacija buvo iš septynių narių. Lietuvos delegacijos pirm. V. Sidzikauskas referavo sesijai apie sovietinį imperializmą bei kolonializmą. Po sesijo? Pabaltijo valstybių atstovai turėjo atskira pasitarimą. Sesijos darbus aprašė Europos didžioji spauda. Susilaukta ir sveikinimų iš žymių politikų ir kultūrininkų.

•    Lietuvių jaunimo organizacijos šį pavasarį bendromis jėgomis pasiryžo rinkti parašus už Lietuvos išlaisvinimą, kurie bus įteikti JAV prezidentui, šis žygis pavadintas "Lietuvių Jaunimo peticija". Parašų rinkimo darbas varomas sėkmingai. Pasirašyti kviečiami visi, nežiūrint amžiaus ir tautybės. Norintieji dalyvauti parašų rinkimo žygyje, prašomi rašyti šiuo adresu: "Lietuvių Jaunimo Peticija", 6755 So. Western Ave., Chicago 8, III. Ten gaunami parašų rinkimo lapai. Norima surinkti kuo daugiausia parašų ir juos įteikti JAV prezidentui birželio de, portacijų minėjimo proga. Šis mūsų jaunimo žygis vertas visų nuoširdžios paramos.

•    Dainų šventės Komitetas buvo paskelbęs lietuviškos dainos konkursą, skirdamas dvi premijas — 100 ir 50 dol. Pirmoji premija balsų dauguma paskirta kazimierietei ses. Bernardai-Marijai. Marijos Augštesnio-sios Mokyklos muzikos mokytojai Čikagoje, už dainą "Vakaras tylus", antroji — paskirta Juozui Bertuliui už dainą "Pabuski, pasauli".

•    Liet. Stud. S-gos JAV visuotinio suvažiavimo rekomenduoti Sąjungos Įstatų pakeitimai referandumo patvirtinti. Tokiu būdu nuo šių metų balandžio 15 d. visa Sąjunga vadovaujasi naujais Sąjuneros įstatais, develando alumnų dėka, Sąjungos įstatai ir rinkiminės taisyklės buvo išleista patraukliu leidinėliu. Leidinėlio kalbą peržiūrėjo lituanistas Stasys Barzdukas.

•    Biologas dr. Martynas Yčas, dirbąs JAV Armijos Tyrinėjimų Centre, atspausdino du straipsnius "Proceedings of the National Academy of Science" žurnale, kurie išleisti ir atskirais atspaudais. 1955 spalio mėn. numeryje tilpo "Pastaba apie gyvybes atsiradimą" ir gruodžio mėn. "Statistical correlation of protein and ribonucleic acid compositum" (drauge su G. Gamov). Be to, M. Yčas, G. Gamov ir A. Rich yra atidavę spaudai studiją "Biologijos ir medicinos fizikos pažanga", kurią leidžia Academy Press New Yorke.

•    Chemikas dr. Margeris A. Jasaitis, dirbąs Rockefellerio Medicinos Institute, atspausdino savo naują studiją "Lysis of T4 phage by the specific lipocarbohydrate of phase II Shigella sonnei" 1955. XII. 1 "The Journal of Experimental Medicine" žurnale, drauge su kitu autorium, Dr. W. F. Goebel.

•    Rusija daro žygių gauti Pabaltijo valstybių auksą, esantį Anglijos bankuose. Anglams buvo pasiūlyta iš tų fondų atlyginti savo krašto verslininkams, kurių aukso kasyklas Sibire nusavino komunistai, pažadėdami apmokėti nuostolius. Tą mokėjimą jie sustabdė 1940, kai Anglija atsisakė perleisti Pabaltijo valstybių turtą. Atsakymas ir šį sykį buvo neigiamas. Anglija pažymėjo, kad pinigai yra "įšaldyti", o tarp Sibiro aukso kasyklų ir Pabaltijo valstybių fondų nėra tiesioginio ryšio. Turto vertė siekia 15,960,000 dol.

•    Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjunga birželio 16-17 d.d. Vašingtone rengia lietuvių sąskrydį. Kaip rengėjai skelbia, šiuo sąskrydžiu siekiama parodyti, "kad lietuvių tauta yra sena ir garbinga, sukūrusi didelės vertės kultūrinių lobių; pademonstruoti lietuvių liaudies meną, muziką ir dainą plačiajai Amerikos visuomenei, o ypač jos vadovaujantiems sluogsniams; pavaizduoti, kad lietuvių tautos kova yra kova už vakarų kultūros išlikimą ar jos sunaikinimą ir kad toji kova turi susilaukti paramos ir visų pilnutinės pagalbos". Sąskrydžio programoje yra: iškilmingos pamaldos šv. Mato katedroje, lietuvių liaudies meno paroda, lietuvių tautinės ir individualinės kūrybos dainų koncertai, iškilmingas posėdis, nežinomo kareivio kapo pagerbimas, jaunimo demonstracija, bankietas, ekskursija po Vašingtoną. Koncertinę programą išpildys čiurlionies ansamblis ir Vašingtono simfoninis orkestras. Rengėjai visus lietuvius kviečia dalyvauti ir jų pastangas paremti aukomis, kurias jie prašo siųsti bankinei įstaigai: Mutual Federal Savings and Loan Assn., 2202 West Cermak Rd., Chicago 8, 111. sąskrydžio sąskaiton Nr. 7423. Informacijų reikalus tvarko centro valdybos sekretorius Jonas Jurkūnas, 6725 So. Campbell Ave., Chicago 9, 111.

•    Lankantis Bulganinui ir Kruš-čiovui, Anglijos lietuviai gausiai dalyvavo pavergtųjų tautų protesto eisenoje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai