Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas S. Vardys — Žvirzdys — Lietuviškasis dialogas ...................................................... 241
Juozas Brazaitis — Lietuvos teatro sukaktis ............................................................................ 246
Leonardas Andriekus — Priesaika, žemė Fontanas (eil.) ......................................................... 251
P. Gaučys — Josė Ortega y Gasset ........................................................................................... 252
P. Būtėnas — Vartos - Nočios tarpo prūsų pėdsakai ................................................................ 257
Vitalija Bogutaitė — Matau tamsias akis (eil.) ......................................................................... 259
Rabindranath Tagore — Keliavimas ......................................................................................... 261
Z. Ivinskis — Žemaičių religinė padėtis prieš vysk. Markelį Giedraitį ................................... 265
R. Spalis — Kerštas .................................................................................................................... 270
A. Merkelis — Du Lietuvos girių ąžuolai: Vincas Kudirka ir Petras Kriaučiūnas .................. 275

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Aug. Raginis — Semeniškių idilės ............................................................................................ 278

MENAS
P. Jurkus — Religinio meno paroda Čikagoje .......................................................................... 279
A. Žemaitis — Vilnius sovietiniame albume .............................................................................. 282

MOKSLAS
Dr. A. Baltinis — Laisvės problema ........................................................................................ 285

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Grigolaitis — Ar betikime žodžio šventumu? ....................................................................... 286
ĮVYKIAI ..................................................................................................................................... 287

ILIUSTRACIJOS
Šis numeris iliustruotas religinio meno parodos darbais:

J. Daugvila — Sopulingoji (kilimas) ............................ viršelių 1 psl.
Vytautas Kasiulis — Bėgimas j Egiptą (litogr.) ........................ 243
Alfonsas Dargis — šv. Jurgis .................................................. 245
Bronė Jameikienė — Trys karaliai (vitražas) ........................... 249
Antanas Mončys — Malda (švinas) ........................................ 255
Anelė Pagalytė — Į amžinybę (aliejus) .................................... 285
Adolfas Valeška — šv. Kazimieras (vitražas) .......................... 267
Paulius Augius — Po sumos (medžio rėžinys) ......................... 272
Religinio meno parodos atidarymas (nuotrauka) ...................... 280
Bronė Jameikienė — šv. Pranciškus (vitražas) ................ virš. 4 psl.
Telesforas Valius — Vinjetė ................................................... 251

JUNE, 1956

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport. Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn. N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai