Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Spausdinant šį numerį, iki Lietuvių Kultūros Kongreso Čikagoje liko tik kelios dienos. Visa mūsų spauda vienbalsiai iškėlė kongreso idėją, palankiai nuteikdama visuomenę šiam reikšmingam įvykiui. Nuotaika susidarė gera. Kongreso rengimo komitetas parodė daug energijos, organizuodamas programą, priėmimus ir populiarindamas patį kongresą, šioje iškilmėje pakviesta dalyvauti visi kultūrininkai, LB apylinkių ir įvairių organizacijų bei draugijų nariai ir visi lietuviai, kurie sielojasi lietuviškos kultūros išlaikymu. Kongresas atidaromas birželio 30 d. Sherman viešbutyje. Programoje du plenumo posėdžiai su dr. Juozo Girniaus ir Iz. Matusevičiūtės paskaitomis ir visa eilė įvairių kultūros sekcijų posėdžių taip pat su paskaitomis. Suorganizuota šių sekcijų posėdžiai: mokslo, švietimo, muzikos, literatūros, istorijos, lietuvių kalbos, akademinio jaunimo, teatro, dailės. Kultūros žurnalas "Aidai" yra pasiryžęs išleisti šiam kongresui atminti specialų numerį, atspausdindamas paskaitas bei nutarimus. Su kongresu ruošiama Dainų šventė įvyksta liepos 1 d. Coliseum patalpoje. Kongresą ir Dainų šventę rengia ALB Čikagos apygardos valdyba.

•    Taip pat, jau spausdinant šį numerį, Vašingtone įvyko Liet. Tautinės Sąjungos suruoštas sąskrydis. Jo programa pasižymėjo labiau kultūriniu, kaip politiniu pobūdžiu. Buvo gražios pamaldos už Lietuvą šv. Mato katedroje su pamokslu, koncertinė dalis, kurią išpildė Čiurlionio ansamblis ir Vašingtono simfoninis orchestras. Dainavo sol. V. Verikaitis. Buvo lietuvių liaudies meno paroda, nežinomojo kareivio kapo pagerbimas Arlingtono kapinėse, iškilmingas posėdis, vaišės. Sąskrydyje dalyvavo dipl. šefas min. St. Lozoraitis, daug Amerikos senatorių, Kongreso atstovų ir lietuvių iš visos Amerikos. Viso buvo apie 800 žmonių. Sąskrydis buvo rengtas, norint geriau supažindinti svetimtaučius, ypačiai Amerikos valdžios atstovus Vašingtone, su Lietuva, jos kultūra, kova dėl nepriklausomybės. Lietuvos gelbėjimas visose kalbose buvo pirmoje vietoje. Sąskrydis laikytinas pasisekusiu.

•    Birželio 14 d. viceprez. R. Nixo-nas Vašingtone priėmė Amerikos lietuvių jaunimo delegaciją, kuri jam įteikė peticiją su 36,000 parašų. Peticijoje prašoma JAV rūpintis Lietuvos nepriklausomybės atstatymu bei gražinimu lietuvių iš tremties į išlaisvintą tėvynę. Parašai užpildo 6 knygas. Uolaus jaunimo pastangomis surinkta 11,000 parašų daugiau, kaip pradžioje buvo pramatyta. Peticijos įteikimo delegacija sudaryta iš šių jaunimo organizacijų atstovų: skautų, ateitininkų, "Varpo", "šviesos", "Santaros", Studentų Sąjungos, Tautinių Korporacijų Sambūrio, "Gajos" korporacijos, Akademikų Skautų Sąjūdžio. Jaunimo delegaciją lydėjo Alto pirm. L. šimutis, sekr. dr. P. Grigaitis ir M. Kižytė, Alto informacijos biuro direktorė.

Viceprez. R. Nbconas, JAV prezidento vardu priėmęs parašų knygas, pasakė šią kalbą:
"Manau, kad visiems šios šalies gyventojams yra žinoma prezidento Eisenhovverio ir Amerikos vyriausybės politika šiuo metu. Prezidentas keliomis progomis yra pareiškęs, kad JAV gyventojų siekimas buvo ir pasiliks taikingas pavergtųjų tautų išlaisvinimas.

Įvykiai, kuriuos Jūs taip vaizdžiai papasakojote, įteikdami šią peticiją, tik paliudija šią Amerikos gyventojų ir vyriausybės politiką esant išmintinga ir teisinga.
Faktas, kad 1941 metais 40,000 lietuvių buvo išvežta į Sibirą, yra daugeliui iš mūsų žinomas ir tikrai yra vertas priminti.

Mes taip pat žinome, kad Lietuva yra tik dalis, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, tik maža dalelė visoje pavergtųjų tautų problemoje. Tuose kraštuose gyvena milijonai žmonių ir šimtai tūkstančių iš jų buvo išgabenta į Čibirą ir net dabar tebėra darbo stovyklose. Jūs minėjote faktą, kad naujieji Sov. Sąjungos valdovai, paskutiniuoju metu yra kalbėję apie pakeitimą, savo laikysenos. Kaip mūsų vyriausybės atstovai yra pažymėję, mes sutiksime atmainas ir nagrinėsime jų daromus žygius. O ypatingai mes tyrinėsime jų veiksmus, kurių buvo imtasi tiems pasikeitimams pateisinti.

Savo nuomonę aš galiu sutraukti j vieną sakinj: jokios žodžių srovės, nors ir kažinkaip jos gausiai sravėtų, negalės nutildyti tų milijonų žmonių skundo, kurie nukentėjo nuo sovietų tironijos pavergtuose kraštuose. O priemonės toms skriaudoms atitaisyti glūdi sovietų valdovų rankose. Kelias toms skriaudoms atitaisyti — paleisti iš darbo vergų stovyklų Sibire tokius asmenis, kaip tie, apie kuriuos kalba ši peticija. O taip pat duoti pavergtiems kraštams galimybės vėl tapti nepriklausomais nariais valstybių šeimoje".

•    Gegužės 25 d. New Yorke įvyko susirinkimas, kurį suruošė Pavergtųjų tautų amerikiečiai bičiuliai (Friends of the Captive Nations). Susirinkimas buvo labai gausus. Prisirinko pilna Town Hall salė. Apie Sovietų vergijoje esančių tautų išlaisvinimą kalbėjo sen. W. Knowland, generolai W. J. Donovan bei W. Anders ir prel. J. Balkūnas. Susirinkimą, kuriame nuoširdžiai prisiminta 10 pavergtų tautų, sveikino raštu prez. Eisenhoweris, viceprez. R. Nixonas, New Yorko gubernatorius A. W. Harrimanas ir kiti žymūs asmenys.

•    Birželio 2 d. dipl. šefas min. St. Lozoraitis su žmona laivu "Saturnia" atvyko į New Yorką ir uoste Associated Press atstovui padarė pareiškimą, kuriame pažymėjo, kad "geriausia priemonė prieš bolševizmo pavojų yra priešpastatymas jam žmogaus ir tautų laisvės idėjos. Tam tikslui yra būtina, kad rytų ir vidurio Europos valstybių laisvės bei nepriklausomybės atstatymas būtų pripažintas pagrindiniu tarptautinės politikos principu santykiuose su Sovietų Sąjunga". Dabar svečias įvairiuose miestuose lanko lietuvius bei jų įstaigas. Birželio 15 d. Lietuvos Pasiuntinybėje Vašingtone įvyko diplomatinių pareigūnų pasitarimas. Min. St. Lozoraitis jau lankėsi Valstybės Departamente ir dalyvavo Liet. Tautinės Sąjungos suruoštame sąskrydyje, po kurio išvyko į Čikagą.

•    Birželio 3 d. Toronte pašventinta didžiulis Prisikėlimo parapijos pastatas, jame įrengta bažnyčia ir salė. Statyba kainavo apie pusę milijono dolerių, šventinimo apeigas atliko Toronto kard. J. McGuigan. Jis, įkūręs šią parapiją, ją pavedė lietuviams pranciškonams. Jiems vadovaujant, baigta laikinoji statyba. Didžiosios bažnyčios statymas atidėtas tole niam laikui. Dabar Toronte yra dvi lietuvių parapijos — Prisikėlimo ir šv. Jono.

•    Vliko Vykdomosios Tarybos pirm. Elena Devenienė grįžo iš Europos ir pareiškė, kad Lietuvos laisvinimui nuotaikos yra palankesnės Amerikoje, kaip Europoje. Tuo pačiu iškėlė būtinybę Vykdomajai Tarybai pasilikti tenai, nors čia ir yra perkeltas prezidiumas. Ruošiamasi antrajai Vliko sesijai, kurioje, tarp kitų klausimų, bus svarstomas ir bendradarbiavimas su diplomatais. Sesija numatyta birželio 22 d. New Yorke.

•    šiemet Vasario 16 gimnaziją baigė 9 abiturientai. Dabar gimnazijoje yra 153 mokiniai. Naujieji mokslo metai prasidėjo tuoj po Velykų. Gimnaziją remia 180 būrelių. Vasaros atostogų metu dalis mokinių vyksta į Švediją, Šveicariją ir Italiją bei kitur.

•    Jokūbas Stukas, "Lietuvos prisiminimų" radijo valandėlės vedėjas, New Yorke suorganizavo lietuvišką televizijos programą. Jau trečią kartą per didelę televizijos stotį New Yorke duota kultūringa lietuviška programa su kalbomis, dainomis ir šokiais. Jokūbo Stuko televizijos programą dosniai aukomis remia New Yorko bei New Jersey apylinkių lietuviai.

•    Tarptautinėje pašto ženklų parodoje New Yorbe, įvykusioje gegužės pradžioje, dr. J. A. Bučnys gavo aukso medalį už Lietuvos oro pašto ženklus.

•    Toronte kun. J. Ažubalio iniciatyva sukeltas fondas sol. St. Baranausko dainavimo studijoms remti. Jau tiek sudėta aukų, kad solistas šį rudenį gali vykti į Italiją.

•    šį rudenį iš Europos grįžta kan. Juozas Končius, Balfo pirm. Jis dalyvaus Balfo metiniame seime, kuris šiemet įvyks lapkričio 23—24 d.d. Detroite.

•    Birželio 2 — 10 d.d. Toronto Prisikėlimo parapijos pastatų šventinimo proga muzikos salėje Telesforo Valiaus pastangomis suruošta dailės paroda. Buvo išstatyta 41 darbas šių dailininkų: Augiaus, Dargio, Dumšaičio, Dagio, Rato, Petravičiaus, Kasiulio (11 darbų), Tamošaičio, Galdiko, Račkaus, Bakio, Vilimo, Valeškos, Vizgirdos ir Valiaus. Parodą atidarant, provincijolas T. J. Gailiušis pasakė pritaikytą kalbą. Paroda gerai pasisekė — ją aplankė apie 800 žmonių, jų tarpe Toronto kard. J. McGuigan. Jis pasigėrėjo ir pagyrė lietuvių dailininkų kūrybą. Parodoje kūriniai buvo: aliejinė tapyba, tempera, akvarelė, guašą, litografija, medžio rėžiniai, lino rėžiniai ir skulptūra.

•    "Draugo" romano konkurso komisija sudaryta Clevelande. Į ją įeina Aldona Augustinavičienė, Petras Balčiūnas, Viktoras Mariūnas. kun. Alfonsas Sušinskas, Mykolas Venclauskas. Romanų rankraščiai priimami iki lapkričio 1 d. Jie siunčiami "Draugo" adresu: 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111.

•    Jeronimas Kačinskas baigė 6 dalių simfoninį kūrinį "Velykų apmąstymai". Kompozitorius šiuo metu rašo kitą muzikos kūrinį orkestrui.

•    Dail. V. Ratas šį pavasarį Sydnėjuje Bissietta galerijoje suruošė savo grafikos darbų parodą, susilaukdamas palankių vietinės spaudos atsiliepimų, ši jo paroda jau yra trečioji Australijoje.

•    Čikagoje atgaivintos Architektų ir Dailininkų Sąjungos pirmininku išrinktas Z. Kolba.

•    Adomas Galdikas, surengęs šiemet Feigl galerijoje New Yorke savo kūrinių parodą ir dalyvavęs Amerikos Meno Whitney muziejaus pavasarinėje parodoje, daug dirba, vis jieškodamas naujų atžvilgių kūryboje.

•    Lietuvių Studentų Sąjungos centro valdybon išrinkti: R. Kliorytė, O. Tallat-Kelpšaitė, T. Remeikis, K. Jekius, J. Karklys, J. Liubinskas ir V. Valaitis. Revizijos komisijon: V. Kamantas, A. Vedeckas, R. Kantri-mas. Garbės teisman: A. Avižienis, A. Sužiedėlis, R. Šilbajoris.

•    Dail. Povilas Puzinas, kuris iš Les Angeles persikėlė į New Yorką, laimėjo Winsor Newton premiją už paveikslą "Buriniai laivai", iškabintą Long Island Art League metinėje parodoje.

•    Pranės Lapienės vasarvietėje Stony Brook prie New Yorko lietuviai dailininkai: Č. Janusas, H. Vyžiūtė-Kulber, S. Plechavičienė, P. Puzinas, A. Varnas ir W. Witkus surengė bendrą savo darbų parodą. Iškabinti 38 paveikslai. Paroda atidaryta birželio 9 d. ir bus per visą vasarą. Pranė Lapienė kiekvieną metą savo vasarvietėje, parodoms sudaro sąlygas, prisidėdama prie kultūrinio gyvenimo ugdymo šioje apylinkėje.

•    Europos ateitininkų, studentų ir moksleivių stovykla šią vasarą ruošiama Italijoje.

•    Argentinon emigravę pabaltiečiai prez. Aramburui įteikė memorandumą, prašydami pripažinti lietuvių, estų ir latvių diplomatiniams bei konsuliniams atstovams teises. Gautas palankus prezidento atsakymas.

•    Jaunimo stovykla, kurią prie Detroito nupirko ALRK Federacija, jau baigiama įrengti. Skolų išmokėjimui aukos siunčiamos šiuo adresu: Cleveland Superior Savings Bank. Sąskaitos nr. 14833. New Yorke surinkta 5,500 dol.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai