Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" REDAKCIJOS ŽODIS PDF Spausdinti El. paštas
Šį "Aidų" numerį skiriame lietuvių kultūros kongreso darbams apžvelgti. Darome tai su džiaugsmu, patį kongresą laikydami stambiu įvykiu laisvojo pasaulio lietuvių žygiuose. Buvo tai drauge ir sveika pastanga svorio dali permesti mūsų kultūrinėn veiklon vietoje ligšiol vyravusio politinio momento.

Skaitytojas šio numerio lapuose ras įvairios medžiagos ir istorinių faktų. Jis čia susidurs su mintimis apie dabartinę mūsų padėtį ir su gairėmis ateities darbams. O po to nuosekliai turėtų eiti antras tarpsnis — pagrindinių minčių ir planų įgyvendinimas, kad tai nepasiliktų vien tik teorijos ir svarstymų plotmėje. Mūsų nuomone, kai ką galima ir nedelsiant vykdyti, pavyzdžiui, kai kurias išvadas iš kultūros kongreso pritaikant ruošiamam pasaulio lietuvių suvažiavimui, — jo proga parodant visas mūsų meno ir mokslo pajėgas. Kiti kultūros kongreso nutarimai ir planai pareikalaus atkaklaus darbo ir tvirtos organizacijos.

Kultūros kongresas atliko rimtą, svarbų ir naudingą žygį. Buvo pabrėžta mūsų tautinė ir kultūrinė misija, tartas lietuvio kultūrininko žodis, parodytas ryžtas, atkreiptas dėmesys į esamą grėsmę, įpūsta naujos dvasios išeivijos nuotaikose. Buvo tai lyg savotiška kryžkelė — šuolis į naujus akiračius.

Telieka linkėti, kad kultūros kongreso dvasia, mintys ir planai išsiskleistų naujais darbais, laimėjimais ir veikalais, kurie augštai keltų kultūrinį lietuvių tautos pašaukimą.

"AIDŲ" REDAKCIJA
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai