Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAINŲ ŠVENTĖS EIGA PDF Spausdinti El. paštas
Dainų šventė sujudino mūsų išeiviją, ypatingai Čikagą bei jos apylinkes. Labai retai kada pasiseka sutraukti tokias minias. Dainų šventėn atsilankė apie 10,000 žmonių, šiam skaičiui erdviausia Koliziejaus salė buvo per ankšta. Mūsų dainai parodė pagarbos ir valdžia. Čikagos miesto galva J. Daley liepos 1 dieną paskelbė lietuvių tautine švente, savo rašte iškeldamas mūsų emigrantų nuopelnus šio krašto kultūrinei, ekonominei ir socialinei pažangai.

Dainų šventė buvo pradėta pamaldom už Lietuvą šv. Kryžiaus bažnyčioje. Mišias 10 vai. laikė prel. Ig. Albavičius. Pamokslą pasakė vysk. V. Brizgys. Giedojo Dainavos ansamblis. Pamaldos už tėvynę buvo ir lietuvių evangelikų bažnyčioje. Jas laikė jų dvasininkas A. Trakis.

Koliziejuje programa prasidėjo 3 vai. Gatvėje prie šio didžiulio pastato ilgai buvo sustabdytas judėjimas dėl gausiai iš visų pusių plaukiančios minios. Punktualiai įėjęs į vidų, žiūrovas erdvaus amfiteatro estradoje išvydo tvarkingai sustojusias choristų eiles. Dainininkai buvo labai kantrūs ir disciplinuoti. Jų čia iŠ įvairių Amerikos ir Kanados vietovių atvyko   1145,   išsidalinę į 32 chorus. Virš dainininkų balkone buvo orkestrantai, palydėję giesmes ir dainas muzika. Šalyse sviro Amerikos ir Lietuvos vėliavos. Daugumas choristų buvo apsirengę lietuvių tautiniais drabužiais.

Prasidedant programai, iškilmingai įnešamos vėliavos, griežiant orkestrui. Tuojau pakviečiamas estradon prof. Juozas Žilevičius, pirmosios dainų šventės rengėjas 1924 m. Lietuvoje, kuriam šios dainų šventė3 komiteto pirm. A. Steponavičienė-Stephens įteikė dirigavimo lazdelę. Ją, klūpsčias pabuč'avęs. šis mūsų muzikos veteranas pakėlė ir chorai sykiu su orkestru pradėjo giesmę "Dievas, mūsų prieglauda ir stiprybė". Ši taip artima lietuvio širdžiai psalmė visiems paliko nepamirštama įspūdį. Minia pagarbiai stovėjo, apimta maldos jausmo. Klausant šios Naujalio giesmės, atrodė, jog girdi visą Lietuvą, šimtmečiais šaukiančią Viešpaties pagalbos. Ja buvo pradėtos ir visos dainų šventės Lietuvoje.

Po šios invokacinės psalmės suskambėjo Amerikos ir Lietuvos himnai. Tada sveikinimo žodį tarė dii-nų šventės rengimo komiteto pirm. A. Steponavičiene, programai vadovauti pakviesdama Juzę Daužvardie-nę. Dainų šventę gi oficialiai atidarė St. Barzdukas, LB JAV centro valdybos pirmininkas, augštai iškeldamas jos reikšmę. Savo kalbą jis užbaigė žodžiais: "Lietuvių Bendruomenei, kurios vardu turiu didelę garbę čia jums kalbėti, dainų šventė yra viena iš didžiausių, reikšmingiausių bei svarbiausių pergyvenimų, nes ji sustiprins mūsų dvasią lietuviais būti ir įkvėps eiti Lietuvos keliu. Tad pasididžiavimo, pasigėrėjimo jausmų kupinas, nuoš'rdeiai sveikinu visus šios dainų šventės dalyvius ir iš dvasios gelmių mūsų dainai ir giesmei linkiu: skambėk, ka'p nuo amžių skambi, mūsų paguodai ir džiaugsmui, mūsų tėvynės Lietuvos garbei, laisvei, laimei ir ateičiai".

Pirmojoje programos dalyje mišrus jungt'nis choras, diriguojant Stepui Sodeikai, padainavo č. Sasnausko "Jau slavai sukilo" (Maironis), A. Kačanausko "Vai žydėk, žydėk" (liaudies daina) ir A. Aleksio "Berneli mūsų" (liaudies daina). Čia dar vieną liaudies dainelę — V. Jančio: "Ausk, dukrele, drobeles" — išpildė Marijos Augštesniosios Mokyklos Čikagoje mergaičių choras, diriguojant ses. Bernardai. Po to, vadovaujant A. Steponavičienei, jungtinis moterų choras dainavo: Br. Mar-kaičio "Nedvelk, vėjeli" (J. Aistis), L. šimučio, jr. "Pavasario rytas" (L. šilelis), VI. Jakubėno "Rugsėjis" (O. Jakubėnienė). Br. Budriūno "šauksmas" (A. Nakaitė). Pagaliau chorų grupė, diriguojant Br. Budriūnui, išpildė 3 dainas — VI. Jakubėno "Vai, eičiau" (Putinas), J. Kačinsko "Pjovėjas" (B. Sruoga) ir Br. Budriūno "O Nemune" (Bern. Brazdžionis). Tuo ir buvo baigta pirmoji programos dalis.

Antroji dalis prasidėjo premijos įteikimu už konkurse premijuotas dvi dainas. Pirmąją premiją (100 dol.) laimėjo ses. Bernarda, Kazimierietė, už Bern. Brazdžionio eilėraščio "Vakaras tylus" kompoziciją, antroji premija (50 dol.) teko J. Bertuliui. Jiems buvo įteikta pažymėjimai ir   gėlės.

Po pagerbimo, diriguojant Alfonsui Mikulskiui, chorų grupė išp'ldė pirmą premiją gavusią dainą ir St. Šimkaus "Oi, pasakyki" (L. G ra) ir J. Žilevičiaus "Anoj pusėj ežero" (liaudies daina), ši paskutinė daina, publikai prašant, buvo pakartota. Dirigavimo lazdelę perėmus VI. Baltrušaičiui, jungtinis vyrų choras sudainavo: J. Dambrausko "Jau žirgelis pabalnotas", J. Gaidelio "Tėviškės vakarai", VI. Jakubėno "Kai aš jojau" ir Br. Budriūno "Tėvynei" (J. Mažeika). Po to mišrus jungtinis choras, diriguojant K. Steponavičiui, dar išpildė: J. Gruodžio "Op, op, o Nemunėli" (A. Vištelis), M. Petrausko "Motus motuše" (liaudės daina) ir J. Žilevičiaus "Laisves daina" (P. Vaičiūno), kurios ugningais garsais, budinančiais iš miego j aušrą įspūdingai buvo baigta šios dainų šventes programa.

Baigiamąjį žodį tarė J. Kreivėnas, dainų šventes komiteto gen. sekretorius. Dirigavimo lazdele buvo įteikta J. Žilevičiui. Visus gaivino viltis greit sulaukti kitos dainų šventes.

Dainoms dviems pianais akompanavo VI. Jakubėnas ir G. Aleksiūnai-tė. Orkestrinę muziką pritaikė K. Steponavičius, išpildė Čikagos Simfoninio Orkestro nariai. Dainų šventės proga buvo atspausdintas 64 psl. leidinys su programa, sveikinimais, dirigentų, chorų ir rengėjų atvaizdais bei aprašymais.

Pasibaigus programai, 8 vai. Sherman viešbutyje prasidėjo vaišės, sutraukusios apie 1000 svečių. Jas savo atsilankymu pagerbė Čikagos arkivysk. kard. S. Stritchas. Programai vadovavo kun. dr. J. Prunskis. Dainavo solistai St. Baranauskas ir Aldona Stempužienė. Labai paskatinančią kalbą apie Lietuvos kelią per vargus į laisvę pasakė Čikagos kardinolas. Po jo dar kalbėjo dr. J. Bajerčius ir St. Barzdukas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai