Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUZIKOS SEKCIJOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas
Muzikos sekcijos posėdis įvyko liepos 1 d. Koliziejaus patalpose. Posėdį atidarė "Muzikos žinių" redaktorius J. Kreivėnas ir pakvietė pirmininkauti JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros reikalų vadovą A. Mikulskį, o sekretoriauti — A. Skridulį.

A. Mikulskis posėdžio dalyvius pasveikino Bendruomenės vardu ir paprašė didelio dėmesio meno reikalams.

Posėdyje buvo perskaityti du referatai; "Amerikos lietuvių įnašas į lietuvių muziką" — skaitė prof. J. Žilevičius ir "Tautiniai elementai mūsų muzikoje" — skaitė prof. VI. Jakubėnas. Abu referatai, pasižymėję svariu turiniu, buvo išklausyti su didžiu dėmesiu.

VI. Jakubėnas ilgiau sustojo ties tautiniais pradais muzikoje. Naujaisiais laikais kilusi tendencija į individualinę muziką įnešti tautinės dvasios. Tautinių elementų atsiradimas muzikoje teikia naujų kūrybinių galimybių. Įvairių tautų muzika sudaro visos žmonijos lobyną, kuriame saviti tautų dvasios bruožai pakelia jos vertę. Prelegentas taipgi pažymėjo, kad tautos turi gerų konmpozitorių, savo kūrybon neįjungusių tautinių elementų. Tautinis kompozitorius turi išaugti iš tautos dvasios. Muzika gi tampa tautinė ne tiek liaudies motyvų, kiek tautai įprastų nuotaikų ir jų išraiškos būdo panaudojimu.

Apie mūsų muzikos ir dainos būvį pranešė J. Kreivėnas. Paminėjęs chorų ir dainininkų veikimo sąlygas, apsistojo prie mūsų muzikinės spaudos ir organizacijos reikalų, o taip pat palietė jaunuomenės muzikinio auklėjimo problemas. Nors ir lietuviškais vardais, bet savo pobūdžiu nebūdamos tautinės, lietuvių mokyklos duoda patenkinamo lygio muzikinį auklėjimą. Tačiau tas auklėjimas nėra lietuviškas ir lietuviškai dainai bei muzikai beveik  nieko neduoda.

Pirmoje eilėje kaltas muzikų neorganizuotumas, kad mokytojos negauna tinkamos lietuviškos medžiagos. Nekokią padėtį iliustruoja ir tas faktas, kad vien JAV yra daugiau kaip pusšimtis lietuviškų chorų, bet nauji kūriniai platinasi tik nuorašais. Spausdintų dainų paprastai išplatinama ne daugiau 20 ar 30 egz. Tokia padėtis stabdo pažangą. Reikia sukaupti jėgas ir organizuotis. Kitaip numirs ir tai, kas dabar dar šiaip taip gyvuoja.

Br. Budriūnas pageidavo, kad dalis dainų šventės pelno būtų skiriama muzikinėms premijoms ir kūrinių leidimui. Muzikinėn veiklon reikia traukti jaunimą, skatinti muziką studijuoti.

Vyt. Strolia pareiškė, kad didesnių kūrinių išleidimas užimponuotų ir lietuviškon veiklon patrauktų nuo lietuviško kamieno atitrūkstančius. Pr. Turūtai užklausus dainų rinkinio jaunimui reikalu, A. Mikulskis pranešė, kad yra rengiamas mokykloms lietuviškų dainų rinkinys.

Pasiūlyta prie Vargonininkų Sąjungos sujungti ir kitus muzikus. Po diskusijų nutarta tuo reikalu kreiptis į Vargonininkų Sąjungą.

Siūlyta sudaryti muzikos fondą. J. Zdanavičius siūlė daugiau išleisti instrumentinės muzikos.
Išrinkta rezoliucijų komisija: A. Aleksis, Pr. Turūta ir A. Skridulis, kurie įpareigoti susirinkimo nutarimus suformuluoti rezoliucijų formoje.

Posėdy dalyvavo 58 asmenys. Susirinkimas praėjo labai darbingoj ir gyvoj nuotaikoj su viltimis ir planais ateičiai.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai