Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TEATRO SEKCIJOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas
Teatro sekcijos posėdį atidarė aktorius-režisierius Stasys Pilka, pasveikindamas susirinkusius dalyvius. Savo kalboje jis išreiškė džiaugsmo ir vilčių, kad kultūros kongreso proga bus galima pasikeisti nuomonėmis ir nustatyti gaires tolimesnei teatrinei veiklai išeivijoje.

Po atidarymo kalbos buvo prisiminti ir pagerbti teatrui nusipelnę asmenys, kurie jau atsiskyrė su šiuo gyvenimu. Jų paminėjimo tekstą perskaitė akt. A. Brinką. Po to buvo susikaupimo minutė.

Gauta pluoštas sveikinimų, kuriuos perskaitė akt. I. Nivinskaitė. Sveikino Detroito lietuvių dramos sambūris "Alka", Kostas Ostrauskas, Algirdas Landsbergis, Henrikas Kačinskas, Vitalis Žukauskas, Rūta Lee — Kilmonytė, Jokūbas Šernas ir Juozas Kaributas. Po sveikinimų, žodį tarus akt. Stasiui Pilkai, sudarytas posėdžio prezidiumas. Pirmininku pakviestas Aleksas Kutku, sekretoriumi — Elena Petrokaitė-Rukuižienė.

Darbotvarkėje buvo du referatai. Pirmąjį referatą, "Sceninė saviveikla JAV ir Kanadoje dabarties metu", paruoštą Stasio Pilkos, perskaitė Zigmas Moliejus. Antrasis referatas, "Išeivijos teatro ateitis", buvo paruoštas ir perskaitytas akt. rėžis. Gasparo Veličkos.

Po to buvo padaryta trumpa pertrauka. Prasidėjus antrajai posėdžio daliai, St. Pilka kalbėjo teatrinių sambūrių bei scenos darbuotojų vienijančio centro sudarymo klausimu. Jis pasiūlė apjungti visas menines scenos iėgas, įsteigti organizaciją, nustatyti veikimo gaires, leisti periodini žurnalą, kuriame būtų galima pasisakyti rūpimais teatro klausimais, skatinti premijas už geriausią sezoninio veikalo pastatymą, rengti lietuviškus sceninius fertivalius.

Posėdžio dalyviai buvo paprašyti pasisakyti dėl iškeltų pasiūlymų. Susilaukta įdomių pastabų bei sumanymų. Pasitaikė abejonių, ar tokia organizacija iš viso steigtina, žinant šio meto išeivijos sunkumus. Buvo atsakyta, jog turint gerų norų ir veikiant sutartinai, jos steigimas yra įmanomas. Klausta, ar ši organizacija apims tik profesionalus, ar ir scenos mėgėjus, ar jon įeis tik dramos, ar ir kitų teatrinių vienetų atstovai. Sumanytojo nuomone, tokia organizacija turėtų apimti profesionalus, mėgėjus ir visų šakų scenos darbuotojus.

Organizacijos steigimo klausimas išjudino ir daugiau kalbėtojų, kurie už ją pasisakydami, pateikė naudingų pastabų bei papildymų. Vince Jonuškaitė siūle tuojau išrinkti komisiją, kuri rūpintųsi ne vien kultūriniais reikalais, kaip spektaklių rengimais, bet ir nelaimių ištiktais nariais. Ji pasiūlė įsteigti artistų fondą. Broniaus Macevičiaus nuomone, sudarytinas laikinas organizacinis komitetas paruošti statutui. Į organizaciją skatino priimti ir menui prijaučiančius. Jie, ruošiant spektaklius, prisidėtų darbu, sumanymais, medžiagine parama. Vytautas Valiukas iškėlė mintį, kad organizacijos steigiamojon komisijon įeitų po vieną atstovą iš kiekvienos teatrinės grupės — operos, baleto ir dramos. Tuo pačiu reikalu kalbėjo K. B. Kriaučiūnas, G. Velička, A. Sprindys, B. Račkauskas.

Po gausių pasisakymų dėl organizacijos steigimo iškilo klausimas, ar ji turėtų būti laikina, ar nuolatinė. Čia žodį tarė Z. Adomaitienė ir C. Luth-Liutas. Balsų dauguma pasisakyta už laikiną organizaciją, kuri vienbalsiai pavadinta "Lietuvių Scenos Darbuotojų Sąjunga". Į valdybą pusiau slaptu balsavimu išrinkta St. Pilka ir V. Valiukas (drama), A. Kutkus ir A. Sprindys (opera), Velbasis (baletas). Į revizijos komisiją — A. Dikinis ir A. Dičiūtė-Trečiokienė. "Lietuvių Scenos Darbuotojų Sąjunga" įsteigta vieneriems metams. Valdybos uždavinys — per tą laiką paruošti statutą ir jį išsiuntinėti JAV ir Kanadoje veikiantiems scenos sambūriams, nustatyti planus ateities darbams ir pagaliau sušaukti visuotinį susirinkimą nuolatinei "Lietuvių Scenos Darbuotojų Sąjungai" įkurti.

Baigiantis teatro sekcijos posėdžiui, V. K. Dikinis perskaitė paruoštas rezoliucijas, kurios buvo dalyvių priimtos. Dar kalbėtasi smulkesniais organizacijos klausimais. Prezidiumo pirm. A. Kutkus dėko.'o susirinkusiems už dėmesį. Posėdis baigtas šūkiu "Išeiti į ofensyvą".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai