Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪROS SEKCIJOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas
Literatūros sekcijos posėdis kultūros kongrese buvo siejamas su Lietuvių Rašytojų Draugijos visuotiniu susirinkimu. Jį atidarė draugijos pirmininkas Benys Babrauskas, pažymėdamas, kad šis susirinkimas yra penktasis JAV. Dalyvavo 23 rašytojai, gausus būrys literatūros bei spaudos darbuotojų ir literatūrinio prieauglio — viso daugiau, kaip 50 asmenų. Pirmininkas susirinkusiuosius paprašė susikaupimu pagerbti mirusį garbės narį prof. Vaclovą Biržišką, o taip pat ir tuos rašytojus, kurie pastaraisiais metais yra mirę Lietuvoje ar Rusijoje. Į prezidiumą pakviesta Bernardas Brazdžionis (jis pirmininkavo), Leonardas Andriekus (sekretoriavo), Jeronimas Cicėnas, Alė Rūta ir Emilis Skujeniekas. Į rezoliucijų komisiją pakviesta P. Gaučys, P. Orintaitė ir St. Tamulaitis.

Dr. Jono Griniaus, gyvenančio Miunchene, Vokietijoje, paskaitą, specialiai parašytą šiam susirinkimui, skaitė B. Babrauskas. Paskaitos tema buvo "Lietuvių rašytojams aktualios problemos".

Paskaita sukėlė diskusijas, kuriose dalyvavo Kl. Jurgelionis, P. Gaučys, B. Brazdžionis, dr. P. Celiešius, A. Merkelis ir B. Babrauskas, iškeldami įdomių minčių, išplaukiančių iš paskaitos. Vienų kalbėtojų pažymėta, jog kai kurie paskaitoje iškeltieji reikalavimai praktiškai neįvykdomi, kitų pačioje paskaitoje įžvelgta prieštaravimų. Išeiti į plačias ir praktiškas diskusijas kliudė asmeniškas nebuvimas prelegento, kuris duotų paaiškinimų. Už paskaitą prelegentui padėkota nuoširdžiu plojimu.

Po paskaitos LRD pirm. B. Babrauskas pateikė dvejų metų veiklos apyskaitą, nurodydamas, kas padaryta, kas dar būtų darytina. Palaikyta artimi santykiai su kolegomis, pasklidusiais plačiame pasaulyje; parašyta daugiau kaip du tūkstančiai laiškų. Laikas neleidžia detalizuoti visos veiklos. Baigdamas pirmininkas priminė, kad 1957 metais sukaks 25 metai nuo LRD įkūrimo. Prasminga būtų atspausdinti leidinį, kuriame reiktų išdėstyti LRD istoriją ir atvaizdais bei trumpais apibūdinimais sužymėti buvusieji ir esam eji LRD nariai.

Revizijos komisijos aktą, pasirašytą B. Gražulio, M. Bavarsko ir Alės Rūtos, paskaitė Alė Rūta. Akte konstatuota, kad visos LRD knygos vedamos tvarkingai. Išlaidų 1954. IX. 10 — 1956. VI. 24 padaryta $1,659.15, pajamų tuo pat metu turėta $1,495.75. LRD kasoje šiuo metu yra $163.40 deficito. Išlaidos rastos reikalingos ir remtinos. Visuotinis susirinkimas priėmė valdybos ir revizijos komisijos pranešimus, nepareikšdamas jokių priekaištų. Valdybai buvo išreikšta padėka. Teigiamai pasisakyta ir dėl numatomo LRD 25 metų sukakties leidinio.

Balsavimo komisija (P. Orintaitė, St. Tamulaitis ir Gr. Tulauskaitė), 1956. VI. 30 patikrinusi slaptojo korespondencinio balsavimo duomenis, paskelbė, kad LRD valdybos ateinančiam dvimečiui rinkimuose dalyvavo 57 nariai. Benys Babrauskas gavo 52 balsus, Aloyzas Baronas — 40, Sofija Tomarienė — 40, Povilas Gaučys — 36, Vincas Ramonas — 35. Šie penki išrinkti į valdybą. Kandidatais liko Kleofas Jurgelionis, gavęs 32 balsus, ir Albinas Valentinas — 27 balsus. Vienas vokas rastas tuščias. Naujos valdybos vardu susirinkimui, kaip visų rašytojų reprezentantui, už pasitikėjimą padėkojo B. Babrauskas.

Gauta keturių rašytojų pareiškimai su reikiamomis trijų narių rekomendacijomis. Valdyba siūlė visus keturis priimti LRD nariais. Slaptu balsavimu, dalyvaujant penkiolikai narių, priimti šie nauji nariai: Leonardas Andriekus, Aldona Irena Nasvytytė, Kostas Ostrauskas ir Birutė Pūkelevičiūtė. Susirinkimo pirm. Bern. Brazdžionis pasveikino naujus narius. Priimtųjų vardu pareiškė padėką L. Andriekus.

P. Gaučys paskaitė rezoliucijų komisijos teikiamas rezoliucijas. Jos priimtos visuotiniu susirinkimo pritarimu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai