Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ KALBOS SEKCIJOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių kalbos sekcijos posėdį JAV ir Kanados kultūros kongrese organizavo Lietuvių Kalbos Draugijos Čikagoje skyrius. Posėdį atidarė ir jam pirmininkavo Aleksandras Dundulis, o sekretoriavo G. Sirutienė. Sekcijos posėdy dalyvavo apie 30 asmenų.

Referatą tema "Lietuvių kalbininkų uždaviniai tremtyje" skaitė L. Dambriūnas. Diskusijose dėl referato kalbėjo dr. P. Jonikas, dr. K. Gudaitis, St. Barzdukas, dr. Matusas, A. Dundulis, J. M. Laurinaitis ir kt. Visi diskusijų dalyviai pabrėžė reikalą daugiau rūpintis bendrine kalba — tiek jos rašybos suvienodinimu, tiek ir apsauga nuo svetimų įtakų.

-O-

o Pirmąjį Amerikos ir Kanados lietuvių kultūros kongresą sveikino 78 asmenys bei organizacijos. LB Čikagos apygardos valdybos nutarimu visi sveikinimai tegalėjo būti įteikti raštu. Sveikino vysk. V. Brizgys, Liet. dipl. šefas min. St. Lozoraitis, Vliko pirm. J. Matulionis, Liet. kariuomenės kūrėjai-savanoriai. Jų visų sveikinimai buvo kongrese perskaityti. Kitų sveikinimai dėl laiko stokos buvo tik paminėti. Kongresą sveikino: Liet. Agronomų S-ga, "Aidai", ateitininkai, Am. Liet. Dail. S-ga, konsulas Čikagoje P. Daužvardis savo ir min. P. žadeikio vardu, "Darbininko" red. ir leid., Dem. Darbo Talka, Am. Liet. Fronto bičiuliai ir "Į Laisvę" žurnalas, Am. Liet. Ini. ir Archit. S-ga, jėzuitai, Liet. Kalbos D-jos Čikagos skyrius, Liet. Atgim. Sąjūdis, Savanorių S-ga Čikagos skyrius, kazimierie-tės, Kun. Birutės Moterų D-ja, "Laiškai Lietuviams", Latvių-Liet. Vienybė, Londono Liet. K-tas Kanadoje, Am. Liet. Mokyt. S-ga, Maž. Liet. Bičiulių D-jos Londono rky-rius, Liet. Neprikl. Talka Čikagos k-tas ir Europos sektorius, pranciškonai, Liet. Prof. D-ja, Liet. S-ga "Ramovė". Liet. Rašyt. D-ja, L. S. "Ramovė, skautai, Liet. Stud. S-ga, Susivien. Liet. Amerikoje ir jo 134 moterų kuopa Čikagoje, Liet. šaulių S-gos Čikagos skyrius, ir Wisconsino klubas, Am. Liet. Taut. S-ga, Liet. Teis. D-ja, Liet. Ūkio Atstatymo komisija, Am. Leg. Dariaus-Girėno Postas, Velbasio baleto stud., Vilniaus Liet. S-gos Čikagos skyriaus ir kiti.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai