Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ISTORIJOS SEKCIJOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas
Istorijos sekcijos posėdžiui suorganizuoti JAV Liet. Bendruomenės centro valdyba įpareigojo Vincentą Liulevičių, Pasaulio Lietuvių Archyvo direktorių.

Buvo pasiryžta į posėdį sukviesti istorikus, istorijos mokytojus, istoriją studijuojančius ir istorijos mėgėjus. Apie įvykstantį posėdį buvo paskelbta spaudoje ir laiškais klausinėta minėtos srities asmenų adresų. Pavyko surinkti 75 asmenų adresus, kurie ir pakviesti į posėdį. Tuo reikalu išsiųta 201 laiškas. Į posėdį atvyko apie pusę numatytų dalyvių.

Posėdį pradėjo šios sekcijos organizatorius, pasiūlydamas šešių punktų dienotvarkę, kurion įėjo: rezoliucijų komisijos sudarymas, prezidiumo sudarymas, dr. A. Kučo paskaita "Aktualios mūsų istorijos problemos", diskusijos, Lietuvių Tautos Istorijos Draugijos steigimo klausimas ir rezoliucijų priėmimas.

Rezoliucijų komisija sudaryta iš A. Rūgytės ir dr. A. Juškos. Į prezidiumą pakviesti Julius Staniškis — pirmininku ir  Aleksandras Plateris — sekretoriumi. Posėdžiui patvirtimus pateiktąją dienotvarkę, pakviestas dr. A. Kučas su paskaita, kurią dalyviai labai atidžiai išklausė. Po jos tuoj pereita prie diskusijų, kuriose dalyvavo būrys asmenų, būtent: Jonas Karys, dr. K. Matulaitis, Martinkėnas, A. Mažiulis, V. Liulevičius ir Al. Plateris. Diskusijos pradėtos klausimu: kaip seniai lietuviai gyvena prie Baltijos jūros? Jonas Karys siūlė istorikams daugiau susidomėti numizmatika, nes čia esą daug istorinės medžiagos, faktų priežastingumo ir t.t. Dr. K. Matulaitis išėjo į diskusijas, plaukiančias iš paskaitos. Jis nurodė lietuvių kalbos ryšius su hititų, etruskų ir lotynų kalbomis. Ta puikiai parašyta ir gražiai iliustruota paskaita prijungta prie protokolo. Martinkėnas pastebėjo, kad reiktų parašyti knygą apie lietuvių tautos būdą, apie jos skirtingumą nuo kitų tautų. A. Mažiulis siūlė nerišti lietuvių kalbos su sanskrito kalba, bet iškelti ją kaip savaimingą ir skirtingą nuo visų kitų, jieškoti ryšio su vakarais ir ten pastebėti savo kultūros daigus, sekti sovietinius mūsų istorijos falsifikatus. V. Liulevičius iškėlė reikalą susirūpinti istorikų prieaugliu. Taip pat pajudino istorinės medžiagos rinkimo ir Pasaulio Lietuvių Archyvo rėmimo reikalą. Al. Plateris siūlė nagrinėti pirmąją rusų okupaciją, nuo kurios neseniai suėjo 300 metų. Diskusijas baigė dr. A. Kučas, kviesdamas eiti prie konkrečių dalykų — susiburti į kokią nors organizaciją, kad iškeltos idėjos neliktų neįgyvendintos.

Lietuvių Tautos Istorijos Draugijos steigimo reikalą nušvietė V. Liulevičius, pateikdamas statuto pagrindinius metmenis. Ją steigti, ar nesteigti, sukėlė dideles ir gyvas diskusijas, kuriose dalyvavo arti dešimties asmenų. Galop prieita prie nutarimo steigti draugiją. Tam reikalui išrinkta komisija, susidedanti iš V. Liulevičiaus, A. Rūgytės ir dr. K. Matulaičio.

Sekcijos baigiamąją kalbą pasakė istorikas J. Jakštas, kviesdamas dalyvius rinkti istorinę medžiagą, studijuoti ją ir rašyti monografijas iš mūsų tremties laikotarpio, kad ateities istorikas turėtų puikų šaltinį.

Istorijos sekcijos posėdžio kaltos buvo užrekorduotos į kaspinus, kurie saugomi Pasaulio Lietuvių Archyve. Šis rašinys sudarytas iš minėtminėtų kaspinų ir protokolo.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai