Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
ALDONOS KRAITIS
"Aldonai į kraitį—gražiausią, kokj kuomet nors moteriške galėjo turėti—Gediminas davė 24,000 lenkiškų suiminių, kuriuos lietuviai buvo apkalinę antpuldami ant Lenkijos, o kuriems dabar tapo sugrąžinta valnybė: visi grjžo, krykštaudami iš džiaugsmo j  savo tėvynę".

J. ŠLIUPAS, M. D., "Lietuvių Tauta Senovėje ir Dabar", II tomas, 161 psl.

Pavasarį, kai pumpurai į saulę
Saldžiai smalsias širdis atvėrė,
Jaunam Mozūrtį kunigaikščiui iš svetimo
pasaulio
Ji tarė "taip". Šiandien, kai lankos linksta nuo
auksinių svėrių,

Jinai į svečią šalį į marčias
Jau iškeliauja. Štai krauna tėviškės laukų
saulėtą liną
Į balto klevo kraitines skrynias ...
Kieme rikiuojasi buvę vergai jos tėvo Gedimino.

Tai jiems jis laisvę sugrąžino skaisčią,
Kad tūkstančiai širdžių dėkingų nulydėtų
Į naują šalį dukrą Didžio Kunigaikščio,
Kad ją sutikusi minia (pro varpų skambesį)
šnabždėtų:

"Žiūrėkite į šitą nuotaką, į šitą lietuvaitę ...
Ji laisvę atvežė, kaip kraitį."

KALIFORNIJOS AGUONA
Jeigu nuo Dyvyčio
Žvalgyčiaus
Po tėviškės laukus gimtuosius
Ir ežero dugne
Paryčiui,
Lyg pasakų sapne
Matyčiau
Žalčio pilies bokštus augštuosius,
Saulės gėlele,
Čia prie mano kojų
Būtum taurelė
Gintaro trapioji
Nuo Žalčio skobnių žemėn atnešta ..

Dabar nuo kalno Eliziejaus
Tarp bokštų žibalo, aliejaus
Pulsuoja
Limfa miesto didžio ...
Žalios, geltonos ir raudonos
Šviesos neono
Ritmiškai tvinksi.
Godžiai ir atidžiai
Civilizacija alsuoja.
Automašinos—plieniniai vabaliukai,
Miesto raudoni kraujo rutuliukai —
Teka, skuba ir juda
Ir didmiesčio širdyje susigrūda ...

Ne, ne, sesuo mažoji!
Tu ne trapi taurelė gintarinė
Rasos kristalo kupina.
Tu saulės mylimoji,
Išdidi
Auksinės Kalifornijos auksinė
Aguona.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai