Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Lapkričio 4 d. gen. D. Eisenhoweris perrinktas JAV prezidentu. Jis gavo 9 milijonus balsų daugiau už demokratų kandidatą A. Stevensoną. Balsavimuose dalyvavo apie 60 milijonų žmonių. Senate ir Atstovų Rūmuose persvara teko demokratams.

•    Vengrų sukilimas prieš komunistų diktatūrą, žiauriausiai numalšintas, naujon švieson iškėlė visų pavergtųjų tautų klausimą. Rusijos kišimasis į Vengrijos vidaus reikalus buvo du kartus pasmerktas Jungtinių Tautų nepaprastuose posėdžiuose ir perkeltas svarstyti į bendrąją sesiją. Lietuviai gausiai dalyvavo Amerikoje suruoštose protesto demonstracijose prieš vengrų tautos naikinimą.

•    Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto nariai lapkričio 16-17 d.d. buvo suvažiavę į Niujorką. Suvažiavime aptarta bendrieji organizaciniai reikalai, sudaryta veiklos planas ateičiai. Vykdomojo komiteto sudėtis liko ta pati. Posėdžiuose dalyvavo ir svečių, tarp kurių pažymėtina min. E. Turauskas iš Prancūzijos ir Žymantas iš Anglijos. Prieš suvažiavimą buvo susirinkę ir kiti politiniai veiksniai pasitarti apie vieningą darbą ir paskutinius Europos įvykius. Pasitarime dalyvavo Vliko prezidiumas, Alto vykdomojo komiteto nariai, Lietuvos Laisvės Komiteto atstovai ir gen. konsulas Jonas Budrys, kuris atstovavo min. P. Žadeikiui.

•    Vokietijos lietuvių bendruomenės naujoji taryba savo pirmajame posėdyje svarstė Vasario 16 gimnazijos reikalus. Ten buvo su dėkingumu prisiminta jos rėmėjai bei išlaikytojai. Atsišaukime į pasaulio lietuvius, po kuriuo pasirašo J. Bataitis, kun. A. Bunga ir dr. A. Rukša, sakoma:

"Vasario 16 gimnazijai vis dar tenka kovoti su gyvybiniais sunkumais. Ši švietimo institucija, teikianti laisvojo pasaulio lietuvybei daug garbės bei pasididžiavimo, drauge yra ir didelio rūpesčio šaltinis.

Vokietijos lietuvių bendruomenė tik viso laisvojo pasaulio lietuvių paramos dėka įstengusi gimnaziją išlaikyti, ir šiandien dar yra priversta šauktis lietuviškosios visuomenės paramos ir kviesti laisvuosius lietuvius neleisti gimnazijos rėmimo pastangoms nusilpti.

Vasario 16 gimnazijos auklėtiniai yra prisirišę prie savojo švietimo židinio ir tikisi, kad lietuviškasis solidarumas jį išlaikys. Būkime tikri, kad Vasario 16 gimnazija ir jos darbas yra dovana lietuvių tautos laisvės ryžtui paremti, nes žinia, kad pasaulyje yra sąlygos jauniesiems lietuviams laisvėje lietuviškai mokytis, yra drauge ir dvasinis pastiprinimas tiems jauniesiems lietuviams, kurie tų galimybių pavergtoje tėvynėje neturi.

Šimtmečiais lietuvis kovojo dėl šviesos, reta kita tauta tiek sudėjo aukų dėl švietimo. Todėl Vokietijos Lietuvių Bendruomenes taryba ir turi moralines stiprybes bei pareigos tarti visiems laisviesiems broliams ir sesėms —

Tėvynės nelaisvės metais neleiskime Vasario 16 gimnazijai pražūti, neleiskime užgesti šiam šviesos židiniui emigracijoje!"

•    Kanados Tautos Fondo atstovybės pirmininku pakviestas L. Girinis-Norvaiša. Anksčiau šias pareigas ėjo M. Arlauskaite.

•    Į Vokietijos Krašto Tarybos valdybą išrinkti: Šlenteris, Sutkus, Bataitis, Stankaitis ir Šukys.

•    Tarptautinėje moterų parodoje New Yorke Lietuvos moteris atstovavo "Moterų vienybe" ir "Lietuvių Moterų Atstovybes" klubas. Mūsų moterų skyriuose buvo įspūdingas lietuviškas kryžius su prasmingu įrašu, primenančiu komunistų vergiją, V. Augustino Lietuvos vaizdų nuotraukų rinkinys ir įvairių rankdarbių bei spausdinių. Paroda buvo atidaryta lapkričio 4-12 d.d.

•    Balfo pirm. kan. dr. J. B. Končius grįžo iš Europos į JAV ir šios organizacijos reikalais lankosi lietuvių parapijose bei valdžios įstaigose.

•    Gruodžio 4 d. sueina 15 metų, kai mirė prof. St. Šalkauskis. Sukaktį ruošiasi minėti ateitininkai.

•    Dr. Eduardui Turauskui šiemet suėjo 60 metų amžiaus. Jubiliatas nuo studentavimo dienų įsijungė į visuomeninę, politinę ir spaudos veiklą. E. Turauskas yra buvęs seimo narys, ateitininkų vyriausios tarybos pirm., "Ryto" dienraščio vyr. redaktorius, Eltos direktorius, Lietuvos atstovas Čekoslovakijoje, užsienio reikalų ministerijoje politinio departamento direktorius ir Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos. Dabar jis gyvena Prancūzijoje, nenuilstamai veikdamas lietuviškuose ir tarptautiniuose sąjūdžiuose. Praėjusiais metais dr. E. Turauskas, atvykęs į JAV. atstovavo lietuvius krikščionis demokratus pavergtųjų tautų seimo sesijoje Niujorke.

•    Europos Taryba Strasburge įsteigė metinę premiją 10.000 šveicariškų frankų (2.500 dol.). Premiija skiriama už mokslo, literatūros, žurnalistikos ir politikos klausimais parašytus veikalus. Juose turi būti iškelta Europos Jungtinių Valstybių idėja.

•    Danijos lietuviai yra susiorganizavę į Liet. Bendruomenę, kuriai pirmininkauja A. Bričkienė.

•    Spalio 16 d. VVaterbury mirė senosios kartos lietuvių veikėjas dr. J. Colney-Aukštikalnis. Jis šiame krašte gyvai reiškėsi visuomeninio gyvenimo baruose. Yra buvęs Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininku. Dirbo ir Liet. Bendruomenėje. Mirė 70 metų amžiaus.

•    Spalio 11 d. Niujorke buvo suvažiavę lietuviai kunigai į savo metinį seimą. Posėdžiams pirmininkavo prel. K. Vasys. Centro valdyba palikta ta pati, tik papildyta dviem naujais vicepirmininkais — prel. J. Balkūnu ir kun. J. Aleksiūnu.

•    Šį rudenį lietuviai pranciškonai prie savo centrinio vienuolyno Ken-nebunkporte, Maine, atidarė berniukų vidurinę mokyklą. Pradėta nuo pirmosios klasės, į kurią įstojo 16 mokinių. Mokyklai suteikta visos valstybės viešųjų mokyklų teisės. Lietuvių kalba į programą įjungta lygiomis teisėmis su kitais dėstomaisiais dalykais. Mokykla kasmet augs viena klase. Jos rektorius yra Tėv. J. Gailiušis, pranciškonų provinciolas.

• Rugsėjo 17 d. Bayonneje, N. J., mirė prel. Ignas Starkus. Velionis Lietuvoje pasižymėjo pedagoginiame darbe — buvo šakių gimnazijos steigėjas ir ilgametis direktorius. Tremtyje buvo Šv. Sosto Delegatūros įgaliotinis lietuviams anglų zonoje.

•    Liet. Miškininkų Sąjungos tremtyje valdybon išrinkta: Jonas Kastautas, Petras Norkaitis, Petras Šilas, Jonas Žebrauskas ir Vincas žemaitis.

•    Sydnėjaus lietuviai Australijoje rūpinasi įsigyti namus, kuriuose teiktųsi lietuviška veikla. Namui pirkti sudarytas komitetas.

•    Kanados Liet. Bendruomenės Kultūros Fondas Toronte išlaiko augštesniuosius lituanistikos kursus. Kursuose pasiryžta išeiti Lietuvos gimnazijų 6 klasių lituanistinę programą.

•    Spalio mėnesį suėjo 60 metų amžiaus prof. Juozui Eretui, kuris šiuo metu gyvena Šveicarijoje. Eretas, šveicarietis, anksti atėjo dirbti Lietuvai. 1919 m. jį matome Lietuvos atstovybėje Berlyne, kiek vėliau — užsienio reikalų ministerijoje Kaune patarėjo pareigose. Cia jis suorganizavo spaudos biurą ir telegramų agentūrą Eltą, kurios buvo pirmasis direktorius. Nuo 1922 m. perėjęs į visuomeninę veiklą., dirbo katalikiškose organizacijose, labiausiai tarp jaunimo. Suorganizavo angelaičius, buvo pavasarininkų sąjungos pirmininkas, veikė sporto srityje ir politikoje krikščionių demokratų eilėse. Lietuvos universitete nuo pat jo įsisteigimo dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą. Iš šios srities yra paskelbęs keletą mokslinių veikalų. Atsikuriant Lietuvai, prof. J. Eretas dalyvavo savanorių kovose už laisvę.

•    J. Bačiūno vasarvietėje, Tabor Farm, Sodus, Mich., rugsėjo 6-9 d.d. įvyko santariečių suvažiavimas ir stovykla. Suvažiavimo dienotvarkėje buvo paskaitų bei diskusijų. Suvažiavimo proga suruoštas ir Balio Sruogos paminėjimas, o pabaigoje literatūros vakaras. Savo kūrybos skaitė Henrikas Nagys, Marius Katiliškis ir Algimantas Mackus. Santarai vadovauja R. Mieželis, pirm., L. Sabaliūnas, vicepirm., D. Juknevičiūtė, sekr., H. žibąs, ižd., G. Gedvilą, valdybos narys.

•    Niujorke, Fordhamo universitete, įvesta lituanistikos paskaitos. Jas skaito žymūs lituanistai, tarp kurių prof. dr. A. Salys. Šiuo metu yra 15 studentų.

•    Čikagoje spalio 20 d. atidaryta Lietuvos pašto ženklų paroda, ženklų rinkinį tvarkė Ignas Sakalas, Lietuvių Filatelistų Draugijos steigėjas ir parodos pirmininkas.

•    Čikagos lituanistinė mokykla 1957-58 metais veiks statomuose jėzuitų namuose. Mokykla įsteigta 1950 m.

•    Kun. P. Rabikauskas, S. J., neseniai Gregorianume gavęs daktaro laipsnį, paskirtas šio universiteto profesoriumi. Ten jau dėsto kitas lietuvis, kun. A. Luima, atgaivintos Liet. Katalikų Mokslo Akademijos sekretorius.

*

•    Lietuvių Enciklopedijos leidykla yra pasiryžusi atspausdinti Vinco Krėvės raštus. Jau išėjo pirmoji knyga, kurioje sudėta "šiaudinėj pastogėj", "žentas" ir "Raganius". Viso bus 6-7 tomai. Kaina 25 dol. tiems, kurie juos užsisakys dabar ir įmokės 5 dol. Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o už pirmas penkias knygas reikės mokėti tik po 4 dol. Perkant paskirai šio leidinio kaina bus augštesnė.

•    Antanas Rūkas laimėjo jaunimo dramos konkursą, paskelbtą Ameririkos Liet. Mokytojų Sąjungos už veikalą "Algis Dalgis Gaidžiakojis ir pabaisų gengė".

•    St. Santvaras ražo knygą apie Lietuvos teatrą. Veikalas apims dramą, operą ir baletą.

•    Mykolas Vaitkus šiemet mini savo kūrybos darbo 50 m. sukaktį.

•    Vaikų literatūrą praturtino Jurgis Jankus, parašydamas knygelę "Kelione į dangų" ir Juozas Švaistas, parašydamas "Milžinas Brundulis". Abi manoma greit spausdinti.

•    Lietuvių Knygos Klubas leidžia Eugenijaus Gruodžio eilių rinkinį "Aguonos ir smėlis".

•    A. Simutis ruošia spaudai savo "Žinyno" antrąją laidą. Norima jį labai praplėsti ir patikslinti. Lietuviai profesionalai (advokatai, inžinieriai, gydytojai, muzikai, dailininkai, dainininkai) ir verslininkai, gavusieji pranešimus ir negavusieji, prašomi atsiliepti ir pateikti apie save informacijų. Visuomenininkai prašcmi rašyti apie savo organizacijas. Taip pat kviečiama iš anksto užsisakyti šį informacinį leidinį, prisiunčiant 4 dol. Kas nori knygos kietais viršeliais, prisiunčia 5 dol. žinias ir užsakymus siųsti .šiuo adresu: A. Simutis, 41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

•    Lietuvių Studentų Sąjungos Užsienio Reikalų Skyriaus leidžiamo LITUANUS žurnalo redakcija ir administracija persikėlė į Brooklyną. Naujas leidinio adresas: LITUANUS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y. Visais LITUANUS reikalais prašome kreiptis čia paduotu adresu. Ta pačia proga norime priminti, kad žurnalo finansine padėtis labai sunki ir už bet kokią auką žurnalo leidėjai būtų nuoširdžiai dėkingi.

•    Adomas Galdikas išvyko ilgesnei ekskursinei kelionei į pietines Amerikos valstybes ir Meksiką. Dailininkas nori susipažinti su tų kraštų gamta ir senaisiais kultūros paminklais. Kartu išvyko ir Tėv. Justinas Vaškys, buvęs pranciškonų pro-vinciolas. Grįžti numato lapkričio pabaigoje.

•    Kazimieras žoromskis iš Čikagos persikėlė į Niujorką, kur turi ateljė. Dailininkas taip pat dėsto ir Cutton-Rose meno mokykloje Jamaicoje. Jo adresas: 58 W. 57th St., New York 19, N. Y.

•    V. K. Jonynas rūpinasi Čikagos Marquette Park bažnyčios vitražais, kurių jisai padare projektus ir jų išpildymą prižiūri vienoje dirbtuvėje Niujorke. Dailininkas vitražų projektus darė ir St. Louis miesto lietuviu bažnyčiai, šį rudenį jis pakviestas dėstyti meno į Fordhamo Universitetą Niujorke.

•    Romo Viesulo litografinį darbą "Nudavė dukrelę" Amerikos Grafikų draugijos komisija atrinko kilnojamai parodai. Atrinkta iš viro 100 darbų.

•    A. Vitkauskaitė-Merker, dailininkė, meno tikslais lanko Europą. Iš Niujorko iškeliavo rugsėjo pradžioje. Kelionėje išbus pusę metų.

•    Juozo Pautieniaus darbų paroda įvyko Los Angeles mieste, lietuvių parapijos salėje, lapkričio 10-18 d.d. Buvo iškabinta 50 paveikslų.

•    Dailininkai P. Puzinas, č. Janusas. W. Witkus ir N. Jasiukynaitė šį rudenį dalyvavo Amerikos Dailininkų Profesinės Lygos parodoje Niujorke. P. Puzino paveikslas "Dvidešimtojo amžiaus Madona" buvo rastas geriausiu aliejinės tapybos srityje ir apdovanotas premija.

•    Lietuvių Dailės Instituto naują valdybą sudaro dailininkai: A. Va-leška, pirm.; T. Valius, vicepirm.; A. Marčiulionis, gen. sekr.; P. Augius, ižd.: V. Petravičius ir V. Vizgirda, nariai. Instituto atstovai atskiroms sritims: rytinėms J. A. Valstybėms — V. Vizgirda (Bostone), Kanadai — T. Valius (Toronte), Europai — A. Mončys (Paryžiuje), Australijai — T. Zikaras (Carnegie, Vic).

•    Liet. Dailininkų Sąjunga Čikagoje rengia A. Rūkštelės darbų parodą. Paroda atidaroma gruodžio 1 d.

3 Prof. K. V. Banaičiui šiemet suėjo 60 metų amžiaus. Kompozitorius gyvena Brooklyne, visas savo jėgas skirdamas muzikai. Čia jis baigė komponuoti operą "Jūratė ir Kastytis", čia jis harmonizuoja lietuviškas dainas, kurių vieną rinkinį, pavadintą "100 liaudies dainų" jau išleido prel. Pr. Juras.

•    Spalio 27 d. Toronte sykiu koncertavo Čiurlionio ansamblis ir "Varpo" choras. Abu chorai pasirodė bendrai ir paskirai, išpildydami lietuvių ir svetimtaučių kompozitorių kūrinius. Chorams talkino solistai A. Stempužienė, V. Verikaitis ir A. Liutkus. Koncertas įvyko Massey muzikos salėje. Atsilankė apie 2000 svečių. Čiurlionio ansambliui vadovauja A. Mikulskis, o "Varpo" chorui St. Gailevičius.

•    Sol. Stasys Baranauskas šį rudenį išvyko į Italiją studijuoti dainavimo. Prieš kelionę dainavo koncertuose Čikagoje ir Toronte.

•    "Aidų" metinis koncertas įvyks pavasarį, gegužės 5 d., Waterburyje. Pažymėtina, kad Waterburio lietuvių parapija, skatinant klebonui kun. J. Valantiejui, 1950 m. išleido pirmąjį "Aidų" numerį Amerikoje. Koncertas jungiamas su spaudos diena.

PATIKSLINIMAS
Š. m. "Aidų" 8 nr. 369 p. trečiojoj kolonoj 12 eilutėje iš viršaus prasidedąs sakinys turi būti toks: "Tenka pastebėti, kad neatsiliko ir mūsų politikai".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai