Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Nuoširdūs Švenčių linkėjimai skaitytojams, platintojams ir bendradarbiams —

"Aidų" leidėjai, redakcija ir administracija.

Leonardas Šimutis — Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos kelias ........................................... 429
Bernardas Brazdžionis — Sibiro triptikas: Atolydis, Kapas Karachijoj, Vėlinių pamaldos (eil.)437
A. Baltinis — Mūsų tremties jaunimas vertybių kryžkelėj    ...................................................... 438
Dr. Pr. Skardžius — Prof. Max Vasmeris .................................................................................... 445
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė  — Daina (eil.) ............................................................................... 454
Juan Ramon Jimenez — Pilnoji sąmonė, Visi debesys dega, Su pietų kryžium (eil.) ................. 436
Aloyzas Baronas — Sukaktuvės ................................................................................................... 457
Z. Ivinskis — Protestantizmo krizė Lietuvoje .............................................................................. 460
Kl. Jurgelionis — Kanlas ir mergelė (eil.) .................................................................................... 463

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
A. R. — Juan Ramon Jimenez ....................................................................................................... 466

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Brazaitis — Išparduotoji  knyga (Stasys Raštikis: Kovose dėl Lietuvos laisvės) .................. 467

RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. dr. J. Bičiūnas — Tarptautinis liturgijos kongresas ............................................................ 468

MOKSLAS
J. Jakštas — Religinė-filosofinė istorija ........................................................................................ 469

VISUOMENINIS GYVENIMAS
St. Barzdukas — Kultūros darbo planą besiaiškinant .................................................................  471
L. A. — A. a. Tėv. Bonaventūra Zajančkauskas, O.F.M ............................................................. 472
A. P. — Nukankintas kun. dr. K. Olšauskas ................................................................................. 472
Dr. Juozas Gailius —  Italų  vadovaujančių  sluogsnių socialinė kilmė ....................................... 473
Įvykiai .............................................................................................................................................. 474

ILIUSTRACIJOS
Pierro della Francessa (1410-1492)—Kristaus Gimimas ................... virš. 1
Varpinė ir kryžius (V. Augustino nuotrauka) .......................................... 431
V. K. Jonynas — Iliustracija (V. Maželio nuotrauka) ............................ 434
Romas Viesulas — Vinjetės ................................................................. 437
Adomas Galdikas — Baltieji kalnai ...................................................... 440
Aleksandra Kašubienė — Žirgas (glazūrinė tapyba) .............................. 443
Prof. Max Vasmerio nuotrauka ............................................................ 445
Liudas Vilimas — Žiemos simfonija ...................................................... 448
A. Rūkštelė — Natiurmortas ................................................................ 451
Antanas Mončys — Pelikanas ............................................................. 453
Juan Ramon Jimenez (Nuotrauka) ........................................................ 456
Telesforas Valius — Vinjetė (medžio raižinys) ...................................... 459
A. Marčiulionis — Malda .................................................................... 461
Tėv. Bonaventūros Zajančkausko nuotrauka ........................................ 472
Fra Angelico — Bėgimas į Egiptą ................................................. viršelių 4

DECEMBER, 1956

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second clas matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai