Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUKANKINTAS KUN. DR. K. OLŠAUSKAS PDF Spausdinti El. paštas
Gauta žinia, kad 1953 m. birželio 28 d. tolimuose Uralo kalnuose kankinio mirtimi mirė kunigas dr. Kazimieras Olšauskas.

Velionis gimė 1911 m. vasario 2 d. Žeimių kaime, Salantų valsč., Kretingos apskr. Jo tėvai, Kazimieras Olšauskas ir Barbora Andrijauskaitė-Olšauskienė, buvo ūkininkai, užauginę devynis sūnus ir dvi dukteris. A. a. Kazimieras buvo vyriausias šeimoje.

Pradžios mokyklą jis lankė Reketės kaime. Nuo 1920 iki 1928 metų mokėsi Plungės gimnazijoje, kurią baigė visais penketukais. Baigęs gimnaziją, tuojau stojo į Telšių kunigų seimnariją ir ją baigė 1932 m. taip pat labai gerais pažymiais. Tačiau dėl per jauno amžiaus, baigęs kunigų seminariją, jis gavo tik subdijakono šventimus.

Jo gabumai ir pažangumas moksle atkreipė dvasinės vyresnybės dėmesį, ir Telšių vyskupijos kūr'ja pasiuntė jį į Romą teologijos studijų pagilinti ir ruoštis profesūrai. Romoje vcronis 1934 m. spalio 28 d. buvo kardinolo Marchetti Salveggiani įšventintas j kunigus.

1936 m. jis baigė studijas teologijos daktaro laipsniu, tuojau grįžo į Lietuvą ir, dar tik 25 metų amžiaus tebebūdamas, pradėjo profesoriauti Telšių kunigų seminarijoje, dėstydamas šventąjį Raštą, teodicėją, o žemesniuose kursuose vokiečių ir lotynų kalbas. Teologiniais klausimais straipsnius rašė "Naujojoje Romuvoje". Paskutiniais neprik'ausomybės metais redagavo Telšiuose išeinantį "žemaičių Prietelių". Domė'osi Žemaičių krašte dirbusių kunigų biografijomis, rinko apie juos žinias ir ruošėsi išleisti tuo klausimu platesnės apimties veikalą. Buvo labai darbštus, tvirtos valios ir idealaus, beveik asketo kunigo pavyzdys.

Kai 1940 m. rusai užplūdo Lietuvą, Telšių kunigų seminarija buvo uždaryta, ir a. a. kun. Kazimieras apsigyveno Salantuose. Vokiečiams išvijus bolševikus iš Lietuvos, jis vėl grįžo į darbą seminarijoje ir vėl ėmė leisti "žemaičių Prietelių". Paruošė ir išleido "žemaičių Prieteliaus Kalendorių 1942-riems metams", kuriame buvo bolševikų nužudytų Lietuvos kunigų biografijos ir atvaizdai.

"žemaičių Prietelius" vokiečių okupacijos laikais neilgai bėjo: kurijos spaustuvė, kurioje jis visą laiką buvo spausdinamas, buvo paimta telšiškių lietuvių būrelio, pasivadinusio "žemaičių Kultūrinio Veikimo Centru", ir tas būrelis pradėjo leisti naują laikraštį — "žemaičių žemę".

Per antrąją okupaciją už minėtą kalendorių kun. K. Olšauskas buvo pasmerktas dešimčiai metų sunkiems darbams. Aštuonerius metus jis išvargo vergų stovykloje Torinsko apskrityje, Sverdlovsko gubernijoje, dirbdamas sunkiausius miškų ir arklidžių valytojo darbus, kol pagaliau vieną sekmadienį, tą pačią dieną, kai Rytiniame Berlyne vyko sukilimas, bolševikinė kulka užbaigė kunigo Kazimiero vargus ir kančias.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai