Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ITALŲ VADOVAUJANČIŲ SLUOGSNIŲ SOCIALINĖ KILMĖ PDF Spausdinti El. paštas
Dvisavaitinio italų žurnalo "Concretezza" š. m. rugsėjo 13 d. numeryje buvo pradėtas įdomus nagrinėjimas, kokia yra nūdienės įtalų vadovaujančios klasės socialinė kilmė. Kaip įvade pažymi žurnalo direktorius ministeris Giulio Andreotti, tokiu tyrinėjimu siekiama "nustatyti, ar italų tautos gyvenime jau išsiskleidė socialinio išsilyginimo galimybės".

Žurnalo pravestame apklausinėjime yra apžvelgiamos šios kategorijos: kardinolai, arkivyskupai ir vyskupai, senatoriai, parlamento nariai, apskričių viršininkai, ministerijų generaliniai direktoriai ir laivųjų profesijų tautinių tarybų pirmininkai. Be smulkių duomenų, duotų apie 21 italų kardinolą, žurnale dar yra pateikiami atsakymai gauti iš: 115 arkivyskupų ir vyskupų, 107 senatorių, 248 parlamento narių, 48 apskrities viršininkų, 74 generalinių direktorių arba profesinių organizacijų pirmininkų. Iš viso, kaip matoma, apklausinėjimas apima pavardes 649 asmenų, kurie visi neabejotinai priklauso dabartiniam italų vadovaujančiam sluogsniui. Tyrinėjimo rezultatai yra gana būdingi ir tam t;kru požiūriu net nuostabūs. Pvz. iš 21 9 kardinolai yra kilę iš liaudies, o 10 ju yra kilę iš smulkiosios buržuazijos, ypač valstiečių. Nė vienas iš 115 Italijos diecezijų vyskupų nėra kilęs iš augštosios aristokratijos ar šiaip vadovaujančių sluogsnių. 48 vyskupai yra kilę iš vidurinio luomo, o 67 net iš paprastos liaudies — darbininkų, valstiečių ir t.t.

Visos kitos paliestos apklausinėjimo kategorijos skiriamos į tris grupes: 1. vadovaujantieji sluogsniai, 2. vidurinis luomas, 3 liaudis. Pagal šį padalinimą gaunasi tokie daviniai: Senatorių tėvai: Iš vadovaujančių sluogsnių — 9, iš vidurinio luomo 69, iš liaudies — 29; parlamento narių tėvai; iš vadovaujančių sluogsnių — 20, iš vidurinio luomo — 156, iš liaudies — 72; apskričių viršininkų tėvai: iš vadovaujančių sluogsnių — 5. iš vidurinio luomo — 74, iš liaudies — 5; generalinių direktorių ir profesinių organizacijų pirmininkų tėvai: iš vadovaujančių sluogsnių — 3, iš vidurinio luomo — 67, iš liaudies — 4.

Daugumos iš 400 vidurinio luomo kilmės šiandieninės vadovaujančios klasės narių tėvai yra pareigūnai arba tarnautojai (91); po jų e'na 68 pramonininkai arba stambūs ūkininkai, 66 advokatai, 43 mokytojai, 40 gydytojų, 29 prekybininkai, 27 kariškiai arba prekybinio laivyno tarnautojai, 16 teisėjų, 16 architektų arba inžinierių. 12 notarų, 9 chemikai arba vaistininkai, 1 diplomatas.

Ypač įdomios, kaip minėjome, yra apie tėvų užsiėmimą pačių italų kardinolų suteiktos žinios, kurias čia paduodame:

Benedikto Aloisi Masella tėvas: pasiturintis ūkininkas: Mikalojaus Canali tėvas — pasiturintis ūkininkas; Kajetono Cicognani tėvas — maisto produktų prekybininkas; Petro Ciriaci tėvas — nuomininkas; Celso Cons-tantini tėvas — mūrininkas; Elijo Delia Costa tėvas — valsčiaus sekretorius; Maurilio Fossati tėvas — laivininkystės bendrovės tarnautojas; Petro Fumasoni-Biondi tėvas — nuomininkas; Jokūbo Lercaro tėvas — jūrininkas puskarininkis; Jono Mercati tėvas — literatas; Klemenso Micara tėvas — kaimo prekybininkas; Marcelo Mimmi tėvas — smulkus ūkininkas ir prekybininkas; Alfredo Ottaviani tėvas — kepšjas; Adeodato Jono Piazza tėvas — kaimo amatininkas; Juozapo Pizzardo tėvas — prekybos rūmų sekretorius; Angela Juozapo Roncalli tėvas — žemdirbys; Ernesto Ruffini tėvas — nuomininkas; Juozapo Siri tėvas — uosto krovikas; Fridriko Tedesch'ni tėvas — nuomininkas; Valerijono Valeri tėvas — valsčiaus sekretorius; Aleksandro Verde tėvas — nuomininkas.

Tyrinėjimo toliau pateikiami Italijos diecezijų arkivyskupų ir vyskupų vardai, nurodant jų tėvų užsiėmimą. Ir čia tenka konstatuoti, jog didžiulės daugumos italų arkivyskupų ir vyskupų tėvų užsiėmimas yra "ūkininkas, darbininkas, kalvis, mūrininkas, daržininkas, stalius, žemdirbys", ir t.t. Senatorių, deputatų, apskrities viršininkų, generalinių direktorių tėvai daugiausia yra valstybės tarnautojai, advokatai, ūkininkai, pramonininkai, prekybininkai. Betgi ir šitose vadovaujančiose kategorijose apstu vargingos ir net skurdžios kilmės žmonių. Parlamento narys Biasutti, pvz., savo pareiškime primindamas, kad jo tėvas buvo smulkus kalnų ūkininkas, pažymi: "Anksčiau mūrininkas, būdamas 53 metų emigravo; dirbti pradėjo turėdamas 11 metų". Parlamento narys Pieraccini pareiškė, jog jo tėvas mirė dar prieš jam gimstant, ir pridūrė: "Motina vertėsi mažoje krautuvėlėje". Senatoriaus Angelo Tirabassi tėvas: "vertėsi visais amatais, kad išaugintų garbingą šeimą". Senatoriaus Braccesi tėvas "labai smulkus verslininkas nuo 35 iki 60 metų amžiaus; anksčiau juodadarbis privačiuose namuose".

Kitokiu požiūriu yra būdingi atsakymai, duoti parlamento narių Nenni —    tevo ir dukters. Julija Nenni į klausimą "tėvo užsiėmimas" atsakė: "politinis gyvulys par excellence". Deputatas Petras Nenni tuo tarpu savo tėvo užsiėmimą šitaip apibūdina: "ūkininkas iki senatvės, kol atvyto o į  Faencos miestą,  kaip savo šeimininkų patikėtinis, tvarkyti santykių su žemdirbiais".

Paskelbtieji tyrinėjimo daviniai akivaizdžiai patvirtina, kaip pats gyvenimas laisvame ir demokratiniame režime natūraliu būdu atlieka gabesniųjų žmonių atranką, nuolat keisdamas vadovaujančiųjų sluogsnių sudėtį.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai