Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Lapkričio 23-24 d. Detroite įvyko Balfo seimas. Tai jau aštuntasis šios organizacijos darbuotojų suvažiavimas. Seimas prasidėjo pamaldomis, kurias atlaikė vysk. V. Brizgys. Pamokslą pasakė prel. J. Balkūnas.

Posėdžiai buvo Statlerio viešbutyje. Į juos susirinko Balfo valdyta, direktoriai (13), atstovai (26) ir svečiai, šiame seime dalyvavo ir pirmininkas kan. dr. J. B. Končius, po 18 mėnesių darbo Europoje grįžęs į Ameriką. Darant pranešimus paaiškėjo, kad per paskutiniuosius dvejus metus Balfas pinigais ir daiktais gavo $718,670.42. Į šią sumą įeina aukos, gautos iš lietuvių ir iš Amerikos vyriausybės. Kalbėta apie Balfo veiklos išplėtimą. Atsirado naujos šalpos galimybės — Lietuva ir Sibiras. Be to, reikalingi paramos tremty likusieji, ypač Vokietijoje, Austrijoje Belgijoje ir Danijoje. Iškeltas reikalas steigti naujus Balfo skyrius. Pažymėta, kad nuo paskutinio seimo Įsisteigė tik du nauji Balfo skvriai — Vašingtone ir Floridoje. Į Balfo darbo sritį įėio ir sutarčių sudarymas emigruojantiems. Ju sudaryta 3000, kuriomis 1000 asmenų jau pasinaudojo ir atvyko į JAV.

Apie sąmatą ateinantiems dvejiems metams kalbėjo Balfo reikalų vedėjas St. Lūšys. Išlaidų šalpai numatyta milijonas dolerių. Tai didžiausias užsimojimas visoje Balfo veikloje. Tam reikalui pinigais manoma surinkti 368,000 dol., drabužiai 100,000 dol., maistu — 350,000 dol. Seimas po neilgų diskusijų tokiam planui pritarė. Ir Balfo pirm. kan. J. B. Končius savo žodyje pažymėjo būtinybę ryžtingiau tęsti šalpos darbe, kai atsidarė kelias i Lietuvą ir Sibirą. Seimas buvo baigtas vaišėmis, kuriose dalyvavo Detroito kardinolo atstovas vysk. H. DonneFy. Seimo proga iš kuopų gauta 20,279 dol. Pirmininku perrinktas kan. J. B. Končius. Pakeisti du direktoriai.

•    Pasaulinėje krikščionių demokratų konferencijoje Paryžiuje Lietuvos delegacijoj buvo dr. K. Pakštas, dr. E. Turauskas ir dr. V. Viliamas. Konferencija įvyko lapkričio 8-9 d.

•    Amerikos Imigracijos Departamentas pranciškonų gimnazijai Ken-nebunkporte davė leidimą priimti iš svetimų šalių moksleivius. Į ją dabar galės atvykti mokiniai ne tik i5 Kanados, bet iš Europos ir kitų kontinentų.

•    Lietuvių Studentų šalpos Fondas prašo lietuvių visuomenę studijuojančiam jaunimui paramos aukomis. Aukų rinkimo vajus skelbiamas nuo lapkričio iki sausio. Jas skirstys Studentų Sąjungos centro valdyba patriotinio nusiteikimo jaunuoliams, neatsižvelgdama į jų pasaulėžiūrą. Fondo adresas yra šis: Lithuanian Students Fund, Account No. 11737, % Chicago Sav. and Loan Assn., 6234 So. Western Ave., Chicago 36, 111.

•    Lapkričio 26 d. mirė Brooklyno arkivysk. T. E. Molloy, sulaukęs 71 m. amžiaus. Velionis pasižymėjo didžiu nuoširdumu lietuviams, kurie jo vyskupijoje yra susitelkę į 4 parapijas. Jis mielai davė leidimą ir lietuviams pranciškonams Brooklyne steigti vienuolyną ir pradėti spaudos darbą.

•    Buvę Lietuvos seimo nariai, gyveną tremtyje, kreipėsi į laisvųjų tautų parlamentų atstovus, suvažiavusius į kongresą Bangkoke. Atsišaukime primenama komunistų įsiveržimas į Lietuvą ir sunaikinimas nepriklausomybės. Prašoma kongreso narius pasmerkti sovietų agresiją, uždrausti "liaudies respublikų" atstovams būti Tarpparlamentinėje Unijoje ir šiame kongrese, reikalauti Lietuvai ir kitiems pavergtiems kraštams laisvės. Atsišaukimą pasirašė K. Bielinis, M. Galdikienė, J. Makauskas, R. Skipitis, P. Jočys.

•    Hamiltono lietuviai pasiryžo įsigyti patriotiniams tikslams namus. Fonde jau turima virš 10.000 dol. Aukų rinkimo vajus paskelbtas visą lapkričio mėnesį. Namais rūpinasi Lietuvių Bendruomenės iniciatyva sudaryta valdyba.

•    Lietuvių Bendruomenės Čikagos apygarda 1957 m. birželio mėn. lengia lietuvių tautinių šokių šventę. Joje dalyvauti yra kviečiamos visos JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių grupės, šventėje, be šokių, bus duodama ir lietuvių liaudies muzikos bei dainų, kurias išpildys Čikagos lietuvių mokyklos, šokių dalyje galės pasirodyti grupės ir atskirai. Šventei rengti komitetui pirmininkauja B. Shotas, sekretoriauja St. Daunys. Visais reikalais kreipiamasi šiuo adresu: J. Jasaitis, 4430 So. Campbell Ave., Chicago 32, 111.

•    JAV LB Taryba, 1955 m. įvedusi nario knygeles, kuriose atžymima visi nario mokesčiai, dabar paskelbė šiuos nutarimus: 1 knygeles ir mokestinius ženklelius apygardoms ir apylinkėms parūpina centro valdyba; 2. apygardų valdybos, kuries yra pačios pasigaminusios knygučių ir ženklelių, ir toliau naudoja savo išleistas knygutes ir ženklel'us, kol jie išsibaigs; 3. apygardos ir apylinkės, kur nario knygelės dar neįvestos, jas užsisako pas centro valdybos iždininką.

•    Spalio pabaigoje įvykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo organizacinio komiteto posėdyje dalyvavo prel. J. Balkūnas, J. Šlepetys, A. Ošlapas, J. Pakalka, S. Dzikas, E. Čekienė, Tėv. B. Mikalauskas, O.F.M., A. Vakselis ir V. Vaitiekūnas. Nutarta muzikos koncerto organizavimui kviesti V. Marijošių. Posėdis pritarė seimo proga pastatyti ir tautinę misteriją. Planuojama suorganizuoti ir žaidynes. Seimas ruošiamas 1958 m. Niujorke.

•    JAV LB Čikagos apygardos valdybos iniciatyva ir bendromis Lietuvos konsulo dr. Daužvardžio, Liet. Stud. Sąjungos ir kitų lietuvių organizacijų pastangomis nuo šių metų pabaigos De Paul universitete Čikagoje įvedamas augštasis lituanistikos kursas. Jis nuo šio rudens įvestas ir į Fordham universitetą Niujorke.

•    Brooklyno Apreiškimo parapijos šeštadieninę mokyklą baigė ir Lietuvos konsulato Niujorke patvirtintus atestatus gavo 15 mokinių. Jie išėjo sutrumpintą Lietuvos gimnazijų kursą. Mokykla jau paruošė trečią laidą. Mokyklos vedėja yra I. Banaitienė, baigusios klasės auklėtojas dr. A. šešplaukis, mokyklos globėjas — kun. N. Pakalnis.

•    JAV LB centro valdyba įvair.us švietimo reikalus svarstė 1956 m. spalio 16 d. posėdy. Juos referavo narys švietimui Ig. Malėnas. Buvo nutarta: surinkti atskirose apygardose bei apylinkėse ir mokyklose pasigamintas programas, duoti jas peržiūrėti kompetentingiems asmenims ir po to skelbti JAV lituanistinėms mokykloms. Jei tokias programas tebūtų galima skelbti tik laikinųjų programų vardu, tai nedelsiant rūpintis ir tobulesnių programų ruošimu; prašyti narį švietimui parengti lituanistinėms mokykloms reikalingiausių vadovėlių planą, kurį būtų galima vykdyti atskirų pajėgesnių LB apygardų bei apylinkių talkos būdu; sudaryti lietuviškų skaitinių sąrašus atskirų skyrių ir klasių mokiniams ir rūpintis, kad toks tarpusavio bendradarbiavimas nuolat gyvėtų.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai