Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ ISTORIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. K.   
Shenandoah, Pa. liet. parapijos klebonas kun. J. Karalius jau seniai kėlė mintį paruošti Amerikos lietuvių katalikų istoriją. Tam darbui finansuoti jis skyrė $1,000.00 auką. Tas reikalas pagaliau buvo aptartas 1953 m. rugs. 17 d. Kunigų Vienybės seime Chicagoje, 111. ir seimas išrinko trijų asmenų komisiją iš prel. Pr. Juro, kan. J. Končiaus ir T. V. Gidžiūno, OPM. Pasitelkusi dar keletą asmenų iš pasauliečių istorikų, toji komisija paruošė numatyto ve'kalo planą ir nusprendė jį ruošti sudė.i-nėmis jėgomis. Redakcinės komisijos pirmininku išrinko Dr. Antaną Kučą, jo padėjėju — prof. Simą Sužiedėlį ir sekretorium Tėvą Viktorą Gidžiūną, OFM.

Veikalas numatoma paruošti per trejetą metų. Jo dydis kol kas nenustatytas. Jame būtų apimta keletas svarbesniųjų temų: pirmieji lietuviai naujajame pasaulyje, draugijos, parapijos, vienuolijos, mokyklos, socialinis darbas, Amerikos lietuvių katalikų ryšiai su tėvyne, lietuviai katalikai Amerikos ūkyje, santykiai su kitomis ideologinėm's grupėmis, spauda ir menas, pastoracija ir misijos, bendrieji religinio ir tautinio gyvenimo bruožai ir pagaliau Kanados lietuviai katalikai.

Redakcinė komisija jau yra išsiuntinėjusi visiems liet. parapijų klebonams laiškus su medžiagos rinkimo planu parapijose. Tai apima visus augščiau keltus klausimus. Istorijos ruošimo pasisekimas daug priklausys nuo liet. kunigų talkos.

Jau pačioje pradžioje komisija yra supratusi, koks atsakingas ir kruopštus darbas jos laukia. Tačiau tai tik skatina dirbti, nes mūsų išeivių katalikų nuveiktieji darbai yra daug didesni, negu proporcingai būtų buvę galima tikėtis iš skurdžiai besikuriančių pirmųjų ateivių. Jų draugijų steigimas, savų parapijų kūrimas, mokyklų statymas, knygų ir laikraščių leidimas ir kova dėl pavergtos tėvynės pabaigoje XIX amžiaus pareikalavo iš mūsų veikėjų tiesiog herojiškų pastangų.
A. K.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai