Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAUJI LITUANISTINIAI DARBAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. D.   
Neperseniai Italijoj pasirodė 9-as "Studi Baltici" tomas. Pirmuosius aštuonis išleido Rytų Europos Institutas Romoj (1931 - 1942 m.), o šį 9-ąjį — Toskanos mokslo ir literatūros akademija "La Colombaria" Florencijoj.

"Studi Baltici" žurnale spausdinamos studijos bei straipsniai, skirti baltų (lietuvių, latvių bei prūsų), literatūrai bei kalboms tyrinėti. Šis devintasis tomas yra skirtas lietuvių rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus 70 metų sukakčiai paminėti. Tam duotas specialus dr. Vinco Maciūno straipsnis "Vinco Krėvės vieta lietuvių literatūroje".

Be šio, yra dar 14 straipsnių bsi studijų. Pažymėtinas W. C. Jaskevi-čiaus disertacinis darbas iš lietuvių mitologijos srities (apie Jono Lasic-kio dievus), parašytas pas prof. A. Salį Pennsylvanijos universitete Phi-ladelphijoje. Kita didesnė studi a yra irgi disertacinis R. L. Pearce darbas apie lietuvių mėnesių vardus, parašytas irgi pas prof. A. Salį.

Toliau pažymėtinas prof. A. Senno straipsnis — "Indėlis į lietuvių istoriografiją" bei prof. Salio — "Lietuvių vienskaitos šauksmininkas su galūne -ai". Lietuvių kalbos klausimams skirti straipsniai yra dar esto P. Arumaa apie dalelyčių (Partiksl) vaidmenį lietuvių kalbos linksniavime ir suomio V. Kiparskio apie inkaro etimologiją. Su lietuvių kalba susiję straipsniai yra E. Fraenkelio apie baltų-slavų bei iraniečių sintaksę bei V. Pisano apie baltų opta-tyvą.

Be to, yra dar penki latvių autorių kalbiniai straipsniai: E. Hauzen-bergos — "Kuršių problema Livonijoj", E. Blesės apie Dauguvos vardo etimologiją ir kt.
Šiame tome straipsniai parašyti italų, anglų ir vokiečių kalbomis. Žurnalas bus leidžiamas ir toliau neperiodiškai.
 L. D.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai