Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    ALT Vykdomojo Komiteto nariai sausio 17, 18, 19 dd. lankėsi Vašingtone, norėdami pasitarti su Kers-teno vadovaujamu Pabaltijo valstybių prijungimui tirti komitetu ir pasiin-formuoti apie vykstančią Berlyne užsienio reikalų ministerių konferenciją. Iš atsilankymo sužinota, jog Kersteno komitetas apklausinėjimus tęs vasario ir kovo mėnesiais. Norinčių liudyti iš lietuvių tarpo yra 1,100 žmonių. Tyrinėjimų duomenys bus perteikti Amerikos delegatui Jungtinėse Tautose ambasadoriui H. Cabot Lodge su prašymu padaryti formalų kaltinimą Sovietų Sąjungai dėl neteisybių Pabaltijo kraštams. Baigęs Pabaltijo pavergimo tyrinėjimus Kersteno komitetas planuoja išplėsti savo darbą, apimant ir kitas bolševikų pavergtas tautas. Alto atstovus Valstybės Departamente priėmė pasekretorius Donald B. Louiie, kuris, Berlyno konferencijoj palietus Pabaltijo valstybes, žadėjo persiųsti Amerikos delegacijos pirmininkui Alto pateiktus raštus.
•    Dievo tarno arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byloje telkiami įvairių tautybių liudininkai, kurie pažino kandidatą į palaimintuosius. Visi turėjusieji artimesnių su juo ryšių, ypač buvusieji Petrapilio Akademijos mokiniai, yra prašomi pranešti apie Dievo tarno heroiš-kame laipsnyje pastebėtas dorybes. Žinios siunčiamos šiuo adresu: Rev. K. Rėklaitis, Via Corsica 1, Roma, Italy.
•    Australijos Liet. Bendruomenės buvęs pirm. Justas Vaičaitis atvyko į Jungtines Valstybes ir apsigyveno Bostone.
•    Dienraštis "Naujienos" savo 40 metų ėjimo sukakčiai paminėti vasario 21 d. Čikagoje surengė koncertą. Programą išpildė Operos solistė Ona Katkauskaitė-Kaskas. "Pirmyn" choras, akompanuojant K. Steponavičiaus simfoniniam orchestrui. Koncertas pasisekė.
•    Pianistas Andrius Kuprevičius atvyko iš Buenos Aires į Clevelandą, kur pradėjo dėstyti šio miesto konservatorijoje.
•    Muz. I. Vasiliūnas su šeima iš Kolumbijos ruošiasi persikelti į Jungtines Valstybes ir apsigyventi Bostone.

•    Lietuvos ministerį Pietų Amerikai dr. K. Graužinį ištiko širdies smūgis. Iki ministerio sveikata pagerės, pasiuntinybėje jį pavaduoja A. Grišonas.
•    Spalio 17 d. Čikagoje pradėjęs veikti Lituanistikos studijų institutas vasario 13 d. baigė darbą. Baigimo diplomus gavo 70 asmenų — 45 seserys kazimierietės mokytojos ir 25 pasauliečiai. Diplomai išduoti Loyolos universiteto vardu, kurio globoje institutas veikė. Jį organizavo Mokslo mėgėjų klubas, direktoriumi paskirdamas kun. V. Bagdonavičių, M. I. C. Paskaitas laikė 25 lektoriai. Buvo tokių, kurie prenu-meravosi paskaitų ciklą, išeidami kursą namie.
•    Dail. V. K. Jonynas dalyvauja Amerikos grafikų 39 metinėje parodoje Kennedy galerijoje New Yorke. Ten išstaty'.as jo medžio raižinys "Europa".
•    Dail. Jonas Rimša išvyko į Peru valstybę, kur planuoja surengti savo darbų parodą.
•    Sausio 15 d. Vliko pirm. M. Krupavičius pasiuntė JAV, Anglijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministe-riams raštą, prašydamas kreipti dėmesį į pavergtą Lietuvą ir dėti pastangų, kad būtų atstatyta jos nepriklausomybė. Rašte primenami būdai, kuriais komunistai pavergė mūsų tėvynę.
•    Henriko Kačinsko scenos darbo 30 m. sukakčiai paminėti Brooklyne pastatytas scenos veikalas "Jupiteris Juokiasi", kuriame svarbiausią rolę turėjo pats sukaktuvininkas. Paminėjimas įvyko vasario 6-7 dd. Brooklyne vadinamoje Playhouse salėje. New Yorko apylinkės lietuviai vaidinimu buvo susidomėję.

•    Šiais metais "Aidų" tradicinis muzikos-literatūros vakaras įvyks balandžio 25 d. Brooklyne. Jo metu bus įteikta 500 dol. premija už komisijos pripažintą literatūros veikalą.
•    Vasario 22 d. Cambridge lietuvių parapijos salėje įvyko ALR Katalikų Federacijos Naujosios Anglijos apskrities seimelis. Nagrinėta katalikų akcijos reikalai. Dalyvavo vysk. V. Brizgys.
•    Vaikų laikraštėlis "Eglutė" jau įžengė į penktuosius metus. Jį redaguoja Pr. Naujokaitis, spausdina Nekalto Prasidėjimo Seserų Kongregacija Putname. Eglutės vaidmuo pri-augančiajai mūsų kartai yra neapsakomai didelis ir atitinkamai įvertintas patriotiškai nusiteikusių tėvų. Laikraštėlio adresas: Eglutė, I. C. Con., RFD 2, Putnam, Conn. Prenumeratos kaina 3 dol.

•    Prie Gabijos leidyklos Brooklyne veikia Knygos Bičiulių Klubas. Už 5 dol. klubo narys gauna knygų už 7, 50 dol. Informacijos duodamos, paprašius jų šiuo adresu: Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.
•    Lietuvių Bendruomenė Amerikoje turi 12 apygardų, 53 apylinkes ir keliolika organizacinių branduolių.
•    ALR Katalikų Federacijos iniciatyva, talkinant žurnalui Marian, paskelbtas rašinių konkursas tema: Kodėl aš pamilau rožančių. Išpildę sąlygas, dalyvaujantieji gauna 900 dol. JAV Taupymo bonais, kurie bus atitinkamai paskirstyti laimėjusiems. Rašinys negali prašokti 750 žodžių. Konkurso komisijos adresas: 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. Raštai siunčiami kun. P. ciniko, MIC vardu.
•    Nuo sausio 1 d. "Kario" vyr. red. ir leidėjas yra S. Urbonas, o padėjėjais St. Butkus, Z. Raulinaitis.
•    Dail. A. Melnikas Detroito tarptautiniame Institute suruošė savo darbų parodą, kuri tęsėsi iki sausio 29 d. Buvo išstatyta 18 paveikslų.
• Žurnalo leidėjai "Aidų" administratoriumi paskyrė Tėv. Benvenutą Ramanauską. Buvęs administratorius Tėv. Jonas Dyburys gavo kitas pareigas.
•    Karo belaisvių bei civilių tarnautojų pranešimu, kurie dabar grįžta iš Rusijos į Vokietiją, pusiau kariniame kalėjime prie Vladimiro, netoli Maskvos, kalinamas Vilniaus arkivyskupas Mečislovas Reinys.
•    Prof. Adomui Varnui šiemet sueina 75 m. amžiaus. Minėjimas nukeliamas į rudenį, jungiant jį su jubiliato dailės paroda. Pagerbimu rūpinasi ALB Kultūros Taryba.
•    Solistė E. Kardeliene ir pianistas Smilgevičius vasario 28 d. išpildys meninę programą Rašytojų Draugijos premijos už literatūros veikalą įteikimą iškilmėje Čikagoje. Premijai pinigus 500 dol. paaukojo L. Auditorijos Čikagoje šeimininkai J. Ma-liorius, B. Pakštas, S. Juodvalkis.

•    Iš priedo, palydėjusio pirmąjį Lietuvių enciklopedijos tomą, išeina, kad enciklopedijos prenumeratorių Kanadoje yra 634, o Jungtinėse Valstybėse 1,820.
•    Naujosios Zelandijos Liet. Bendruomenės krašte valdybos pirmininkui P. Butkui atsistatydinus, jo vieton išrinktas B. Kuzma. Visuotinis suvažiavimas šaukiamas sausio mėnesį.
•    Vasario 4 d. Brooklyne "Darbininko" redakcijoje įvyko Lietuvių Kultūros Instituto posėdis, kuriame dalyvavo jo pirm. prel. Pr. Juras ir nariai: Juozas Brazaitis, A. Bendorius, A. Vaičiulaitis, Dr. VI. Viliamas ir S. Sužiedėlis. Posėdyje priimta praėjusių metų piniginė apyskaita, aptarti "Alkos" muziejaus, "Eglutės" ir Instituto leidinių reikalai. "Eglutę" nutarta ir toliau leisti tik lietuvių kalba. "Eglutei" sudaryta atskira komisija, į kurią įeina Pr. Naujokaitis, J. Brazaitis ir A. Ben-dorius.
•    Lietuvos Operos solistė Juzė Au-gaitytė šiemet mini 20 metų dainavimo sukaktį. Ta proga Philadelphijo-je vasario 6 d. įvyko jos koncertas, į kurį atsilankė gausiai publikos. Juzė Augaitytė, lyrinis sopranas, eilę metų dainavusi Kauno ir Vilniaus operuose pagrindines roles, ir Amerikoje aktyviai reiškiasi dainos mene. Be koncertų, išpildomų įvairiuose miestuose, ji turi privačią studiją ir dėsto dar dviejose svetimtaučių muzikos studijose.
•    Specialiai sušauktame posėdyje "Draugo" vadovybė su dienraščio bendradarbių klubo valdyba nutapė ir šiais metais paskelbti romano konkursą su $1,000 premija. Sausio 31 d. įvykęs "Draugo" bendradarbių metinis klubo susirinkimas šį nutarimą labai šiltai priėmė. Tai jau bus ketvirtas iš eilės "Draugo" skelbiamas romano konkursas. Romanų rankraščiai konkurso komisijai turi būti atsiųsti iki š. m. lapkričio mėn. 1 d. Jury komisiją numatoma sudaryti iš rytinėse valstybėse gyvenančių rašytojų. Taisyklės pasilieka tos pačios, kaip ir paskutiniame konkurse.

•    Australijos Lietuvių Kultūros Fondas leidžia metraštį "Atolą". Meniškai jį apipavidalino dail. V. Si-monkevičius. Knyga leidžiama nedideliu tiražu.
•    Rosario lietuviai baigia statyti bažnyčią. Parapijos namai užbaigti prieš Naujus Metus. Pastoracijos ir statybos darbams vadovauja Tėvai Marijonai .
•    Italijos užsienio reikalų ministerijos biblioteka prašo svetimomis kalbomis leidinių apie Lietuvą. Jie siunčiami šiuo adresu: Prof. A. Tam-borra, Direttcre della Biblioteca del Ministero degli Affari Este: i, Palaz-zo Chigi, Roma, Italy.
•    Italijoje Castelnuovo miestelyje saleziečių vadovybėje mokosi 40 lietuvių berniukų, šiuo metu veikia 5 gimnazijos klasės ir bendrabutis. Norintieji gali pasimokyti ir amatų. Ši įstaiga išsilaiko iš aukų. Jos adresas: Istituto Salesiano Lituano, Castelnuovo Don Bosco (Asti), Italy.
•    Antanas Vaičiulaitis ruošia O. M. Milašiaus rinktinių raštų knygą lietuviškai. Be kitų eilėraščių, jon įeis ir drama "Miguel Manara".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai