Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Arkivysk. Jurgio Matulevičiaus palaimintuoju paskelbimo byla sėkmingai eina pirmyn. Romos Kurija apie garbingąjį velionį renka informacinę medžiagą. Iš Marijonų Kongregacijos puses bylai tvarkyti paskirtas kun. dr. K. Rėklaitis, M.I.C. Bažnytinėj terminologijoj tokias pareigas einas asmuo vadinamas postu-latorius. Jo uždavinys pateikti reikalingą medžiagą apie kandidatą į šventuosius ir Romos Kurijoje atstovauti vienuoliją.
•    Sausio 9 d. suėjo dešimt metų, kai Clevelande per gaisrą mirė pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, būdamas 70 metų amžiaus, ši sukaktis buvo atžymėta surengtais minėjimais ir spaudoje. "Smetona priklauso prie tų veikėjų, kurių vardas pastoviai įsipynė į lietuvių visuomenės ir valstybės istoriją", šia proga pastebėjo "Darbininkas" (1954-1. 8). Tenka pažymėti, kad Amerika priglaudė ir trečiąjį Lietuvos prezidentą Dr. K. Grinių, o antrasis, A. Stulginskis, buvo rusų ištremtas į Sibirą.
•    Australijos Lietuvių Bendruomenės savaitraščio redaktoriui Juozui Žukauskui pasitraukus, redaktoriau i pareigoms Krašto Valdyba pakvietė Jurgį Kalakauską-Kalakonį.

•    Sausio 2-3 dd. Brooklyne įvyko Lietuvių Studentų Sąjungos visuotinis suvažiavimas, kurio programą sudarė posėdžiai, literatūros vakaras, pamaldos ir iškilmingas uždarymo aktas. Sausio 3 d., baigiant suvažiavimą, paskaitą laikė dr. Juczas Girnius apie lietuviško jaunimo uždavinius emigracijoje.
•    Prieš Kalėdas pasibaigė Balfo pravesta talka arba vajus lietuviams tremtiniams šelpti New Yorko apylinkėje. Į šį darbą aktyviai įsijungė lietuviškos parapijos, spauda, radijo valandėlės, pavieniai veikėjai ir visuomenė. Surinkta $9,398.78. Talkai pirmininkavo kun. dr. St. Valušaitis, parodydamas daug energijos bei sumanumo. Pinigai įteikti Balfo ižd. S. Trečiokui.
•    Vasario 16 gimnazija prieš Kalėdas iš Diepholzo persikėlė į Renn-hofą ties Mannheimu ir sausio 8 d. naujoje vietoje pradėjo darbą. Dabartinis jos adresas: Litauirches Gim-nasium, (16) Lampertheim, (Hes-sen), Huettenfeld, Schloss Rennhof, Germany. Direktoriaus pranešimu gimnazijai ir šalpos darbui naudingiau, jei gimnazijos išlaikymui aukos siunčiamos per Ralfą, bet kas nori, gali siųsti ir tiesiai augščiau nurodytu adresu.
•    Australijos vyriausybės paskelbtomis žiniomis, į tą kontinentą iki 1952 m. atvyko iš Lietuves kilę 8,705 žmonės.
•    Australijos L. Kultūros Fondo visuotinis atstovų suvažiavimas įvyko praėjusiais metais gruodžio 29 d. Melbourne. Dalyvavo skyrių atstovai, Bendruomenės apylinkių pirmininkai, meno atstovai.
•    Sausio 6 d. Chicagoje socialdemokratai paminėjo prof. J. Kaminsko 75 m. sukaktį. Pagrindinę paskaitą turėjo dr. P. Grigaitis, kuris nušvietė jubiliato nuopelnus socialdemokratų partijai ir Lietuvos labui. Jubiliato veikla siekia caro laikus, kai jis įsijungė į revoliucinį judėjimą. 1905 m. pirmininkavo Vilniaus Didžiajam Seimui. Atsikuriant Lietuvai, jis griežtai stojo už visišką jos nepriklausomybę. 1918 m. padėjo savo parašą jos paskelbimo akte. Paskui veikė Lietuvos seimuose. Po 1926 m. perversmo politiniame gyvenime aktyviai nebegalėjo reikštis. Tuo laiku atsidavė profesūrai ir Kauno miesto tvarkymui, įvesdamas modernią kanalizaciją. Vokiečių okupacijos metu veikė rezistenciniame judėjime. Jis buvo pirmasis Vliko pirmininkas.
•    Gruodžio 18 d. Bostone pasibaigė lietuvių skautų vadovams kursai. Geriausiai išlaikiusiems egzaminus įteiktos dovanos.
•    Praėjusį rudenį Čikagoje Lietuvių Auditorijoje įvykusioje parodoje dalyvavo šie dailininkai: Antanės Kairys, Bronius Murinas, Juozas Pautienius, H. Purvins, Vlada Stan-čikaitė, Ignas šlapelis. Buvo išstatyti 67 darbai. Paroda baigėsi sausio 2 d.
•    Lapkričio 28 d. — gruodžio 12 d. Mokslo ir Pramonės Muzėjuje Čikagoje surengta lietuvių liaudies mene paroda. Parodą vertingais audiniais parėmė Vincė Jonuškaitė.
o Dail. M. šileikiui pernai suėjo 60 m. amžiaus. Į Ameriką jis atvyko prieš 40 m. Tapybos studijas baigė Čikagos Meno institute 1923 m. Dalyvavo Amerikos dailininkų parodose. Yra gavęs premijų. Priklauso Illinois Dailininkų Draugijai.
•    Ateitininkų Federacijos vyriausiam vadui prof. S. Sužiedėliui pernai suėjo 50 m. amžiaus. Dabar jis yra vyr. ''Darbininko" redaktorius.
•    šiemet rugsėjo 4-5 dd. Čikagoje įvyksta ateitininkų kongresas.   Jam rengti sudarytos atitinkamos komisijos.
•    Kultūros Tarybos, kuri veikia prie Lietuvių Bendruomenės Čikagoje, į prezidiumą išrinkti prof. A. Varnas, A. Rūkas, A. Nakas, D. Velička, V. Kasniūnas. Taryba rūpinasi teatro bei spaudos reikalais.
•    Lietuvos konsulatas Čikagoje persikėlė į naujas patalpas. Dabarti: nis jo adresas: 6147 S. Artesian Ave.
•    Toronte paskelbta spaudos talka šūkiu: "Nė vieno lietuvio be lietuviško laikraščio"! Spaudos darbuotojai lanko kiekvieną šeimą ir kviečia užsisakyti bent vieną lietuvišką laikraštį ar žurnalą. Talkininkais yra organizacijos ir pavieniai asmenys. Spaudos talkos komiteto pirm. yra Aug. Kuolas. Toronto lietuvių organizuotas žygis spaudos platinime bene bus pirmas mūsų išeivijoje.
•    Amerikos Lietuvių R. Katalikų seimelis įvyko Brooklyne gruodžio 13 d. Dalyvavo 28 draugijų atstovai — apie 100 žmonių.
•    Dail. A. Valeška Sioux City, Iowa, lietuvių šv. Kazimiero parapijos bažnyčiai padarė 25 vitražus. Toje parapijoje klebonauja kun. S. Morkūnas.
•    Detroito lietuviai Balfui prisiuntė 5,000 del., surinktų rudenio vajaus metu.
•    Gruodžio 13 d. Apreiškimo parapijos salėje New Yorko Liet. Dailininkų Sąjunga surengė apžvalginę parodą, kuri tęsėsi 2 savaites. Parodoje dalyvavo šie dailininkai: B. Vil-kutaitytė-Gedvilienė, R. Ingilevičie-nė, č. Janusas, J. Juodis, A. Kašu-bienė, Pr. Lapė, T. Petraitis, R. Viesulas, J. Subačius, A. Vitkauskaitė-Merker, W. Vitkus. Buvo išstatyta 59 darbai.
o Kun. St. Yla pasitraukė iš kunigų žurnalo Lux Christi redaktoriaus pareigų. Naują redakcinį kolektyvą sudaro kun. dr. A. Baltinis, kun. A. Miciūnas, MIC, ir kun. S. Gaučas.
o Chicagoje veikia lietuviams žinoma organizacija "žiburėlis", turįs savo tikslu mokslus einančio jaunimo šelpimą. Jis įsteigtas Felicijos Bort-kevičienės. Dabar pirmininkauja dr. A. Garmus. Vicepirm. yra M. Gudelis. Nario mokestis — 5 dol. metams.
•    Prancūzijoje, plečiantis nedarbui, iš įmonių pirmiausiai atleidžiami svetimtaučiai. Jau nukentėjo ir nemaža lietuvių.
•    Argentinoje sudaryta PLB Argentinos krašto vadovybė ateinantiems dvejiems metams. Pirm. išrinktas I. Padvalskis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai