Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
LAŠAS ANT AKMENS
Kai pirmutinis lašas ant akmens ištyška
Ir volungė atskridus ima troškulį maišyt,
Užpūtus žiburius namuos, einu, palikus viską,
Ką kalba dievmedžiai pasiklausyti; —

Kaip rūtos garbinėlis tamsiai žalias
Sutinka gyvą srovę iš dangaus,
Kaip pūdymų viedrynas kelias
Priimt lašų tuksenimo skambaus, —

Koks minkštas tampa gelsvas molis, —
Iš jo sukurtas tik Adomas. O Jieva,
Užmiršus, koks ik begalybių tolis,
Per upę susimoja su aplyta alyva.

Aš pakeliu akis, kad jas nulytų,
Kad praregėčiau tokiu skaidrumu ...
Namai statyti iš sidabro plytų ...
Juose taip gera, miela ir ramu.

Tik nežinau, ar akmenį lašai pradarė,
Ar jo širdis dabar bus meilei atvira
Ir kaip tekės mano žvaigždė vakare
Padangėm apsisupusiomis violetine skara.

LAIŠKAS ŠV. ANTANUI
Tu nesupyki, kad rašau šį laišką neįdomų:
Gal jis ir vėl bus nepataisoma klaida!
Atsimenu — ant tilto upės mėlyno aksomo
Aš nemokėjau, kaip prakalbinti tave tada.

Nors tu ne mano vienplaukis tautos šventasis,—
Vaidilos, pranašai keliaudavo vienaplaukiai basi,—
Žinau, kad tavo neturte tiek lobių rasis,
Kuriuos išalkusioms dienoms neši.

Jei tu man duotum tą bandelę duonos,
Kur ištiestoje rankoje šypsodamas laikai,
Aš jos prikraučiau pilnus kluonus,
Ir lūžtų derliumi tėvynės sodai ir laukai.

Kur užpūsti žibintai šviesą duoda,
Kur upės suneša maldas šalies visos,
Ten maltum savo stebuklingą duoną
Iš gintarinio kviečio ir tikros tiesos.

Malūno rankos plazdenančioms baltburems
Užburtus brolius, juodvarniais, parmos   
Užmėtys rytas langus saulėtoms kepurėms,
Mes peržengsim ribas vidudienio ir sutemos.

ŽVAIGŽDĖ
Spindėdama ji leidžiasi ir kyla,
O aš nebežinau, kur jos namai ...
Į skambančią sidabro tylą
Atsigrįžtu ir lemiamai
Dar vieną lapą užverčiu
Po jos akių tyru šalčiu.

Ant kranto upės aušrabangės,
Kur tu be atvangos skubi,
Kur milijonų kelias baigės,
Užgesim delne tam pačiam abi ...
Nepavydėt tau šiandien negaliu
Man nepasiekiamų tavo kelių.

PO KONCERTO
Jie viską paėmė ir nieko negrąžino ...
Kažkur gyvais verpetais išskubėj',
Tik dirigentas rauda prie pianino...
Paskutinysis garsas miršta palubėj.

Ateina sutema staktom ir sienom,
Iš kandeliabrų parkietu nusirita šviesa ...
Saulėtus vitražus nukloja mėnesienom,
Lyg laidotuviiį drobė būtų ištiesta...

Kaip buvo pranašauta, visa baigės ...
Kai vėliavų nuleist sargai ateis,
Plaukuos žibės šalna, ir džiaugsis snaigės,
Bešokdamos šiaurinių vėjų sūkuriuos ...
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai