Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJA BESIDOMINTIEMS PDF Spausdinti El. paštas
1.    Yra daug lietuvių tautos istorijos problemų, kurios reikalingos artimiausioje ateityje pernagrinėti, nes jos žalingai veikia tautos interesus.

2.    Yra skubus ir neatidėliotinas reikalas surinkti istorinę medžiagą, nes laikas ir sąlygos negailestingai ją naikina.

3.    Yra jau atėjęs laikas rimtai susirūpinti istorikų prieaugliu, nes iki tolei dar nieko šioj srity nepadaryta.

4.    Yra skubus reikalas ateiti į pagalbą lituanistinių mokyklų (ar klasių) istorijos mokytojams, nes jie palikti be niekeno pagalbos.

Darbų daug. Pavienių — partizaninių pajėgų šiems darbams atlikti neužtenka. Reikia sutelktinių, nuolatinių, organizuotų jėgų. Tas rūpestis ir privertė JAV ir Kanados lietuvių kongreso metu istorijos sekcijos posėdžiui pasiūlyti kurti Lietuvių Tautos Istorijos Draugiją. Posėdžio dalyviai, labai gyvai tą klausimą išdiskutavę, padarė nutarimą minėtą draugiją steigti. Jos nariais gali būti po visą pasaulį išsibarstę lietuvių tautos istorija besidomį lietuviai: istorikai, istorijos mokytojai, istoriją studijuoją studentai ir istorijos mėgėjai.

Draugijos suorganizavimui sudaryta organizacinė komisija iš Vincento Liulevičiaus, Alicijos Rūgytės ir dr. K. Matulaičio.

Organizacine komisija augščiau minėtus asmenis prašo:

1.    pranešti savo nusistatymą dėl kuriamos draugijos,
2.    ar mano būti jos nariu,
3.    duoti sugestijų dėl įstatų,
4.    atsiųsti savo adresus,
5.    kelti sumanymų dėl draugijos veiklos organizavimo (gaires būsimai valdybai).

Kai bus gautos sugestijos, komisija sudarys įstatų projektą ir išsiuntinės visiems žadantiems būti nariais ir naujai gautiems adresatams. Iš gautų pastabų bus sudaryta galutinė įstatų redakcija ir pagal juos, jei dauguma bus pasisakę "už", bus pravesti korespondenciniai vadovybės rinkimai. Tuo paskutiniu darbu org. komisija ir baigs savo veiklą.

Organizacinei Komisijai rašyti šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas — LTID, 2601 W. Marquette Road, Chicago 29, 111., U.S.A.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai