Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas
1.    Pirmoji Amerikos ir Kanados lietuvių tautinių šokių švente rengiama Čikagoje 1957 m. birželio 30 d. Šventes tikslas — skleisti lietuviškosios kultūros apraiškas ir parodyti lietuvių tautinių šokių grožį ir savitumą saviesiems ir svetimiesiems.

2.    švente rengiama Lietuvių Bendruomenės Čikagos Apygardos valdybos, JAV ir Kanados Liet. Bendruomenių vardu, šventes rengimui sudarytas komitetas: Bruno Shotas, pirmininkas; Juozas Kreivėnas, teisėjas, Alfonsas Wells ir Jonas Jasaitis, vicepirmininkai; Antanas Gintneris, iždininkas; Stasys Daunys, generalinis sekretorius; Albina Poškiene ir Agnė Jašaitytė, sekretores; Justas Kudirka, Zigmas Dailidka ir Eugenijus Bartkus, nariai. L. B. Čikagos apygardos valdybą atstovauja Jonas Jasaitis.

3.    Repertuaro komisiją sudaro: Juzė Vaičiūniene, Halina Radauskiene, Irena šilingienė, Bronė Jameikienė ir Bruno Shotas.

4.    Čikagos lietuvių parapijines mokyklos pasirodys su savo atskira programa, kurią tvarko komiteto vicepirmininkas J. Kreivėnas.

5.    Lietuvių tautinių šokių suvienodinimui ir suderinimui Čikagoje sudaryta speciali tautinių šokių grupė, kurios šokiai bus nufilmuoti ir fil-mos išsiuntinėtos visoms lietuvių tautinių šokių grupėms, įsiregistravusioms dalyvauti Pirmojoje Amerikos ir Kanados lietuvių tautinių šokių savaitėje.

6.    Repertuaro komisija Pirmajai lietuvių tautinių šokių šventei sudarė tokią programą: Vyrų šokiai: Oželis, Žygūnas, Mikutis. Moterų šokiai: Kepurinė, Sadutė, Blezdingėlė. Bendri šokiai: Rugučiai, šustas, Malūnas, Senių tryptinis (polka), Kalvelis, Letūnas. Tryptinis, Kubilas, Jonkelis. Repertuaras dar gali būti papildytas.

7.    Jei kelios tautinių šokių grupės norėtų atskirai pasirodyti, joms leidžiama, bet šokiai negali būti paimti iš bendrojo repertuaro.

8.    Visos įsiregistravusios šventėje dalyvauti tautinių šokių grupės tuojau praneša vadovo pavardę ir adresą. Kadangi dauguma šokių paimta iš J. Lingio tautinių šokių vadovo, ši knyga siunčiama visoms įsiregistravusioms tautinių šokių grupėms. Vadovo neturinčios grupės kreipiasi į komitetą šiuo adresu: Jonas Jasaitis, 4430 So. Campbell Ave., Chicago, Illinois.

9.    Komitetas skelbia, jog nėra vėlu tautinių šokių šventei užsiregistruoti ir naujoms grupėms. Registraciją reikia atlikti galimai greičiau 8-me punkte minėtu J. Jasaičio adresu.

10.    Tenelieka nei vienos lietuvių tautinių šokių grupės nedalyvaujančios šventėje. Tebūna Pirmoji Amerikos ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventė visuotinė!

JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės Komitetas.

ATITAISYMAS

"Aidų" 1956 m. Nr. 10 -

1.    456 psl. po Jimenez poezija reikia pridėti vertėjas — Juozas Kėkštas.

2.    467 p. Stasio Raštikio knygos pasirodymo data turi būti 1956 m., o ne 1926.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai