Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    JAV prez. D. Eisenhoweris, kalbėdamas Kongrese apie pagalbos teikimą Artimųjų Rytų valstybėms prieš komunistų agresiją, Rusijos klastingą politiką pavaizdavo pavergtųjų Pabaltijo valstybių pavyzdžiu. Prezidentas kalbėjo: "Prisiminkime Estiją, Latviją ir Lietuvą. 1939 m. Sovietų Sąjunga su šiomis tada nepriklausomomis valstybėmis pasirašė savitarpio pagalbos paktus, ir sovietų užsienio reikalų ministeris, kreipdamasis į nepaprastą penktąją augščiausios tarybos sesiją 1939 m. spalio mėnesį, iškilmingai ir viešai pareiškė, kad "mes esame už skrupulingą bei tikslų šių sutarčių laikymąsi pilnu abipusiškumo pagrindu ir mes pareiškiame, kad visos absurdiškos šnekos apie Pabaltijo valstybių susovietinimą tarnauja tik mūsų bendrųjų priešų interesams ir visiems priešsovietiniams provokatoriams". Tačiau 1940 m. Estiją, Latvija ir Lietuva buvo smurtu įjungtos į Sovietų Sąjungą. Sovietinė kontrolė Rytų Europos kraštuose yra palaikoma jėga, nežiūrint to, kad kaip tik priešingi siekimai buvo iškilmingai pažadėti II-jo pasaulinio karo metu".

•    Pulk. J. Lanskoronskiui pavesta sudaryti Vliko Vykdomąją Tarybą. Jis šiuo metu lankosi JAV. Šiam darbui pulk. J. Lanskoronskį pasirinko pats Vlikas.

•    Inž. M. Ivanausko iniciatyva, Brazilijoje, Sao Paulo miesto bibliotekos patalpose: suruošta lietuviška paroda, padalyta į 3 skyrius; ornamentikos, kryžių ir architektūros, šios trys sritys parodytos daugiausia nuotraukomis bei knygomis. Buvo ir originalių darbų. Pažymėtina juostos ornamentikos skyriuje. Paroda tęsėsi 4 savaites ir ją aplankė daug lietuvių ir svetimtaučių, susipažindami su mūsų tautos kultūra. Žiūrovams pirmąją savaitę buvo parodyti lietuviškoji ornamentika (juostos ir kitoki papuošalai); antrąją savaitę — kryžiai, rūpintojėliai; trečiąją savaitę — architektūriniai pavyzdžiai. Buvo ir literatūros skyrius, sudarytas iš knygų.

•    Adomas Galdikas, grįžęs iš ilgos kelionės po Meksiką ir JAV pietinę dalį, užsidarė kūrybai. Dailininkas dabar naujoje dvasioje piešia didelio formato paveikslu, kuriuos išstatys netrukus trečiojoje savo parodoje Niujorke. Feisle Galerijoje sausio mėnesį buvo iškabinti 3 jo aliejiniai darbai Meksikos gamtovaizdžio temomis su labai žymiais Europos ir Amerikos dailininkais. Naujausiuose A. Galdiko darbuose jaučiamas linkimas į abstrakciją, kur sprendžiamos sunkios tapybinės problemos.

•    Vytauto Kasiulio tapybos darbų paroda atidaryta Niujorke Hammer Galerijoje sausio 15-26 d. Iškabinta 33 aliejiniai paveikslai, vaizduoją daugiausia miesto gyvenimo detales. Pats dailininkas gyvena Paryžiuje ir smarkiai kyla šių dienų meno sluogsniuose. Jo paveikslai pasižymi giedrumu, žaismu, lyrika. Kaiulio paroda Niujorke susilaukė palankaus dėmesio visuomenėje ir spaudoje.

•    Romas Viesulas Metinėje Amerikos Litografijos parodoje Philadelphijoje gavo premiją už litografinį darbą "Senelis", kuris priimtas į to miesto muziejaus kolekciją. Taip pat ir Niujorke Tautinio Meno Akademijos parodoje dailininkas gavo premiją už darbą "Praėjusią vasarą".

•    LB Kultūros Fondas yra 1956 metų Lietuvių Rašytojų Draugijos 500 dol. premijos mecenatas. Premija teikiama už literatūros veikalą, kurį slaptu balsavimu atrenka patys draugijos nariai.

•    Skulptorius J. Bakis, gyvenąs Toronte, šiuo metu studijuoja meną Paryžiuje. Pavasarį mano suruošti savo darbų paroda. Paryžiuje meną studijuoja ir dail. Račkus.

•    Jau antri metai Niujorke, Baltų namuose, rengiamos meno klausimais paskaitos. Paskutinę paskaitą, įvykusią gruodžio 14 d., tema "Visuomenė jieško meno", paruošė prof. Juozas Brazaitis. Po paskaitos įvyko gyvos diskusijos, kuriose dalyvavo V. Jonynas, A. Galdikas ir kt. Diskusijoms vadovavo P. Jurkus. Ateinantį kartą manoma svarstyti santykį tarp turinio ir formos.

•    Lietuvių Rašytojų Draugija, minėdama 25 metus veiklos, leidžia knygą "Lietuviai Rašytojai". Leidinyje pirmiausia bus kūrybos ir biografinių davinių tų rašytojų, kurie reiškėsi paskutiniaisiais 25 metais. Į leidinį įeis ir 1932-1957 m. mirę rašytojai, o taip pat bus stengiamasi įtraukti ir Lietuvoje likusiuosius. Knyga apims 180-190 rašytojų. Ją redaguoja Rašytojų Draugijos pirm. Ben. Babrauskas. Knygos kaina 5 dol. Iš anksto užsisakiusiems ir užsimokantiems — 3 dol.

•    Lituanus, metuose 4 kartus Lietuvių Studentų Sąjungos anglų kalba leidžiamas žurnalas, užbaigė 1956 metus labai gražiu ir turiningu numeriu. Dr. J. Budzeika rašo apie Rytų Europos jieškojimą naujos santvarkos, Z. Ivinskis — apie Vakrų Europos kultūros gelbėjimą, L. Šimutis, Jr. — apie lietuvių muziką prieš 1918 m., St. Vykintas — apie Lietuvą ir Rytų Europos problemas,
P. Jurkus — apie A. Galdiko kūrybą. Yra ir trumpesnių rašiniu apie Lietuvos papročius, poetą J. Baltrušaitį ir suglausta mūsų kultūrinio bei politinio gyvenimo apžvalga. Taip pat yra žinių skyrius iš Lietuvos. Visas numeris iliustruotas A. Galdiko darbų nuotraukomis. Žurnalo tikslas supažindinti Amerikos visuomenę, ypatingai studentiją ir profesūrą, su Lietuva ir jos kultūra. Didžiai naudingas ir visų dėmesio vertas leidinys.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai