Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Bernardas   Brazdžionis— Pax vobiscum:
Teateina tavo karalystė, Jėzus sinagogoj. Krikštytojas.
Pirmas sekmadienis, Jėzus prie Samarijos šaltinio, Ramybė jums   (eil.) ................... 146

Vaclovas   Biržiška — 50 metų spaudos laimėjimo sukaktį minint  ............................. 147
Dr. P. Celiešius — Egzistencinis laikas  ........................................................................ 157
Aldona   Nasvytytė — Pasaka, Karavanas, Paukščiams išskrendant (eil.) ................ 161
Gordon   Brown — Petras Kiaulėnas ir modernios spalvos menas .............................. 162
M.   Vaitkus — Vaizdų aidai (eil.)  ................................................................................. 167
Aloyzas   Baronas — Estafetė ........................................................................................ 169
Viktoras   Gidžiūnas, O. F. M. — Legendariškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje .... 175

KŪRYBOS    PASAULYJE KNYGOS IR ŽURNALAI
Zenonas   Ivinskis — Prof. Vaclovas Biržiška: Senųjų lietuviškų knygų istorija ........ 181
Antanas   Kučas — Simas Sužiedėlis: sv. Pranciškaus lietuvių parapija Lawrence ... 184
J.   Balys — Rašomosios lietuvių kalbos žodynas ........................................................ 185

MOKSLAS
P r.   Gaidamavičius — Originali Quebec'o švietimo sistema ...................................... 187

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Juozas   Alaušius — Atviras laiškas bendruomenės lokui ........................................... 188
PASTABOS:   A.  Žemaitis — Apie architektūrą
Lietuvių Enciklopedijoj:  ................................................................................................. 191

ĮVYKIAI  ......................................................................................................................... 192

ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris iliustruotas Petro Kiaulėno darbais:
Aldona      viršelių 1 pusi.
Vyks. P. Bučio portretas        149
E. Rochford portretas (piešinys)       156
Gėlės       152
Saulėlydis            159
Mergaitės           165
Natiurmortas            167
Ponios J. S. portretas        172
Medžiai           178
Galvutė           180
Portretas (piešinys)      paskutinis viršelių pusi.
Visas nuotraukas darė Vytautas Maželis, išskyrus "Aldoną" ir vysk. P. Bučio portretą.

APRIL, 1954
AlDAI ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai