Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    "Aidų" literatūros premijos komisija, susidedanti iš pirmininko Kazio Bradūno, sekretoriaus Pauliaus Jurkaus ir narių: Leonardo Andrie-kaus, Juozo Brazaičio, Antano Vaičiulaičio savo posėdyje balandžio 17 d. Brooklyne 500 dol. premiją paskyrė Alfonsui Nykai Niliūnui už poezijos knygą "Orfėjaus medis". Tai įvyko jau baigiant spausdinti šį "Aidų" numerį. Premija įteikta balandžio 25 d. Koncerte - Literatūros vakare. Platesnis aprašymas bus ateinantį kartą.
•    Atstovų rūmai Kersteno komisijai paskyrė 150,000 dol. ir pritarė, kad jos tyrinėjimai apimtų ir kitas pavergtas tautas. Liudininkai bus apklausinėjami ne tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse.
•    Balandžio 10 d. Brooklyne į konferenciją buvo suvažiavę ALB Loko rytinių JAV valstybių bendruomenės atstovai. Aptarta daug organizacinių reikalų ir apsvarstyta ateities darbui planų. Konferencijoje dalyvavo 99 atstovai ir kelios dešimtys svečių. Prezidiumą sudarė prof. J. Puzinas, J. Šlepetys ir K. Mockus. Sekretoriais buvo V. Alksninis ir dr. A. Skėrys. Loko pirmininkas prel. J. Balkūnas savo pranešime atidengė kliūtis, sutiktas bendruomenę organizuojant. Buvo nusiskųsta lietuviška spauda, kuri trukdo darbą. Pabaigoje priimta atitinkamos rezoliucijos.
•    Kun. Konstantinas Vasys, Wor-cesterio, Mass., Aušros Vartų lietuvių parapijos klebonas pakeltas prelatu.
Naujasis prelatas yra žinomas visuomenininkas ir spaudos darbuotojas.

•    Kovo 20 d. Paryžiuje įsikūrė "Prancūzija-Baltija" komitetas. Jo tikslas studijuoti klausimus, susijusius su Pabaltijo valstybėmis ir apie jas informuoti Prancūziją. Pirmininku išrinktas Ernestas Pezet, Prancūzijos senato vicepirmininkas.
•    Kovo pradžioje į Jungtines Valstybes atvyko pranciškonų Ordino generalinis viršininkas Tėv. Augustinas Sepinski. Jis aplanke ir lietuvių pranciškonų vienuolynus, asmeniškai susipažindamas su jų veikla.
•    Čikagoje Marquette parke statoma lietuvių bažnyčia, kurios lietuviškame stiliuje projektą darė archit. Jonas Mulokas, bus išpuošta lietuvių dailininkų bei skulptorių A. Galdiko, V. K. Jonyno, V. Kašubos darbais.
•    Gegužes 8 d. 3 vai. p.p. Weyhe Galerijoje New Yorke (794 Lexington Ave.) atidaroma dail. V. K. Jonyno darbų paroda, kuri tęsis iki birželio 5 d. įstatoma akvareles, medžio raižiniai, piešiniai. Dominuos pei-sažas. Parodą rengia Weyhe Galerija, viena iš pačių žymiausių New Yorke. Parodos proga išleistas katalogas.
•    Dr. V. Dambrava perrinktas Tarptautinės Žurnalistų Sąjungos pirmininku New Yorke.
•    Dail. K. Varnelis dekoruoja statomą Nekalto Prasidėjimo Seserų koplyčią Putname. Jau padaryti vidaus dekoravimo piešiniai. K. Varnelis Čikagoje turi bažnytinio meno studiją.
•    Spaudos žiniomis Naujojoj Zelandijoj tėra tik apie 200 lietuvių, bet jie gerai reiškiasi organizacinėje veikloj.
•    A. Kašubienė New Yorke keraminio meno 60 metinėje parodoje išstatė 2 glazūrinius darbus — šv. Jurgį ir "Lietuvių pasaką". Paskutinį darbą įsigijo Valiūnai New Yorke.
•    R. Viesulas dalyvavo tarptautinėje religinės grafikos parodoje Cin-cinatti mieste. Dailininkas ten pasirodė su litografiniu darbu "Užgimimas". Parodoje buvo atstovaujam 20 kraštų iš Amerikos, Europos ir Azijos žemynų.
•    Šiemet sausio mėn. dail. Viktorui Vizgirdai suėjo 50 metų amžiaus. Dailininkas Kauno meno mokyklą baigė 1926 m. šios srities studijas dar gilino Paryžiuje. 1936-1938 m. buvo Lietuvos Dailininkų Sąjungos pirmininkas, vėliau Vilniaus Dailės Akademijos direktorius. Tremtyje — Dailės ir Amatų Institute Freiburge profesorius. Nuo 1937 metų dalyvauja meno parodose, visur susilaukdamas pripažinimo. Dailininko kūrinių turi Čiurlionio galerija Kaune, Vilniaus dailės muziejus, Rygos Dailės muziejus ir privačios kolekcijos M. A. Finstlerio Londone ir Kohlbergerio Vokietijoje. Dail. Viktoro Vizgirdos darbais šį rudenį bus iliustruotas vienas "Aidų" numeris.
•    Verbų sekmadienio vak. Brooklyne Apreiškimo parapijos bažnyčioje įvyko religinis koncertas. Išpildyta "Septyni Kristaus Žodžiai". Chorui vadovavo P. Sakas, vargonais grojo J. Žukas. Koncerte dalyvavo ir Metropolitan Operos solistas Algirdas Brazis.
•    Erdmonas Simonaitis, Mažosios Lietuvos Tarybos pirm. ir Vliko narys balandžio 11 d. atvyko į Jungtines Valstybes. Čia jis lankys didesnes lietuvių kolonijas. Anksčiau jis lankėsi Kanadoje.
•    Vasario 16 ginazijos namams Toronto LB apylinkė pasiuntė 1500 dol. Jos vardu pavadinta viena gimnazijos klasė.
•    Kun. K. Senkus, kuris studijuoja bažnytinę muziką Romoje, rengia didelį lietuvišką giesmyną.
•    Prof. J. Puzinas pakviestas redaguoti Lietuvių Enciklopedijos trečiojo tomo, apimančio raidę E. Dr. V. Maciūnas redaguos specialų tomą apie Lietuvą bei jos kultūrą.
•    Popiežiaus palaiminta Marijos statula keliauja po Amerikos lietuvių kolonijas. Ji visur pagarbiai priimama. Balandžio mėnesį iš rytinių valstybių statula atgabenta į New Yor-ko apylinkę.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai