Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Eugenijus Gruodis: AGUONOS IR SMĖLIS. Eilėraščiai. Išleido Lietuviškos knygos Klubas, Chicago, 70 p. Kaina $1.00.

Dr. Antanas Kučas: LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS AMERIKOJE. Išleido LRK Susivienijimas Amerikoje. Wilkes-Barre, , 1956. 370 p.

Algirdas Landsbergis: ILGOJI NAKTIS. Novelės, 176 p. "Nidos" klubo leidinys nr. 16, 1956 m.
Nelė Mazalaitė: PIŪTIES METAS.

378 p. Aplankas dail. A. Rūkštelės. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 1956 m. Kaina $3.75.

Povilas Abelkis: VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJA. Tekstas lietuviškas ir angliškas. Išleista parapijos įkūrimo 50 m. sukakčiai paminėti. Knyga įrišta ir gausiai iliustruota. 1956 m., 310 p. Išleista Čikagoje.

Į LAISVĘ. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai, 1956 m. nr. 11 (48). Numeris skirtas Amerikos ir Kanados LF Bičiulių konferencijos Windsore idėjoms gvildyti.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai