Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    "Aidams" įžengus į aštuntuosius metus Amerikoje, gauta nuoširdžių sveikinimų ir palankių atsiliepimų. Tarp kitų, Kanadoje išeinąs savaitraštis "Nepriklausomoji Lietuva", kurį redaguoja J. Kardelis, sausio 23 d. 4 nr. rašo:

"Didelis, gražiai leidžiamas, puikai puošiamas žymiais menininkų kūriniais, visada kupinas aktualiomis temomis "Aidų" žurnalas jau užbaigė septintuosius metus ir pradėjo eiti aštuntuosius metus. Tai yra reikšminga.

"Nelengvas uždavinys leisti kultūrinį rimtą žurnalą. Skaitytojų jis daug neturi, nors, atrodo, galėtų turėti, nes inteligentiškos lietuvių publikos yra pakankamai. Deja, daugelis, nors ir vadinasi inteligentais, bet dar nėra pasiekę to kultūrinio lygio, kad jaustų gyvą reikalą bendrauti mintimis su kitais intelektualais.

"Nelengva žurnalui ir su raštais, nes minėtoji priežastis atpalaiduoja nuo dalyvavimo minčių pasaulio bendravime. O išlaidos žurnalui yra didelės. Tat toks septynerių metų leidimo tesėjimas yra didelis dalykas.

"Intelektualai turėtų daugiau susidomėti šiuo kultūriniu leidiniu ir jį paremti".

Leidėjai visiems yra dėkingi už nuoširdžius žodžius, ta proga tartus laiškuose ir spaudoje, ypatingai "Draugui" ir "Darbininkui", supažindinantiems, skaitytojus su kiekvienu "Aidų" numeriu.

•    JAV LB centro valdyba organizacijos reikalams tvarkyti, ryšiams palaikyti ir informuoti apie veiklą pradėjo leisti biuletenį. Biuletenis apylinkėms siuntinėjamas tiesiogiai arba per apygardas. Rūpinamasi, kad jį gautų kiekvieno LB organo ir junginio vadovybė. Biujetenius leidžia ir kai kurios LB apygardos (Čikaga, Hartfordas), juose išryškindamos centro valdybos potvarkius ir palaikydamos glaudesnį ryšį su apylinkių valdybomis. Esama ir tokių vietų, iš kurių nepasigirsta atgarsio į centro valdybos raštus.

•    Vasario 16 gimnazijos finansinė padėtis tebėra sunki. Laukiama iš JAV suorganizuotų būrelių tikslesnio pasižadėjimų vykdymo, laiku atiduodant auką. Dar vis organizuojami ir nauji būreliai. Čikagoje gimnazijos išlaikymui daug dirba kun. Sugintas.

•    Pulk. J. Lanskoronskiui Vliko Vykdomosios Tarybos nepavyko suorganizuoti. Neįveikęs pasipainiojusių kliūčių, jis gautus įgaliojimus pervedė Vliko pirmininkui ir pats grįžo į Europą.

•    Dail. K. Žoromskis vasario 9 d. Niujorke j Pabaltiečių Laisves Namus (Baltic Freedom House) buvo sukvietęs apylinkes kultūrininkus, menininkus, visuomenes veikėjus, spaudos atstovus pasvarstyti galimybes suruošti pasaulinio masto lietuvių dailininkų parodą, įjungiant ir Lietuvoie gimusius nelietuvius. Atsilankė 20 asmenų, kiti raštu atsiuntė savo pritarimą. Susirinkime, kuriam vadovauti iniciatorius pakvietė V. Rastenį, o sekretoriauti A. Kašubienę, iš visų pusių apžvelgta tokio didelio sumanymo vykdymo aplinkybes. Iš K. žoromskio pranešimo paaiškėjo, kad, ruošiant parodą, pirmiausia reikalinga išleisti gražią mūsų dailininkų monografiją. Gautomis iš jos pajamomis būtų apmokėta dalis išlaidų, susietų su parodos organizavimu. Pajamų pagrindą gi turėtų sudaryti stambios aukos, kurias sudėtų kultūros mecenatai, ir smulkesnės, renkamos iš plačiosios visuomenės. Paroda būtų kilnojama po didžiuosius Amerikos ir Europos miestus. Dalyvauti joje galėtų visi mūsų dailininkai. Jų darbų atranka gi būtų pavesta žymiems meno žinovams svetimtaučiams. Po pranešimo susirinkimo dalyviai pilnai pritarė, kad tokia paroda augštai iškeltų Lietuvos vardą pasaulyje ir patarnautų mūsų laisvės bylai, tačiau suminėjo ir tuos sunkumus, kurie neišvengiamai atsirastų tokį sumanymą vykdant. Pagrindinis jų, visų bendra nuomone, yra reikalingų lėšų sutelkimas. Daugeliui jos atrodė žymiai didesnės, kaip iniciatoriaus pramatyta. Pašnekesys buvo labai įdomus. Parodos iniciatoriui patarta asmeniškai aplink save telkti žmones, tinkamus šiam didžiam sumanymui įvykdyti, ir iš jų sudaryti organizacinį komitetą.

•    Anastazija Tamošaitienė išaudė kilimą, kuriame vaizduojamas šv. Pranciškus lietuviškoje aplinkoje, šventasis krintančių saulės spindulių šviesoje stovi tarp medžių, paukščių ir gėlių. Į kilimą įjungta varpinės, bažnyčios, namukai. Viskas stilizuota lietuviškos tautodailės dvasioje. Kilimas yra 4 pėdų pločio ir 6 pėdų ilgio. Užsakė pranciškonų provincijolas. Kilimas pakabintas gimnazijos koplyčioje. Atrodo, kad tai pirmas tokio masto šv. Pranciškaus meniškas pavaizdavimas lietuviškose audiniuose. Kilimas atspaustas šio numerio "Aidų" viršelyje.

•    Dienraštis "Draugas" persikėlė į naujas patalpas. Dabar "Draugo" redakcijos ir administracijos adresas yra šis: 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

•    Jonas Andriulis, Michigano valstybėje gyvenąs ūkininkas, "Draugo" romano premijai paaukojo 1000 dol. Mecenatas yra antrosios kartos Amerikos lietuvis. "Draugo" premija skelbiama jau septintą kartą.

•    Pavasariniame lituanistikos paskaitų semestre Fordham universitete Niujorke lektoriais pakviesti šie asmenys: A. Salys, J. Puzinas, S. Sužiedėlis, K. Pakštas, M. Gimbutienė, J. Aistis, V. Jeskevičius, A. Vasys. Lietuvių jaunimas kviečiamas paskaitas lankyti. Semestrinis mokestis 20 dol. Negalintiems užsimokėti duodamos stipendijos. Darbas prasidėjo vasario 1 d. Informacijos reikalais kreipiamasi į Rev. V. Jes-kevičių arba dr. A. Vasį: P. O. Box 566, New York 58, N. Y.

•    V. K. Jonynas už medžio rėžinį "Europa" gavo "Audubon Artists" meno draugijos premiją — medalį ir piniginę dovaną. Dailininkas, kuriam kovo mėnesį sueina 50 metų amžiaus, dėsto meną Fordhamo Universitete Niujorke.

•    Kovo 30-31 d. Čikagoje Marijos augšt. mokyklos salėje statoma opera Rigoletto. Pastatymo meninei pusei vadovauja op. sol. VI. Baltrušaitis, dirig. A. Kučiūnas ir rež. K. Oželis.

•    Bern. Brazdžioniui vasario 2 d. suėjo 50 metai amžiaus. Apie jubiliatą plačiau bus ateinančiame numeryje.

•    Arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla palankiai baigta Romos Vikariato teisme. Dabar ji bus perkelta į Apeigų Kongregaciją.

•    LB centro valdyba nutarė išleisti šios organizacijos penkmečiui paminti metraštį. Pati sukaktis jau yra praėjusi tyliai. LB JAV oficialiai buvo įsteigta 1951 m. lapkričio 18 d. Niujorke. Metraščio turinį sudarys aktualūs straipsniai lietuvybės, kultūros klausimais, LB veiklos apžvalga, panagrinėjimas JAV gyvenimo ir kt. Šį leidinį, kuris numatomas 200 puslapių, redaguos J. Cicėnas, o spausdins J. Kapočius Bostone.

•    JAV LB Kultūros Fondo valdyba susitarė su A. Ružancovu dėl "Knygų Lentynos" leidimo, šiais metais numatoma išleisti 6 numeriai, kuriuose bus paskelbta 1956-1957 m. lietuvių bibliografija, aprašytos visos pasirodžiusios knygos ir suminėti svarbesnieji straipsniai, buvę perjodiniuose leidiniuose. "Knygų Lentynos" prenumerata 1956-1957 m. JAV ir Kanadoje 2 dol., visur kitur 1 dol. Adresas; Lithuanian Bibliographical Service, 602 Harvey St., Danville, 111. šį leidinį kviečiami prenumeruotis pirmiausia spaudos ir kultūros darbininkai. LB centro valdyba į "Knygų Lentynos" platinimą kviečia apygardų ir apylinkių valdybas. Skatinama šį leidinį užprenumeruoti Amerikos ir kitų šalių bibliotekoms bei mokslo įstaigoms.

•    Lietuvių pranciškonų gimnazija, atidaryta praėjusių metų rudenį, veikia sėkmingai. Pirmojoje klasėje yra 17 mokinių. šių metų rudenį atidaroma ir antroji klasė, šiuo metu rūpinamasi patalpų praplėtimu ir gausesniu mokomuoju personalu. Rudenį numatoma vietų 30-čiai naujų mokinių. Prašymai jau dabar priimami. Gimnazija turi visas JAV viešųjų mokyklų teises. Mokiniai auklėjami lietuviškoje dvasioje. Lietuvių kalbai Amerikos švietimo vadovybė pripažino lygias teises, kaip ir kitiems dėstomiesiems dalykams. Prie gimnazijos veikia bendrabutis. Visais reikalais kreiptis į rektorių šiuo adresu: Tėv. J. Gailiušis, Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine.

•    Lietuvos nepriklausomybės šventė vasario 24 d. buvo paminėta Jokūbo Stuko vadovaujamoje televizijos programoje Niujorke.

•    Bostono Dramos Sambūriui suėjo penkeri veikimo metai. Per tą laiką buvo pastatyti šie scenos veikalai: K. Binkio "Atžalynas", R. Blaumanio "Indranai", P. Vaičiūno "Tuščios pastangos", Ch. Dickenso ,'Kalėdų Giesmė", V. Karklinio "Raudonasis vynas" ir K. Inčiūros (A. Gustaičio perredaguotas) "Vincas Kudirka". Sambūris suorganizuotas A. Gustaitienės pastangomis. Ji režisavo visus pastatytus veikalus, išskyrus "Vincą Kudirką", kurį režisavo Ipolitas Tvirbutas. Sambūriui Bostono ir Niujorko apylinkės lietuviai parodė daug palankumo, labai gausiai lankydamiesi į gastrolinius vaidinimus. Bostono Dramos Sambūris, vadovaujant A. Gustaitienei ir talkinant Lietuvos teatro atstovams, Henrikui Kačinskui, Stasiui Santvarui, Ipolitui Tvirbutui, išaugo į pajėgų teatrinį vienetą mūsų išeivijoje. Technikiniais sambūrio reikalais rūpinasi Antanas Gustaitis.

•    Tautos Fondui Kanadoje per 9 metus surinkta 33,000 dol. Praėjusiais metais aukų gauta 4,179 dol.

•    Kan. dr. J. B. Končius sausio 22 d. aplankė Niujorko kardinolą F. Spelmaną ir National Catholic Welfare Conference (NCWC) direktorių prel. E. Swanstroma. Balfo pirmininką lydėjo dvi tautiškais drabužiais pasipuošusios lietuvaitės, kurios tremtinių vardu abiem įteikė dovanas — lietuviškus kryželius. Kardinolas ir prel. E. Swanstromas buvo labai nuoširdūs. NCWC organizacija padėjo 30,000 lietuvių atvykti į šį kraštą ir maistu, drabužiais bei pinigais rėmė tremtinius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai