Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ PREMIJA IR VAKARAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Gendrutis   
Jau treji metai, kai ankstyvą pavasarį New Yorko apylinkės lietuviai renkasi į "Aidų" muzikos — literatūros vakarą, šios iškilmės negalima lyginti su vietinio pobūdžio pasilinksminimu keliais atžvilgiais. Pirmiausia šiame vakare įteikiama 500 dol. premiją už komisijos parinktą literatūros arba mokslo veikalą. Tai maloniai atsiskamba visoje mūsų išeivijoje. Premijų kolkas turime nedaug, nors medžiagiškai senoji karta yra gerai įsitvirtinusi, o naujieji ateiviai šioje srity taip pat daro stebėtiną pažangą. Tačiau premijų skaičius už geras knygas neauga ir jų suorganizavimas nelengvėja. Ne linksmesnė padėtis ir literatūros vakarų. Nepriklausomybės metais jie, ypač provincijoje, visą šviesuomenę sukeldavo ant kojų. Tuo laikotarpiu, kai dvasinės vertybės turėjo tvirtą persvarą ant medžiaginių, įdomu buvo žmogui asmeniškai pažinti rašytoją, kurio skaitė kūrybą. Tas susidomėjimas gyvai reiškėsi ir tremtyje. Amerikoje literatūros vakarai, anksčiau radę gana palankią dirvą, dabar pradėjo kažkaip retėti. Ne visose vietose bepagelbsti ir su jais jungiami geri koncertai. Tai yra dar vienas ženklas, jog domėjimasis kūrybos žodžiu silpnėja. Nieko čia ne-pagelbsti nė pasiteisinimai, kad rašytojų žodis randamas knygose — tarp kūrėjo ir visuomenės reikalingas glaudus ryšys. Ir kuo jis bus glaudesnis, tuo lengviau bus parduoti gerą lietuvišką knygą arba išmelsti kelis dolerius literatūros premijai.

Kultūros žurnalas "Aidai" savo metiniais muzikos - literatūros vakarais ne ko kito ir siekia, kaip tik išlaikyti gyvą ryšį tarp rašytojų ir visuomenės. Į šią kultūrinio pobūdžio pramogą yra pakviečiamos iš įvairių vietų rinktinės meno pajėgos. "Aidų" koncertuose - literatūros vakaruose anksčiau yra dainavusios operos solistės Juzė Augaitytė, Antanina Dambrauskaitė ir sol. Stasys Baranauskas. Savo kūrybos yra skaitę: Bern. Brazdžionis, Jonas Aistis, Vlada Prosčiūnaitė, Jurgis Jankus, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys. šių metų programą išpildė Vilniaus Operos solistai Felicija Pupėnaitė, Stasys Liepas ir rašytojai: Alfcnsas Nyka Niliūnas, Algirdas Landsbergis, Kotryna Grigaitytė ir Antanas Vaičiulaitis.

Pirmojoje vakaro dalyje — premijos įteikime — scenoje susėdus laureatui Alfonsui Nykai Niliūnui. premijos komisijai ir žurnalo administratoriui Tėv. B. Ramanauskui, kalbėjo "Aidų" vyr. red. Antanas Vaičiulaitis, apibūdindamas laureato kūrybą, ypač sustodamas ties premiją atžymėtąja knyga "Orfėjaus Medis". Premiją — 500 dol. čekį įteikė žurnalo administratorius. Po to solistai pasirodė su lietuviškomis dainomis ir operų arijomis, o rašytojai su savo kūryba. Publika tiek solistus, tiek rašytojus labai šiltai priėmė. Koncertas įvyko Apreiškimo parapijos salėje, kurią klebonas kun. N. Pakalnis suteikė nemokamai.

Ateinančiais metais, laikantis eilės, "Aidų" premija atžymimas mokslo veikalas.
L. Gendrutis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai