Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DĖL LAIKRAŠČIŲ TALKOS LIETUVIŠKAI KNYGAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Alaušius   
Daug visokių minčių mintelių teko šiuose puslapiuose kartas nuo karto kelti.
žinoma, jos visos skendo į žurnalo komplektus, nieko nepaveikusios ir nieko nesužadinusios. Kas žino, gal jos dėmesio nebuvo nė vertos, o gal tik šiaip sau nepataikė į tinkamą dirvą. Tokia jau dalia žmogaus, kuris pats nėra visuomenininkas ir užtat negali pats imtis savo minčių vykdymo. Vykdant tikriau visa pas'-mato, kas buvo realu ir kas ne, negu iš karto atrodė. Bet vistiek visada žmogus tiki, kad tai, ką jis siūlo, turi prasmes. Užtat ir malonu, kai pamatai kurią savo mintį bevykdo-mą, nesvarbu, tavo paties ar kieno kito įtaka.

Savo laiku kėliau čia reikalą, kad mūsų laikraštinė spauda aktyviau ateitų talkon lietuviškajai knygai, įsivesdama knygų apžvalgą savo puslapiuose. Specialiai buvau stebėjęsis, kodėl šituo būdu lietuviškajai knygai talkon kol kas yra per mažai atėję net toki simpatiški laikraščiai, kaip "Tėviškės žiburiai" ir "Darbininkas". Ir žiūrėk, "Tėviškės žiburiai" jau įsivedę knygų apžvalgą. Džiaugiuosi, nors sau čia ga'ė-čiau "nuopelną" prisiskirti tik pamiršdamas, jog post hoc dar nereiškia ergo propter hoc (jei po to, tai jau dėl to). Kaip bebūtų su šiuo "nuopelnu", "Tėviškės Žiburių" nuopelnas lietuviškajai knygai liks tikras. Šiuo metu ten knygų apžvalga yra pilniausia.

Mūsų kaimynas "Darbininkas", žinoma, negalėjo taip jau greitai paklausyti "pašalinės" sugestijs. Bet yra kitas didelis lietuviškajai knygai patarnavimas, kurį šiuo metu "Darbininkas" atliko, ir šį nuopelną jam taip pat lojaliai pripažįstame, kaip atvirai stebimės jo anksčiau minėtuoju nusistatymu laikyti savo skaitytojus nesidominčiais naujai pasirodančiomis knygomis. Turiu mintyje jo neseniai savo puslapiuose spausdintąją Zenono Ivinskio studiją apie šv. Kazimierą. Kitu būdu būtų buvę šiai studijai, be abejo, sunkiau rasti kelią į viešumą. Dabar gi, didžiąja dalimi ją perleidus per laikraščio skiltis, bus lengviau įmanoma leidėjams duoti ją ir atskirai.

Būtų gera, kad šiuo "Darbininko" pavyzdžiu pasektų ir kiti laikraščiai. Daug gi rankraščių dūlėja stalčiuose, nerasdami kelio dienos šviescn — skaitančiųjų masėn. Nėra betgi j j perdaug: jie visi galėtų pasirodyti, jei mūsų periodinė spauda jų vieną kitą padėtų perleisti per savo skiltis. Savaitraščiams tai sunkiau. Bet, kaip "Darbininko" pavyzdys rodo, nėra tai negalima nė jiems.

Ypačiai gi šią sugestiją tektu nukreipti į dienraščius. "Naujienos" jau yra anksčiau šituo keliu pavėlavusios išeiti Dr. Petro Joniko lietuvių kalbos istorijai, paskui — Vacl. Biržiškos veikalui apie senąsias lietuvių knygas. Bet "Draugas", kiek pamenu, niekada nėra bandęs šituo keliu eiti. O galėtų pabandyti, didžiai pasitarnaudamas lietuviškajai knygai. Žinoma, grynai žurnalistiniu žvilgiu toki ilgesni dalykai mažiau parankūs, nes dalis skaitytojų jų neseks. Bet dabartinėse mūsų sąlygose šitokius nusižengimus "grynajai žurnalistikai" būtų galima lengvai atleisti: daugiau būtų nusipelnoma, negu nesižengiama, jei būtų pagelbstima mūsų mokslinei kūrybai. Šią turime mintyje, nes romanų ir "Draugas" leidžia per savo skiltis. Bet su dailiosios literatūros knyga padėtis dar nėra tokia tragiška, kaip su mokslinės literatūros knyga. Leidėjai patys jieško dailiosios literatu' os knygų, ir skundžiasi nepakankamai gaudami gerų knygų. Gi mokslinei knygai šiandien nėra nei leidėjų, nsi pakankamai skaitytojų. Beje. tai susiję dalykai: jei būtų pakankamai skaitytojų, tai savaime atsirastų ir leidėjui

Baigiant; ką siūlome kitiems, galėtume ir patys savo žurnale pabandyti. Tiesa, pradžia jau ir padaryta. Tai rodo "Valančiaus" ir "La'svės ir Būties" atmušimas. Tuo netektų apsiriboti.
Juozas Alaušius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai