Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIET. KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KONFERENCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. G.   
Gegužės 29-30 d.d. New Yorke įvyko Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencija. Ja buvo paminėta 50 metų sukaktis, kai paskelbta šios partijos programa.
Pirmoji diena buvo skirta studijoms. Prieš pradedant, konferencijos atstovai turėjo pamaldas Aušros Vartų bažnyčioje. Susirinkus po-sėdin, pirmuoju kalbėjo prel. Mykolas Krupavičius, nušviesdamas krikščionių demokratų ilgą veiklos kelią ir iškeldamas vienybės reikalą tarp lietuvių katalikų. Po to svarstyti klausimai, susiję su partijos veikla, pravestos diskusijos. Daug dėmesio buvo kreipta į jaunimo organizavimą. Į centro komitetą išrinkta: prof, dr. K. Pakštas, Pr. Vainauskas, dr. VI. Viliamas, A. Gražiūnas, A. Ben-dorius, dr. Pr. Bagdonavičius, kun. dr. J. Maknys, J. Jakučionis ir St. Lūšys. Revizijos komisijon — dr. J. Leimonas, K. Mockus ir J. Giedraitis.

Antroji diena buvo skirta iškilmėms, kurios taip pat prasidėjo pamaldomis. Susilaukta daug sveikinimų iš lietuvių ir svetimtaučių. Iškilmingame posėdyje pagrindiniu kalbėtoju buvo prof. dr. K. Pakštas. Konferencijoje atstovų ir svečių dalyvavo apie pusantro šimto.
L. G.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai