Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Birželio 7 d. rastas tragiškai miręs N. Vorobjovas, buvęs Vilniaus universiteto profesorius. Atvykęs Amerikon, jis dėstė Smith kolegijoje, Northampton, Mass. N. Vorobjovas buvo meno žinovas, nemažai rašęs šios srities klausimais. Jis yra vokiečių kalba išleidęs veikalą ir apie M. K. Čiurlionį. Velionis bendradarbiavo "Aiduose".
•    Birželio pradžioje įvyko Paryžiuje Centro ir Rytų Europos Komisijos posėdžiai, kuriuose Lietuvos atstovas dr. S. A. Bačkis padarė pranešimą apie Kersteno komisijos veiklą, tyrinėjant Pabaltijo valstybių prijungimą prie Rusijos.
•    John Myers galerijoj New Yorke gegužes 21 d. atidaryta Adomo Galdiko kūrinių paroda. Išstatyta 25 aliejaus ir temperos darbai. Parodą gausiai lanke svetimtaučiai bei lietuviai ir labai palankiai įvertino. Paroda tęsėsi iki birželio 5 d. Platesnis jos aprašymas bus ateinančiame "Aidų" numeryje.
•    JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinasis Organizacinis Komitetas spaudos atgavimo 50 m. sukakčiai atžymėti skelbia lietuviškos spaudos metus, kurie pradedami šiemet gegužės 7 ir baigiami tuo pačiu laiku, 1955 metais. Loko vyriausioji vadovybė Bendruomenės organus Amerikoje kviečia imtis iniciatyvos minėjimams organizuoti, lietuviškai spaudai platinti, nusipelnusius spaudos darbininkus pagerbti bei juos atitinkamai pristatyti visuomenei. Nutarta sudaryti fondą spaudos premijai skirti.
•    Gegužės 4 d. iš Europos atvyko Vliko pirm. prel. Mykolas Krupavičius ir Vykd. Tarybos pirm. K. Zaikauskas. Svečius New Yorko uoste pasitiko liet. politinių ir kultūrinių organizacijų atstovai.

•    Lietuviai krikščionys demokratai šiemet mini 50 metų veikimo sukaktį nuo pirmosios programos išleidimo. Tai sukakčiai atžymėti išleistas padidintas "Tėvynės Sargo" numeris ir gegužės 29-30 dd. sušaukta jubiliejinė konferencija New Yorke.
•    Manhattan Opera Guild gegužės 15-19 dd. Kaufman auditorijoje New Yorke statė Čaikovskio operą "Eugenijų Onieginą". Pastatyme dainavo Lietuvos Oper. solistės Vincė Ja-nuškaitė ir Marija Dobužinskienė.
•    Balandžio 24-25 dd. Čikagoje ka-zimieriečių vienuolyne posėdžiavo lietuvaičių vienuolių kongregacijų viršininkės ir mokyklų inspektorės. Jos sudaro vadinamąjį "Lietuvaičių Seserų Institutą". Posėdžiuose spręsti klausimai, susiję su lietuvių jaunimo tautiniu bei religiniu auklėjimu.
•    Ateitininkų Federacijos vyr. dvasios vadas Tėv. Dr. V. Gidžiūnas, O. F. M., rūpinasi, kad paskelbtas šventuoju Pijus X būtų dabartinio popiežiaus paskirtas šios organizacijos globėju. Norima, kad tas pageidavimas išeitų iš pačios ateitininkijos. Todėl sendraugių, studentų ir moksleivių skyriai raginami rašyti prašymus šiuo reikalu vyr. dvasios vadui šiuo adresu: 32 Rusholme Pk. Cres., Toronto, Ont, Canada.

•    Pabaltijo Moterų Taryba įteikė raštą Jungtinių Tautų komitetui, kuris tyrinėja prievartos darbus okupuotuose kraštuose. Rašte atkreipiamas dėmesys į sovietų vykdomą jaunimo vežimą į tolimas Rusijos sritis.
•    Australijoje Melburno mieste jau antri metai veikia lituanistiniai kursai, šiemet yra pirmas ir antras skyrius.
•    Gegužės mėnesio pradžioje Balfo pirm. kan. J. B. Končius lankėsi Valstybės Departamente, kur kalbėjosi šalpos bei imigracijos reikalais. Jiems tirti jis Amerikos valdžios siunčiamas į Europą. Išvyko gegužės mėnesį, grįžti mano rudenį.
•    Gegužės 9 d. Čikagoje Lindblom auditorijoje paminėtas spaudos atgavimo 50 metų sukaktis. Pagrindinis kalbėtojas buvo kan. Mykolas Vaitkus. Minėjime dalyvavo Vliko pirm. prel. M. Krupavičius ir Vykd. Taryb. pirm. K. Zaikauskas.
•    Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė Vasario 16 gimnazijos rūmams išmokėti surinko 15,500 frankų.
•    Gegužės 2 d. Amsterdamo, N. Y. lietuviai paminėjo savo parapijos gyvavimo 50 metų sukaktį. Ši parapija buvo įsteigta 1904 m. žinomo lietuvių Amerikos veikėjo ir plunksnos darbininko kun. J. Židanavičiaus. Pažymėtina, jog atsikuriant Lietuvai, Amsterdamo lietuviai yra suaukoję apie 60,000 dol.
•    Skulptorius Antanas Mončys padarė paminklą, kuris bus pastatytas ant dr. V. Karvelienės kapo Stras-burge.
•    Kersteno Komitetas paskutiniu laiku tyrinėjo smurtu pravestą Lenkijos prijungimą prie Rusijos.
•    Komunistiškas savaitraštis "Liaudies Balsas", einąs Toronte, pranyko iš kioskų ir krautuvių.
•    Balfas paskelbė naują rinkliavą, kurioje gautos aukos eina Vokietijoje esančio lietuviško jaunimo vasaros stovykloms organizuoti. Jieš-komi paskiri aukotojai, galį duoti bent 15 dol. Tokios sumos užtektų išlaikyti 2-3 savaites vieną vaiką stovykloje. Jei kas tiek neišgali, prašomas prisiųsti mažesnę auką. Vokietijoje gyvenančių lietuvių vaikams reikalingas poilsis fiziškai sustiprėti ir pabūti lietuviškoje aplinkoje. Ten yra nemaža vaikų visai pašlijusios sveikatos.
•    KLB Toronto šalpos komitetas Vokietijoje lankančių vargo mokyklas lietuvių vaikų Velykų stalui pasiuntė 300 dol.
•    Kolumbijoje balandžio 5 d. mirė pulk. K. Ambraziejus, buvęs Lietuvos ginklavimosi viršininkas.
•    Nuo balandžio 16 iki 25 d. latvių dailininko Reinhold Kalninš ateljė New Yorke buvo neseniai mirusio estų grafiko Eduardo Wiiralto paroda. Išstatyta 250 darbų.
•    Amerikos Lietuvių Gydytojų Draugija pakėlė savo garbės nariais šiuos gydytojus: A. Garmų, M. Nas-vytį, K. Oželį ir V. Tumėnienę.
•    Kazimiers Čibiras-Verax nenuilsdamas bendradarbiauja Pietų Amerikos spaudoje, to kontinento laikraščiams teikdamas informacijų apie pavergtą Lietuvą. Vasario 16 pro^a jo straipsniais mirgėjo didžiųjų Argentinos dienraščių puslapiai.
•    Saleziečių lietuviškos gimnazijos direktorius Italijoje kun. Juozas Ze-liauskas šios įstaigos reikalais atvyko į Jungtines Valstybes.
•    Balfo centro vadovybė šiemet sausio-vasario mėnesiais lietuviams tremtiniams į Europą išsiuntė 10,-402.75 dol. pinigais, 28,839 svarus drabužių ir avalynės, 21,000 svarų sūrio, 22,000 svarų pieno miltelių ir 100 Care pakietų. Iš pasiųstų pinigų 6.616.00 dol. skiriama Vasario 16 gimnazijai.
•    Marianapolio Kolegijoje Thom-sone yra kun. J. Navicko 200 dol. metinė stipendija, duodama vienam lietuviui studentui. Ateinančiais metais ta stipendija bus laisva, nes ją šiemet naudojęsis studentas baigia kolegiją.
•    Kovo 28 d. Liet. Fronto bičiuliai New Yorke surengė prof. Juozo Brazaičio 50 metų minėjimą. A. Vaičiulaitis kalbėjo apie sukaktuvininko literatūrinę darbuotę, Ig. Malinauskas — apie pedagoginę veiklą ir prof. Pr. Padalis — apie sukaktuvininką kaip visuomenės veikėją ir politiką.
•    Dail. M. Dobužinskis, dabar gyvenąs Italijoje, nupiešė Neapolio San Carlo teatrui dekoracijas ir kostiumus Eugenij Oniegin operai.
•    Izidorius Vasiliūnas, šiemet su šeima atvykęs iš Venecuelos ir apsigyvenęs pastoviai Bostone, balandžio 19 d. šiame mieste davė turiningą smuiko koncertą. Pirmoje ir antroje dalyje buvo išpildyta Thomaso Vitali ir Mendelsohno - Bartholdy kūriniai, trečion dalin įėjo lietuviai kompozitoriai: K. V. Banaitis, J. Gaidelis, A. Račiūnas ir B. Budriūnas. Koncertui akompanavo Jeronimas Kačinskas.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai