Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
J. Alaušius — Dvasių išsiskyrimas ir susiskaldymo žaismas ................................................ 145
Feliksas Jucevičius — Hėgelis ir Marksas ............................................................................ 154
Leonardas Andriekus — Gegutė, Jėga, Pabudinimas, Varpeliai (eil.) .................................. 159
Pr. Pauliukonis — 60 metų tėvynės sargyboje ....................................................................... 160
Henrikas Nagys — Kaip Telesforo Valiaus grafikon atėjo spalva ....................................... 177
Thomas Stern Eliot — Pelenų  Diena ..................................................................................... 168

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Algirdas Vambra  —   Dostojevskis sovietinio lietuvio kritiko akimis ................................. 183

KNYGOS IR ŽURNALAI
Kan. M. Vaitkus — Vyskupo knyga apie Mariją .................................................................. 185

MOKSLAS
Steponas Kolupaila — Lietuvos žemėlapis ............................................................................ 187

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vladas Mingėla — Lietuvos plunksnos darbininkai .............................................................. 188
Povilas Tautvaišas — Tarp dviejų pasaulių (A. Alechino mirties minėjimo proga) .............. 189

ĮVYKIAI ................................................................................................................................... 192


ILIUSTRACIJOS
Šis numeris iliustruotas Telesforo Valiaus kūriniais:

Tremtiniai (tipografija) .............................. viršelių 1 p.
Velykų rytas Lietuvoje (medžio rėžinys) .............. 147
Belaukiančios (medžio rėžinys) ........................... 150
Paskutinis palydėjimas (medžio rėžinys) .............. 151
Keturios figūros  (lino rėžinys) ............................ 156
Vinjetė (piešinys) ir pusl. apipavidalinimas ........... 159
Žemaitijoje (tipografija) ...................................... 163
Atsisveikinimas (medžio režinys) ......................... 167
Moterys (tipografija) .......................................... 173
Vinjetė (piešinys) ............................................... 176
Autoportretas (spalv. tipografija) ........................ 177
Pajūryje III  (spalv. tipografija) ........................... 180
T. S. Elioto nuotrauka ........................................ 168

April, 1957

AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Bropklyn. N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai