Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
W. CHURCHILLIO SVAJONĖS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. Gendrutis   
Anglijos min. pirm. W. Churchillis šio karo bei pokario laikotarpyje aštuntą kartą atvyksta į Ameriką pasitarimams. Visuomet jis čia buvo gražiai priimtas ir pavaišintas. Ir šio vizito metu seną anglų politiką supo draugiška nuotaika tuo labiau, kad daugeliui atrodė, jog šis atsilankymas greičiausia bus paskutinis. Gal tai nujautė ir pats Churchillis. jau baigiąs aštuntą dešimtį metų.

Šis anglų valstybininkas, pirmojo ir antrojo pasaulinio karo laike ėjęs svarbias pareigas ir šiandien tebe-stovįs savo šalies politikos viršūnėse, turėjo daug progų iš arčiau ir iš toliau pažinti komunizmą. O vienok paskutinis jo apsilankymas JAV, kai komunistų pastangos jėga pavergti pasaulį yra tokios aiškios, šio krašto žmones skaudžiai apvylė.

Churchillis su Edenu atvyko čia išlyginti susidariusių skirtumų anglų ir amerikiečių politikoje. Atvyko nepranešę savo planų, kad su jais iš anksto būtų galima susipažinti. O gal iš viso nedrįso paskelbti, kad kartais tuo amerikiečių nusivylimu nebūtų paženklintos pačios pirmosios atsilankymo minutės.

Visuomenei nėra žinomos anglų ir amerikiečių politikų tarimosi detalės. Bet tai ir ne tiek svarbu. Svarbiausia čia yra tų pasitarimų iniciatoriaus W. Churchilio galvosena, kurią jis viešai atskleidė spaudos konferencijoje ir kurią piršo pasitarimuose.

Gana naiviai skamba jo pagrindinė tezė apie "tikrai gerą bandymą taikiai sugyventi su Rusija". Toliau W. Churchillis spaudos konferencijoj pasakė, kad reikia "kantriai, šaltai ir draugiškai tyrinėti, kokios yra Rusijos intencijos". Kas galėtų tikėti, kad šis politikos veteranas iki šiol nežinotų komunizmo intencijų pavergti pasaulį? Ar apie tai dar per mažai kalbėjo ir rašė didieji komunizmo šulai ? Ar Rusijoj nepakankamai yra kalama net mažiems vaikams mokyklose apie pasaulio užvaldymą? Pagaliau, ar iki šiol nebuvo bandyta su rusais gyventi taikiai, darant jiems didžiausias nuolaidas Jaltos ir Potsdamo konferencijose? W. Churchillis gerai žino savo praeities nuodėmes pavergtų tautų, ypač Lenkijos, sąskaiton. Užtai šiandien iš Churchilio, baigiančio savo politinę karjerą, pavergtos tautos turi pagrindo laukti padrąsinančio žodžio. Jo skelbiamas "taikingas sugyvenimas" su Rusija reiškia pavergtų tautų tolimesnę kančią ir net jų išvergiją dar laisvėje gyvenančių šalių, į kurias komunistai tiesia savo nagus. Churchillio planas "kantriai, šaltai ir draugiškai tyrinėti Rusijos intencijos" yra geras paskatinimas dar sukčiau ir įžūliau siekti pasaulio užvaldymo. Kas šiandien gali abejoti, kad "draugiškai tyrinėjant" Rusijos užmačias, greitai gali žūti ne tik Indokinija, bet ir Indija, kurios politinis vadas Neru taip pat naiviai žiūri į komunistų pavojų.

Naivus taikos jieškojimas su komunistais nežada nieko gera nei Anglijai, nei pasauliui. Tik griežtas laikymasis, kaip rodo praeitis, gali suvaldyti Rusiją. Todėl W. Churchillio peršami planai JAV ir nerado pritarimo. Amerika Rusijos atžvilgiu šiandien turi aiškią liniją, kuri pavergtoms šalims teikia vilties pasiekti laisvę. Laikas būtų ir Anglijai šiuo keliu ryžtingiau pasukti.
L. Gendrutis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai