Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DĖL LOKO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Alaušius   
J. Balsys teisingai pastebi, kad mano atvirojo laiško Lokui mintys sutapo su Loko pirm. prel. J. Balkū-no mintimis bendruomenės rajoninėje konferencijoje Brooklyne. Iš tiesų, manasis rašinys buvo parašytas anksčiau, negu prel. J. Balkūnas kalbėjo. Nevisai betgi tiksliai J. Balsys pastebi, kad savo laiške labiau Loką pakaltinau už sisidariusią padėtį, negu iškėliau aplinkybes, prie to pri-vedusias. Būdamas žmogus iš šalies,     tų aplinkybių nežinau. Užtat nesiėmiau ir nieko pakaltinti. Ne kaltininkų jieškojau, o tik kėliau pačią kaltę — Loko nesilikvidavimą, t. y. nebaigimą "laikinojo organizavimosi". Prel. J. Balkūnas daug skaudžios tiesos pasakė, kurią aš tik nujausti galėjau. Gaila, kad jo mintys nebuvo daug kur mūsų spaudoje taip lojaliai sutiktos, kaip jos to buvo vertos. Tai tik paaiškino, jog iš tikrųjų padėtis yra tokia, kad jau reikia kalbėti visu atvirumu. Daug kur yra sukrusta po ano develando apylinkės kreipimosi, kuris buvo pagrindu ir manajam laiškui. Visa geran išėjo. Nemaloniai nuteikė tačiau vėl Loko balandžio 29 aplinkraštis, kuriame reiškiamas nepasitenkinimas Clevelando apylinkės kreipimusi, kalbant apie "faktelį", "pareiškimėlį", ir baigiant konstatavimu, jog "klausimas, tinkamai neišgvildentas savybėje, vienašališkai nuaidėjo spaudoje". Nereikia tokiu būdu stengtis užgniaužti tokią vietinę iniciatyvą, kurios parodė Clevelandas. Be reikalo Loko vyrai mano aną žygį pakenkus bendruomenei, nes, atvirkščiai, jis išjudino bendruomenės organizavimosi reikalą. Ir visiškai nesusipratimu laikome reikalavimą nekelti klausimų, "savybėje neišgvildenus". Visa bėda kaip tik ir buvo, kad vis buvo tenkinamasi nesibaigiančiu "savybėje gvildenimu". Po didžiai vertintinos savo tiesumu prel. J. Balkūno kalbos nereikia vėl trauktis į "savybėje gvildenimą", gyvybingo reikalo marinimą uždarų posėdžių neveikioje.
J. Alaušius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai