Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Liepos 7 d. mirė Vincas Krėvė-Mickevičius. Palaidotas liepos 10 d. Šv. Kryžiaus kapinėse Philadelphijo-je, Pa.
•    Birželio 13 d., Town Hall New Yorke minint Pabaltijo valstybėse 1941 m. komunistų įvykdytas masines gyventojų deportacijas, Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas Dwight D. Eisenhower atsiuntė šią sveikinimo telegramą: "Visus, dalyvaujančius pirmųjų masinių deportacijų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos 13 metų sukakties proga Pabaltijo valstybių laisvės manifestacijoje, prašau priimti mano nuoširdžius sveikinimus. Mūsų tikėjimą, kad Pabaltijo tautų laisvė bus atstatyta, parodo prisirišimas prie esminių laisvės principų, kurių pagrindais susikūrė amerikiečių tauta. Tai sustiprina Pabaltijo kraštų  pavyzdys,  kur atkakliausia teroro ir deportacijų politika neįstengė užslopinti tautines nepriklausomybės troškimų. Mes esame pasiryžę ir toliau daryti visa, ką tik galime, kad sudarytume pasaulyje sąlygas, kuriose tie kraštai vėl atgautų ir išlaikytų savo laisvę".
• Birželio 17 d. JAV viceprezidentas R. Nixon Vašingtone priėmė lietuvių delegaciją. Delegaciją sudarė Vliko pirm. prel. M. Krupavičius, Alto sekr. dr. P. Grigaitis, Informacijos Centro direk. M. Kižytė ir Alto ižd. M. Vaidyla. Tą pačią dieną Vliko, Alto, Informacijos Centro ir Lietuvos Pasiuntinybes atstovai lankėsi ir Valstybės Departamente. Juos priėmė Valstybes sekretoriaus padėjėjas Europos reikalams Levingston T. Marchant. Pasikalbėjime, užtrukusiame apie valandą, buvo tartasi įvairiais   Lietuvos   laisvinimo   reikalais.
Šioje delegacijoje, be augščiau paminėtų asmenų, dalyvavo: min. P. ža-deikis, Alto pirm. L. šimutis ir A. Rudis. Apsilankymo proga delegacija padovanojo Valstybės sekretoriui J. Foster Dulles dail. Adomo Galdiko paveikslą Rūpintojėlį.

•    Vlikas paskyrė dr. P. Karvelį Lietuvos atstovu prie federalinės vokiečių vyriausybės Bonnoje.
•    Massachusetts valstybės gubernatorius masinėms deportacijoms paminėti birželio 15 d. paskelbė Pabaltijo tautų laisvės dieną, išreikšdamas linkėjimus, kad šios valstybės atgaus nepriklausomybę. Mass. valstybės gubernatorius yra Christian A. Her-bert.
•    Prof. Kazys Pakštas kviečiamas darbui į Vašingtono kongreso biblioteką.
•    Gegužės mėn Bazelyje Šveicarijoje mirė Ona Jakaitytė-Eretienė, lietuviams žinomo profesoriaus ir veikėjo žmona. Palaidota gegužės 22 d.
•    Dienraštis "Draugas" Čikagoje pradėjo duoti lietuvišką radijo programą. Jai vadovauja vienas iš redaktorių — kun. dr. Juozas Pruns-kis.
•    Balfo pirmininkas kan. Juozas Končius, šalpos reikalais išvykęs į Europą, gegužės vidury lankėsi Paryžiuje. Ten jis turėjo pasitarimą su Care organizacijos direktoriumi Europoje ir su Liet. Bendruomenės Prancūzijoje atstovais bei veikėjais. Balfo pirmininkas aplankė Paryžiaus kardinolą M. Feltin.
•    Sukaktuvinė spaudos paroda, įvykusi Čikagoje Lietuvių Auditorijoje gegužės 15 d. sutraukė daug lankytojų. Ji tęsėsi iki gegužės 30 d. Parodą organizavo Kultūros Taryba, veikianti prie Liet. Bendruomenės.
•    Lietuvių mokytojų suvažiavime Toronte gegužės mėn. svarstyti lietuviškojo jaunimo auklėjimo klausimai. Rezoliucijose tuo reikalu kreiptasi j tėvus, dvasininkus, organizacijas.
•    Mėnesinis laikraštis "Karys" šiemet mini savo ėjimo 35 metų sukaktį. Dabar jis, spausdinamas Brooklyne, reguliariai lanko savo skaitytojus.
•    Vliko pirm. prel. M. Krupavičius birželio 15 d. aplankė Bostono arkivyskupą R. J. Cushingą ir Mass. valstybės gubernatorių Christian A. Herbert, padėkodamas jiems už palankumą Lietuvai.
•    Romoje italų kalba leidžiamas informacijų biuletenis apie Lietuvą. Redaguoja kun. V. Mincevičius. Numatoma leisti kas mėnesį.
•    Birželio 28 d. Wilkes-Barre mieste įvyko SLA (Susivienijimo Lietuvių Amerikoj i seimas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai